Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
289. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Tidö 1647 August 4/14

7
–/ 289 /–

8

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


9
Tidö 1647 August 4/14

10
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 394–394’; Eingangsvermerk Osna-
11
brück
1647 August 29/September 8 = Druckvorlage. Druck: Gjörwell S. 406–407.

12
Verhandlungssituation. Ratschläge. Privata.

13
Jag sijr aff Din sijdst inkompne schrijffvelse att Trautmansdorff, instigerat
14
aff den Spaniske ambassadeuren, ähr affreester och att tractaten släpas up,
15
att Du och Din collega holla altt till i Mynster och Francoserne, som för
16
haffve blasmerat Dig för upskoff och drögsmålett skuldh, nu sjelffve hindra
17
framgongen. Inted förlöper däruthij, ded jag ville seija om: non putaram,
18
och steller jag därhen huru Gudh teckes allting att disponera. Men ded
19
förtryter mig att vij sjelffve så barnsligen judicera, och mykedt mehra att
20
vij så procedera. Jag ähr fordom intet så vaan, uthan som Du veest pläger
21
vara contra quoscunque casus resolveret och gåå altidh ad unam metam
22
licet pro temporum ratione distincto et diffente gradu. Sed haec dies aliam
23
vitam alios mores postulat. Doch min son, jag hoppas att Gudh och tijdhen
24
skall väl uppenbara hvem alt väl och rett menar. Movera Dig intet högt,
25
gack Din väg som Dig bör och sök Henn〈e〉s M:ttz vår drotnigs och
26
rijksens tjänst och reputation. Och där någott skulle bliffva tillbakars, då
27
sij därpå att Du ingen stoor deel haf:r däruthij. Resten befelt Gudh. Din
28
particulardifficultet sijr jag väl och hvadh olägenheet Dig allestädes aff dette
29
drögsmåledt tilväxer, men skatta ded sosom et necessarium malum och drag
30
medh tålemodh.

31
Privata.

Dokumente