Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
22. Johan Oxenstierna an Salvius Osnabrück 1646 Oktober 31/November 10

6
[ 20 ] / 22 / [ 25 ]

7

Johan Oxenstierna an Salvius


8
Osnabrück 1646 Oktober 31/November 10

9
Kopie: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 809–810 = Beilage B zu Nr. 26 = Druckvorlage.
10
Konzept:
J. Ox. Slg. A II.

11
Aufschub der Reise nach Münster infolge Bitte Wittgensteins. Französische Äußerungen zur
12
Pommernfrage.

13
Jag haffver förnummit icke allenast af Nr. 20, uthan och Biörenklous (som
14
kom igen i dag inmoot nije förmiddagen) muntelige berättelse att the som
15
äre i Mönster vänta och herr ambassadeuren håller högnödigt att jag måtte
16
komma tijt öffver.

17
Nu såsom jag altsedan her ambassadeuren förreeste hafver hållet mig färdig
18
till samma reesan, altså och sedan jag på åffvanb:e sätt bleff förständigat om
19
contenancen af sakerne i Münster och the motiver, som kunna finnes till at
20
skynda min öffverreesa, resolverade jag begiffva mig som i morgen härifrån.
21
Men greffven af Wittgenstein var i dag klockan ett hoss mig och berättade
22
att han och hans colleger, the Churbrandenburgeske gesanterne, effter hållen
23
conference i Lengeriken hade skriffvit sin herre till

39
Vgl. Breucker S. 63; UuA IV S. 465.
och med tjenlige motiver

[p. 34] [scan. 90]


1
föreslagit att the måtte få tvenne fulmachter att tractera med oss: een till
2
then Pommerske saken och een särskilt för alliancen skull, achtandes the
3
våre rådsampt och bäst att fullmachterne blifva åtskilde för the keijserliges
4
skull, på thet the churfurstlige mågo fåå vijsa them keijserlige then eena,
5
som angår Pommerske saken, och then andra behålla emellan oss och sig in
6
secreto. Nu effter han förmente och ville förs[ä]kra mig att fullmachten
7
skulle kunna vara här innan 6 dagar och förthenskull bad med all flijt att
8
jag ville så länge töfva här qvar, icke förorsakandes med min reesa till
9
Munster att thenne particulartractaten går sönder och bliffver till inthet,
10
som han vähl vijste een part i Münster skulle åstunda och drifva, so haffver
11
jag min resolution most ändra och instella reesan – åtminstone till dess jag
12
får her ambassadeurens svar och sentiment härpå. Mig tyckar att vij for
13
K. M:ttz ordre och the churfurstliges närvarande anbudh inthet ännu vähl
14
kunna seija them op tractaten. Jag tesmognerade fuller moot Wittgenstein
15
att vij kunde i Munster taga moot fulmachten. Men han anhölt och remon-
16
strerade att sådant skedde bättre och tjenligare här, varandes een ringa tijd
17
att töffva. Hvad man nu vijd så fatte saker skall göra och, ifall jag skulle så
18
länge töffva effter fulmachten, huru theta mitt uthanblifvande i Münster kan
19
excuseras, thet ställer jag till her ambassadeurens gottfinnande. Kommer
20
fullmachten och är noijachtig, som liqvähl inthet är troligit, så kan jag ändå
21
reesa öffver till Münster att ther hjelpa till att poussera värket; ähr fulmachten
22
och inthet, som hon skall vara, så hafver man gjordt hvad möijligit är i
23
saken. Imedlertijd kommo och breffvan uthur Sverige om tijssdag näst-
24
kommande och S. Romain tilbakar ifrån churfursten. Wittgenstein berättade
25
mig ibland annat att Servien

31
Servien(t), Abel, Marquis de Sablé et de Boisdauphin, Comte de la Roche-Servien: * 1593
32
Grenoble, † 17. 2. 1659 Meudon. Vgl. APW [ II C 2 S. 1 Anm. 3 ] ; NBG XLIII (1864)
33
Sp. 814–817.
skall hafva varit hooss hans colleger, the Chur-
26
brandenburgisk [a] i Munster, och sagt att legatio Gallica hade något så när
27
then effterrättelssen att K. M. skulle ville vara till fridz med Förpommeren
28
allena och att S. Romain sådant skulle berätta churfursten, hvilket jag inthet
29
hafver kunnat låta oförmält.

30
PS: Ich habe von Brandt

34
Brandt, Peter (1646 nobilitiert: Brandt till Langwedel och Brook): * 1. 3. 1609 Nyköping,
35
† 27. 3. 1648 Hamburg; Kommissar bei der schwedischen Armee in Deutschland (1642),
36
Kriegskommissar. Vgl. Elgenstierna I, 2.
ein Schreiben aus Erfurt erhalten.

Dokumente