Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
101. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1646 Dezember 28/1647 Januar 7

22
–/ 101 / [ 118 ]

23

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


24
Osnabrück 1646 Dezember 28/1647 Januar 7

34
Vgl. Breucker S. 76f.; Lundgren S. 268; UuA V S. 105 mit Hinweis auf UuA IV
35
S. 482ff.

25
Ausfertigung: DG, A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 1165–1168’; Eingangsvermerk Stockholm 1647
26
Januar 14/24.

27
Gesandtschaft zum Kf. von Brandenburg. Pommernfrage: [1] Unterredungen mit den kaiserlichen
28
Gesandten in Osnabrück und Münster; [2] neue brandenburgische Vollmachten; [3] Unterredung
29
mit Volmar, Bericht über Plettenbergs Gesandtschaft, Abtretung Pommerns sine consensu electoris;
30
[4] Ständevehrandlungen; [5] Eingaben der Stralsunder und pommerschen Gesandten.

31
Sedan vij förmedelss vårt breef af den 25 passato [ 25. November/5. Dezember ]
32
optäckte them Frantzöske, och desse dem keijsl:e, Eders Kongl:e Maij:tts

[p. 179] [scan. 235]


1
yterste förklaringh angående Pommeren in puncto satisfactionis, sändandes
2
hvarthera legationen therpå till churfursten at förnimma hans resolution,
3
hafva vij imedlertijdh här föga kunnat göra. Hvadh som bägge deputati
4
skole hafva proponerat finnes härhoos, Plettenbergz under lit. A och S:t
5
Romains under B.

6
[ 1 ] När vij i nästförledne onssdagz, var den 23 huius [ 23. Dezember 1646/
7
2. Januar 1647 ], förnumme aff residentens Rosenhanens breef, som lägges
8
copialiter under lit. C, att S:t Romain hade svarat det churfursten, ehvadh
9
conditioner honom och bödes, inthet ville cedera Stettin, sände vij den
10
24 huius [ 24. Dezember 1646/3. Januar 1647 ] Biörneklou till grefven af
11
Lamberg och Crane och gofve Rossenhanen commission at i lijka måtto
12
och på samma slaget tala medh grefven af Trautmanssdorf och dem Frant-
13
zöske , nembl:en dät vij, ifall churfurstens resolution, den vij ändå inthet
14
fulkomligen viste, ginge därhän som S:t Romains rapport lyder, att han
15
inthet ville emottaga then förra deelen af thet förestälte vahlet, så att Eder
16
Kongl:e Maij:tt finge Förpommeren och thertill begärte stycken af Hinder-
17
pommeren medh Hans Churfurstl:e Durchl:tts consens, ville vij inthet
18
längre hålla oss obligerat till samma offerte, uthan vore tillfridz at acceptera
19
heela Pommeren under Keijssarens och Röm. rikssens manutention, som
20
bijlagon under lit. D thenne vår förklaringh medh mehra omständer uth-
21
vijsar . Grefven af Lamberg och Crane togo thet op ad communicandum
22
medh grefven af Trautmanssdorf. Huru duc de Longueville och Traut-
23
manssdorff efter een slijk ouverture sigh hafva låtit förmärkia, täckes Eder
24
Kongl:e Maij:tt allernådigst förnimma af residentens Rosenhanens tvenne
25
skrifvelsser till oss, här bredevidh lagde under lit. E, F. Rosenhanen sände
26
och oss medh thetsamma een copia af thet svar och resolutionen som
27
Plettenberg hade bracht med sigh, hvilken är under lit. G.

28
I går om morgon läthe grefven af Lamberg och Crane säija oss dät deras
29
collega i Munster, her Wollmar, var nästförgångne aften hijt kommen och
30
hade medh them commission at tractera medh oss i then bevusste saken

42
Vgl. [ Nr. 100 ] ; Baltische Studien VII S. 148; Breucker S. 77.
.

31
[ 2 ] Lijtet therefter sände Löben secreteraren Chemnitium till oss med then
32
fiäle fullmachten, sådan som hon här finnes copialiter under lit. H, för-
33
frågandes om vij hade på the Pommerskes förslagh in puncto satisfactionis
34
än fåt någon resolution ifrå Eder Kongl:e Maij:tt. Och ther then inthet
35
vore kommin, vij lickväll inthet ville hasta och öfverijla churfursten nu
36
medh Wollmar, efter han vore ankommin och efter all apparence hade
37
commission i then saken, vij svarade oss vella läsa fullmachten igenom och
38
her von Löben sedan henne sända igen, hvilket och är skedt; hvadh Woll-
39
mars commission vore och om han hade något at göra i den Pommerske
40
saken, thet viste vij inthet; vij ämnade besökia the keijsl:e och finge då
41
uthan tvifvel höra och förnimma therom.

