Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
275. Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 Juli 19/29

27
–/ 275 /–

28

Salvius an Königin Christina


29
Osnabrück 1647 Juli 19/29

41
Vgl. Odhner S. 246.

30
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 1220–1220’; Eingangsvermerk Stock-
31
holm
1647 August 5/15.

32
Friedensaussichten. Kaiserliche Iniention eines Junktims zwischen kaiserlich-französischem und
33
französisch-spanischem Friedensschluß; Assekurationsartikel. J. Oxenstierna in Münster geblie-
34
ben . Kommission Leijonhufvuds. Finanzsituation: Geldforderungen Wrangels; Subsidien; schlechte
35
Zusammenarbeit mit den Franzosen. Satisfactio militum. Militaria.

36
Alla rijkzens ständer äre nu i Munster at befordra den Fransösche friden.
37
Galli gifva hopp at han kan komma till ändskap, när Holländerne ahn-
38
komme , ja, at enn allmän fridh medh E. K. M:t, Kaijsaren, Franckrijke och
39
Holland och Spagnien i höst kan förmodas. Kaijsaren synes sjelff icke gerna
40
vele sluta, medh mindre Spagnien tillijka kan sluta. Franckrijke och Kaij-

[p. 519] [scan. 575]


1
saren komma eij heller väl till rätta medh säkerheetspuncten, medh mindre
2
den Spansche friden tillijka drabbas.

3
Status imperii hafve nogra reesor genom solennes deputationer ahnhollet
4
at vij ingalunda ville reesa frå Munster förän alt richtigt blefve. Är altså
5
greff Johan Oxenstierna ther blifven och jagh hijt reeste at förnimma hvadh
6
commission greff Leijonhufvudh generalmajorn hafver från feltmarskalken.
7
Hans commission finnes uthi bijfogade memorial. Thet principalste går
8
theruth på at ändoch feltmarskalken bekom medh H. Erskein een tunna
9
guld, så holler han lijkväl åter nu ahn mehra peningar. Jagh är nu till dato
10
i förskott öffver m/270 rd. Och kräfves nu theruthöfver af migh på åtskillige
11
E. K. M:tz obetalte assignationer (föruthan thet feltmarskalken på nytt
12
begärer) vidh pass een tunna guld. Theremot veet jagh inthet vist at tilgå,
13
aldenstund jagh ännu ingen viss försäkring kan få af legatione Gallica om
14
sommarsubsidierne falla eller icke. Icke hafver jagh heller ännu nogon til-
15
säijelse af the på den lilla posten som E. K. M:t hafver allernådigst tilslaget
16
migh af the solda skepen. Rançonen för den Portuguesische printz Edovard
17
faller ock inthet, aldenstund han icke slipper löös, medh mindre fridh
18
blefve mellan Spagnien och Franckrijke, och då slipper han uthan rançon.
19
Fullmachten at undfå m/200 rd. af Kaijsaren hafver jagh bekommet. Men den
20
står in eventum futurae pacis. Jagh är altså illa uthstadder ther icke E. K
21
M:t allernådigst solagerar migh. Thet är nödigt at residenten Chenut
22
starckt mahnas till at drifva på subsidierne. Galli hafve nu ingen vapn i
23
Tyskland, och för theres skuld allena få vij inthet än sluta friden. Subsidierne
24
höres ock inthet af, hafve altså ingen cooperation eller assistens af them.

25
E. K. M:ts militia är fuller ännu icke contenterat, och föllja vij förden-
26
schuld den ordre som i dagh ahnkom uhr cantzlijet af den 3 julii, drifvande
27
religionen i erflanden imedlertijdh. Och seer E. K. M:t allernådigst af
28
hoosfogade copia af h. Erskeins breef de dato Eger den 29 jun. at han står
29
ännu på the 160 tunnor guldh. Men oahnsedt den summan blifver omöije-
30
ligh at opbringa, så see lijkväl ständerne nogsampt at ingen fridh kan af
31
blifva, medh mindre militien till fridz stället, och varde fördenschuld gö-
32
randes hvadh nogonsinn möijeligit är, så at vij fuller derföre skulle kunne
33
slura resten, och thet öfrige föllja af sigh sjelff. Men at beholla lämpan på
34
alla sijdor moste vij ännu lavera medh slutet til des Erskein kommer.