[p. 180] [scan. 236]


1
[ 3 ] Effter nu the keijsl:e här vistandes hade två gånger hvar på annan besökt
2
oss och vij ämnat göra them revisiten igen och i thetsamma önska them itt
3
gott nytt åhr, thet och elljest är brukeligit emellan legater af crönte hufvuder
4
at the in loco stadde efter unfångne notification hälssa och visitera först
5
them som nyss äre ankomne, så läte vij strax complimentera Wollmar och
6
begära af them alle tree een stundh at komma till them, hvilket och skedde
7
i går klockan 3 eftermiddagen

41
Vgl. Baltische Studien VII S. 148.
. Sedan complimenterne vore förbij, begynte
8
Wollmar at säija dät vij uthan all tvifvell viste oss påminna hvadh förslag
9
hade varit på vägen i Munster af Contarini i the Frantzöskes närvaru hoos
10
residenten Rosenhanen proponerat och framstält åth migh, Salvium, at
11
jämka och förlijka Eder Kongl:e Maij:tt och churfursten af Brandenburgh,
12
nembl:en at then som cederade Stettin skulle få een summa penningar.
13
Sedan nu jag, Salvius, monde thet taga ad communicandum och vij bägge
14
hädan ifrå strax therefter af den 25 passato [ 25. November/5. Dezember ]
15
oss förklara emot then Frantzöske ambassaden, föreslåendes churfursten
16
een option at vällja itt af tvenne gjorde förslagh i then Pommerske saken,
17
hade the keijsl:e tillijka medh collegio electorali sändt Plettenberg och the
18
Frantzöske plenipotentiarii residenten S:t Romain till churfursten af Bran-
19
denburg och honom samma vår förklaring och tillståndet aff tractaten så
20
medh skrifvelsse som mundtlige remonstrationer låtit föreställa och reprae-
21
sentera . Nu hade the fuller förmodat at Hans Churfl:e Durchl:tt så theraf,
22
som egen betrachtelsse af närvarande beskaffenheet, skulle hafva sigh cathe-
23
gorice förklarat, men emot theras, the keijsl:es, förhopningh hade the fåt it
24
dilatoriskt svar, nembl:en at Hans Churfl:e Durchl:tt ville saken sjelf öfver-
25
läggia och hämpta sine fränders, marggrefvernes af Brandenburg, och Pom-
26
merske landtständernes sentiment häröfver och innan kort låtha vetta sin
27
meeningh genom sine gessandter, begärandes at the inthet ville öfverijla
28
Hans Churfl:e Durchl:tt. Uthaf churfurstens skriftelige svar och resolu-
29
tionen , theraf the oss communicerade itt extract, här hoosfogat under lit. J,
30
vore lickväll så mycket at förstå dät Hans Churfl:e Durchl:tt inthet vill
31
gifva sin consens till Förpommeren medh the begärte stycker af Hinder-
32
pommeren . Dee keijsl:e, sedan the hade efter Plettenbergz ankompst hållet
33
i någre dagar stilla och väntat then churfl:e resolutionen skulle komma och
34
tyckte at thet drögdes för länge, hafva örkt på svar hoos the Churbranden-
35
burgiske som äre i Munster och näst för Wollmars afreesa hijt öfver låtit
36
expresse fråga om then äntå vore ankommen, men fåt till svar at then inthet
37
än var för handen och at the i Munster och Löben här något förän vij komo
38
hade begärat af them keijsl:e at the inthet ville i något slutt öfverijla churfur-
39
sten . Hvarföre och emedan the keijsl:e förmeena sjelfve, och hoppas at alle
40
opassionerade skole iudicera, dät dce icke allenast medh thenne, uthan ofta

[p. 181] [scan. 237]


1
förr gjorde varningar och påminnelsser hoos churfursten hafva gjordt sitt
2
till saken hoos honom, och Tysklandz sampt heela christenheetenes när-
3
varande oväsende och tempestet inthet lijder stoort opskoff och bör för
4
churfurstens opiniastritet förökas och thenne tractaten, som thessföruthan
5
står nu på itt gott uthslagh, oppehållas, dy hafva dee keijsl:e sinemellan
6
funnit för gott att Wollmar måtte reesa hijt öfver och med them här ståendes
7
keijsl:e fullmächtige gifva oss part om förloppet af thenne saken och therpå
8
förhöra om vij vidh een sådan beskaffenheet, ther man seer at churfursten
9
söker medh all flijt opskof och uthflychter, äre resolverade at acceptera heela
10
Pommeren på Keijssarens och Röm. rikssens guaranda och manutention;
11
ther så vore och vij oss förklarade thertill, så ville grefven af Trautmanssdorf,
12
ehuruväll han är ännu opassligh, lickväll i thetta ovädret strax ryckia hijt
13
öfver och här tillijka medh oss föreena sigh öfver conditionerne af samma
14
guaranda.

15
Vij svarade thertill att såssom vij icke allenast spörja af dät at han, Wollmar,
16
hafver vellat komma hijt öfver, uthan och här gifva oss uthförligh part och
17
efterrättelsse om thet som nu ungefär i een månadt är föreluppit, the keijsl:es,
18
och eenkannerlig grefvens aff Trautmanssdorfs omsorg och flijt at bringa
19
Eders Kongl:e Maij:tts satisfaction till richtigheet, altså tackade vij them
20
behörligen therföre medh anhängd contestation at å Eders Kongl:e Maij:tts
21
vägnar vij them med lijka villfarigheet ville mööta. Hvadh anlangade chur-
22
furstens svar och resolution, komo thet oss främmande före at Hans Churfl:e
23
Durchl:tt nu ville begära betänckietijdh, emedan thet är nu snart 16 åhr,
24
sedan Eders Kongl:e Maij:tts herr fader, glorvyrdigst i åminnelsse, kom
25
hijt på Tyska bothn och förmedelss sine vapn och stifftat alliance medh
26
hertigen af Pommeren och landständerne thersammestädes inkrächtade och
27
Eder Kongl:e Maij:tt än besitter och maintenerar samma hertigdöme, haf-
28
vandes såväll allerhögstbem:e Eders Kongl:e Maij:tts herr fader som Eder
29
Kongl:e Maij:tt sjelf som oftast plägat communication medh thenne chur-
30
furstens herr fader

42
Georg Wilhelm, Kf. von Brandenburg: * 3./13. 11. 1595, † 1. 12. 1640. Vgl. ADB VIII
43
S. 619–629 ; Isenburg I T. 62; auch Höjer .
och så thenne sjelf öfver hvar sine inbördes praetensio-
31
ner ; och ther the churfl:e theremot skulle något invända, så vore notorium
32
at å Eders Kongl:e Maij:tts vägnar vij nu just för itt åhr sedan månde
33
begära och något therefter få Hans Keijsl:e Maij:tts consens på heela
34
Pommeren; thet vore och nu snart två månader förlupne sedan Eder
35
Kongl:e Maij:tt, till at thermed bevijsa deels sin affection emot chur-
36
fursten , deels och sin begärelsse till at stiffta een högstnödig fridh i christen-
37
heeten , hafver låtit falla nästan heela Hinderpommeren och så märkelige
38
stycke landh att thet väll kunne lijknas emot thet som Eder Kongl:e Maij:tt
39
hafven behållit för sigh, slåendes tå före at antingen få thet medh consens
40
eller och, i dess utheblifvande, behålla heela Pommeren under Keijssarens

[p. 182] [scan. 238]