35
Krijget hafver sigh nagot bättrat, i thet at Eger är öffvergånget. The för-
36
förde Beyerische regementerne blifva hoos Beiern beständige, Jean de
37
Werth och hans ahnhang förklarade för skelmer, affectionen mellan Keij-
38
saren och Beiern förvärrad, La Bassée

40
Festung östlich Béthune, südwestlich Lille.
och Dixmude

41
Dixmuiden (frz. Dixmude), befestigte Stadt an der Yser, nördlich Ypern, südwestlich Oostende.
i Flandern af Gallis
39
occuperade och Widenbrugge af Konigsmarck intaget, och är feltmar-

[p. 520] [scan. 576]


1
skalken them keijseriske nogsampt vuchsen. Thertill medh synes E. K. M:ts
2
armee moste blifva i Tyskland öfver vintern, fastän friden i denne dagh
3
kunde slutas; för hvilka orsaker skuld tilhopa vij nu moste tractera pian
4
piano. Men peningar, peningar är thet som alramäst tryter. Jagh skal vidh
5
fölljande post insända een pertinent räkning öfver alt.


6
Beilagen zu DG, A I 1 , Legat . [ 6 ]:


7
1221–1222’ Memorial C. G. Wrangels für eine Unterredung Leijonhufvuds mit den schwedi-
8
schen
Gesandten in Osnabrück. Feldlager vor Eger 1647 Juni 25/Juli 5

9
Militärfinanzen. Satisfactio militum. Militärische Lage. de Werth. Weimarer Truppen.

10
Auf seiner Reise nach Stockholm soll Leijonbufvud in Osnabrück

48
Vgl. Erskein an Johan Oxenstierna. Feldlager vor Eger 1647 Juni 25/Juli 5. Ausfertigung:
49
J. Ox. Slg. , E 943.

50
Ich habe Leijonhufvud wegen seiner Güter an E. Ex. verwiesen.
mit den schwedischen Ge-
11
sandten
über folgende Punkte sprechen:

12
1 ) Die Armee benötigt größere Geldzuweisungen.

13
2 ) Satisfactio militum; Ablehnung des Vorschlags einer Abfindung mit 3 Monatssolden

14
Så myckit nu her Erskens aff Kongl. Maij:tt opdragne commission anlangar, befin-
15
ner Hans Excell. den för närvarande armées beskaffenheet aff stor importantz, öns-
16
kandes Hans Excell. aff hjertat att denne expedition opå honom icke motte komma,
17
efftersom hoos officererne hvad medlen anlangar är stor nödh och besvär, så att dee
18
dedt uthi Ossnabrugg gjorde förslag genom krijgets endskap sådant ringa som 3
19
månars solder, hvarunder een öffverste under staben för alle 3 månader bekommo
20
nu allenast 900 rdr., han sigh till ingen affdanckning varder förståendes, eij heller
21
sine underhaffvande thertill disponerandes. Hvadh nu för een fahra häraff lärer sigh
22
anblicka, kunne herr legaternes excellentier högfornunfftigt diiudicera.

23
3 ) Donationes

24
Hvarföre Hans Excell. håller för högnödigst att man medh thetta värket på sådant
25
satt inthet myckit ijlande, uthan mehra hållet heembligit, efftersom thet effter Hennes
26
Kongl. Maij:ttz allernådigste ordre först genom her generaler och öffversterne moste
27
bliffva debatterat och seedan hoos een och annan sonderat. Dertill med falla och här-
28
hoos desse difficulteter att alle dee donationes som officererne så aff Kongl. Maij:tt
29
som dess fullmächtige legater och feldtmarskalcker här i Tyskland hafva bekommit
30
skole blifva casserade. Nu rörer detta under dem ingen ringa confusion, i synnerheet
31
att officererne sådane ödesgodz hafve antagit, med theres suure förvärfvade och bor-
32
gade svett och blodh för mange åhr sedan opbygdt, men nu i een stund skulle den
33
tillkommande öfverheet åter blifva inrymbde, och vorde sådan ofverheet ringa aff
34
sitt till soldatesquens contentement giffvandes. Intet ringare besvär föredraga och
35
een hoop regimenter och theres officerare, som för theres gjorde tjenste än kunna
36
restera och dee på ständernes uthgiffne hand och segel hafva trort och theres anvijste
37
penningar dee gemeene affdraget. Ther nu sådane slijke skulle vidh slutet ophäfvas
38
och casseras, skulle sådant icke allenast een stoor skada uthan och alternation cau-
39
sera hoos officerarne.

40
4 ) Gemeinsame Beratungen mit den Generälen über die satisfactio militum nach Ankunft
41
Wittenbergs.

42
Efftersom och general och rijkztygmästeran her Wittenberg numehra nährer sigh
43
arméen och lärer innan paar dagar komma hijt, dy vill Hans Excell. effter Kongl.
44
Maij:ttz her Ersken gifne och pålagde commissionvärket med alle generalpersonerne
45
flijtigt öfverläggia och så myckit möijeligit ähr befordra slutet och dedt sedan genom
46
her Ersken åter tillbakar låta öffverbringa.

47
5 ) Befriedigende militärische Lage.

[p. 521] [scan. 577]


1
6 ) Johann de Werth in die Oberpfalz aufgebrochen.