1
och Röm. rikssens garanda, så at churfursten för ingen deel kan säija och
2
beklaga thet han är öfverijlat, icke troendes at churfursten skulle i itt så
3
billigt förslag taga stoort betänckiande. Nu hörde och såge vij uthaf thet
4
communicerade extract at churfursten nogsampt hafver sagt sin meeningh
5
och then förre deelen af optionen förkastat, i dät Hans Churfl:e Durchl:tt
6
i evigheet inthet ville lembna Oderen pro termino; thet Eder Kongl:e
7
Maij:tt lickväll icke hafven på sin sijda tillåthet, uthan såframpt thet för-
8
slaget skulle gå, achtade och än achtar behålla först heela Förpommeren,
9
som hafver och någre stycker på andre sijdan Oderen, och sedan visse
10
platzar i Hinderpommeren, som alle liggia bort öfver Oderen. Vidh så
11
fatte saker, ther vij på alla sijdor hafva gjordt vårt till och nu bekommit
12
een sådan resolution, kunne vij inthet längre hålla oss till then offerten, som
13
var skeedh till churfursten, uthan (fölljandes theri Eders Kongl:e Maij:tts
14
tvenne nysskomne och den 25 passato [ 25. November/5. Dezember ] och
15
5 huius [ 5./15. Dezember ] daterade nådigste breeff) resolverade och för-
16
klarade oss emot them, the keijsl:e, at å Eders Kongl:e Maij:tts vägnar
17
acceptera heela Pommeren etiam invito et contradicente electore under
18
Keijssarens och Röm. rikssens garanda och manutention, eftersom vij och
19
då frågade om den saken var communicerat och debatterat af ständerne
20
och the skulle thertill vella första?

21
Wollmar svarade at thet fuller inthet än vore in pleno och ordinarie skeedt;
22
the hade först veelat förnimma om Eder Kongl:e Maij:tt skulle villja taga
23
vidh och lijta på henne; när the nu thet vetta, ville the sådant proponera
24
och förmodeligh bringa saken till richtigheet, begärandes än vij ville sättia
25
op våre tankor och huru vij manutentionen ville hafva; effter saken vore i
26
thet ståndh meente Wollmar och ville förvissa oss at grefven aff Trautmanss-
27
dorff skulle reesa ifrå Munster om öfvermorgon och medh thet första
28
vara här.

29
Vij stälte therhän och till grefvens af Trautmanssdorf behagh och lägenheet
30
at komma eller blifva ther; förmådde han reesa, så skulle han såssom een
31
keijsl:e principalgessandt förmodelig mycket gott kunna här uthrätta; vore
32
thet ock icke hans lägenheet, så tviflade vij inthet på theras, som här äre,
33
ijfver och dexteritet i saken; sade oss förhindras nästkommande dagen af
34
then posten som i dag afgår åth Sverige, villjandes strax therefter träda ihoop
35
med them och vijdare öfverläggia saken.

36
Vij befunne at the medh vår förklaringh at taga emot heela Pommeren på
37
ofvanbem:e sätt vore mächtog väll tillfridz och gjorde godh mine och
38
mångehanda vänlige contestastioner, men om churfursten talte the föga
39
gott! Hvadh nu härunder är och huru alt vijdare af löper, thet lärer tijden.

40
[ 4 ] Ständernes tractat är än inthet begynt, eij heller catholici ifrå Munster
41
hijt komne. Innelagde copia under lit. K är een collation af theras differen-

[p. 183] [scan. 239]


1
tier och vijsa evangelicorum conclusa på mäst alle punchter, hvaraf är at
2
taga thet the inthet skole thermedh länge oppehålla värket.

3
[ 5 ] Hvadh the Strålssundiske hafva hoos oss ingifvit och lijkasom the
4
Pommerske deputerade påmint hoos vår gjorde proposition, thet finnes
5
under lit. L. Vij bedje underdånigst at Eder Kongl:e Maij:tt ville öfver
6
bägge, såväll the Pommerske landständernes deputatorum som thesse, the
7
Strålsundiskes postulatis, meddela oss sin nådigste declaration.


8
Beilagen in DG, A I 1, Legat . [ 5 ]:


9
A: 1169–1170 Wiedergabe der Proposition Plettenbergs beim Kf. von Brandenburg in Den Haag
10
(ndl. ). o. O., o. D. [ Den Haag 1646 Dezember 19 st. n. ]; vgl. Urk. u. Aktenst. IV,
11
S. 475f.