2
7 ) Trennung der Weimarer Truppen von der französischen Armee.

3
Ther nu dee Weijmariske skulle veela taga theres marche hijt opåth, så ähre tu ting
4
att considerera, såframpt dee icke vore att reconciliera igen och dee blefve i thet
5
försåtet att taga theres marche hijtath, 1) om man skulle taga them an medh Frantzo-
6
sernes villje och veetskap eller och 2) låtha them gå aldeles ifrån hvarannan och lätte-
7
ligen derigenom kunna störste deelen fienden sigh förstärckia, altså begärer Hans
8
Excell. tjenstligen dedt her legaternes excell:ier tecktes Hans Excell. theres sentiment
9
häröffver förnimma låta.

10
8 ) Verweis auf den mündlichen Bericht Leijonbufvuds.

11
1223–1223’, 1225 Erskein an Johan Oxenstierna und Salvius. Feldlager vor Eger 1647
12
Juni 25/Juli 5

13
1224 1224’ Erskein an Johan Oxenstierna und Salvius. Feldlager vor Eger 1647 Juni 29/
14
Juli 9 [ Nr. 264 ]

15
1226–1226’, 1232 C. G. Wrangel an Johan Oxenstierna und Salvius. Feldlager vor Eger
16
1647 Juli 8/18

17
J. de Werth ( nach Kütners Bericht ). Kapitulation Egers.

18
Hierzu Beilagen:

19
1227 A: Kütner an C. G. Wrangel [ betr. Werth ]. Weiden/Oberpfalz 1647 Juli 13

50
Vgl. S. 500.

20
1228 B: Kf. Maximilian von Bayern an Kütner. München 1647 Juli 10

21
1229 1229’ C: Undatierte Beilage zu B

22
1230–1230’ D: Diskretionsakkord zwischen C. G. Wrangel und dem kaiserlichen Komman-
23
danten
zu Eger Baron Franz Paradeiser. Schwedisches Feldlager vor Eger 1647 Juli 6/16

24
1230’ E Aufstellung der eroberten Kriegsmaterialien

25
1231 Proviandvoraht, so sich den 8. July 1647 in Eger befunden

26
1233 Schreiben von Militärs [ ohne Unterrschrift ] an Kg. Ludwig XIV. o. O., o. D. [ betr
27
Unruhe bei den Weimarer Regimentern: Ausstehender Sold; Verstöße gegen die Breisacher
28
Traktaten ]

51
Vgl. Arnoldsson S. 108f.; Riezler S. 532.

29
1233’ Offiziere der deutschen Regimenter in der französischen Armee an Mazarin. Rastatt
30
1647 Juni 14/24

31
1233’–1234’ Memorial vor die officier an den königlichen hoff, Ihre Mayestät zu
32
remonstriren, das die Teutsche regimenter der Weinmar armée von dem herrn feldt-
33
marschall de Tourenne vielfaltig disgustirt worden

34
1235–1239 Avise

35
1240–1240’ M. Schumacher an G. Keller [ Ausfertigung ]. Hamburg 1647 Juli 13/23

36
1241–1241’ Billerbeck an G. Keller [ Ausfertigung ]. K [ öln ] 1647 Juni 18

37
1242–1243’ Avise

38
1244 G. Fürstenhäuser

52
Hier mit der Signatur G. F.
an G. Keller [ Ausfertigung ]. Nürnberg 1647 Juni 4/14

39
1245–1245’ M. Schumacher an G. Keller [ Ausfertigung ]. Hamburg 1647 Juli 16/26

40
1246 Billerbeck an G. Keller [ Ausfertigung ]. K [ öln ] 1647 Juli 25

41
1247 M. Schumacher an G. Keller [ Ausfertigung ]. Hamburg 1647 Juli 6/16

42
1248–1255 Avise

43
1256 〈Bickpaull〉 an Heinrich Hamen in Hamburg [ Ausfertigung ]. L [ eipzig ] 1647 Juli 17/27

44
1257–1259 Avise

45
1259–1259’ Discretionsaccord wegen der ubergabe Eger. [ Schwedisches Feldlager vor
46
Eger 1647 Juli 6116; vgl. fol. 1230–1230’ ]

47
1260–1260’ Avise

48
1261 Rittmeister H. G. Keller an Silmo undt Beselin in Hamburg [ Ausfertigung ]. Ern-
49
feldt 1647 Juli 11/21

[p. 522] [scan. 578]


1
1262 Billerbeck an Schute

31
Schute, Heinrich, schwedischer Postmeister in Hamburg.
[ Ausfertigung ]. K [ öln ] 1647 Juli 25

2
1263–1266’ Avise

3
1267 Schreiben an Axel Lillies [Ausfertigung]. Leipzig 1647 Juli 17/27

4
1268–1272 Avise

Dokumente