12
B: 1171 Wiedergabe der Proposition St. Romains beim Kf. von Brandenburg in Den Haag ( lat. ).
13
o. O., o. D. [ Den Haag 1646 Dezember 21 st. n. ]; vgl. Meiern III, S. 774, Urk. U.
14
Aktenst. IV, S. 476f.

15
C: 1172 Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1646 Dezember 22/1647 Januar 1 [Nr. 95]

16
D: 1173–1173’ Johan Oxenstierna und Salvius an Rosenhane. Osnabrück 1646 Dezember 24/
17
1647 Januar 3 [Nr. 96]

18
E: 1174–1174’ Rosenhane an Johan Oxenstierna und Salvius. Münster 1646 Dezember 25/
19
1647 Januar 4 [Nr. 97]

20
F: 1175 Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1646 Dezember 26/1647 Januar 5 [Nr. 100]

21
G: 1176–1177 und

22
1177’–1179 Antwort und Resolution des Kf. von Brandenburg auf die Proposition Plettenbergs.
23
Den Haag 1646 Dezember 23/1647 Januar 2; vgl. Meiern III, S. 779–782; Urk. U.
24
Aktenst. IV, S. 478f.

25
H: 1180–1180’ Vollmacht des Kf. von Brandenburg für seine Gesandten. Den Haag 1646
26
Dezember 8/18

27
I: 1181–1181’ Auszug aus der kurfürstlich-brandenburgischen Resolution vom 23. Dezember
28
1646/2. Januar 1647 (vgl. Beilage G)

29
K: 1182–1189’ Der evangelischen zusammengetragene conclusa über beygesetzte diffe-
30
rentias in puncto gravaminum. Osnabrück per directorium Magdeburgense dictatus
31
1646 Dezember 22/1647 Januar 1; vgl. Meiern IV, S. 8–16; auch S. 16–28

32
L: 1190–1199 Eingabe der Stralsunder Gesandten Christian Schwartze und Joachim Braun.
33
Osnabrück 1646 Dezember 17/27

34
Hierzu Beilagen:

35
1200 A Auszug aus dem königlich-schwedischen Schreiben an die Stadt Stralsund. Stockholm
36
1637 Februar 4/14

37
1200’ B Auszug aus dem königlich-schwedischen Schreiben an die Stadt Stralsund. Stockholm
38
1629 März 16/26

39
1201 C Privilegien der Stadt Stralsund

40
1201’–1202’ D Privilegien der Stadt Stralsund

41
1203–1203’ G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ]. Nürnberg 1646 Dezem-
42
ber
11/21

43
1204–1205 Mgf. Christian von Brandenburg-Bayreuth an Lgf. Georg von Hessen-Darmstadt.
44
Bayreuth 1646 November 21/Dezember 1

45
1206–1210 Instruktion der Mgff. Christian von Brandenburg-Bayreuth und Albrecht von
46
Brandenburg-Ansbach

48
Albrecht, Mgf. von Brandenburg-Ansbach: * 28. 9. 1620, † 1. 11. 1667. Vgl. Isenburg I
49
T. 66.
für eine Gesandtschaft nach Berlin [ Auszug ]. 1643 Oktober 18/28

47
1211–1212 Avise

[p. 184] [scan. 240]


1
1213–1213’ Conclusum [im evangelischen fürsten- und städterath zu Münster in
2
puncto gravaminum ( Meiern III, S. 414 )] ; Münster 1646 November 18/28. Meiern
3
III, S. 416f. ( unter dem 17./27. November )

4
1214–1215 Schreiben des Feldmarschalls C. G. Wrangel. Rain 1646 Dezember 6/16

5
1216–1216’ Lgfin. von Lichtenberg an Hg. Eberhard von Würtemberg. Nördlingen 1646
6
November 1/11

7
1217–1224’ Avise

8
1225–1226 Conclusa [im evangelischen fürsten- und städterath zu Münster in puncto
9
gravaminum ( Meiern III, S. 414 )] . Münster 1646 November 19/29 und 20/30; vgl.
10
Meiern III, S. 417f.

11
1227 Differentia, welche auß der von den Kayßerlichen herren plenipotentiarien
12
Hochgrävlichen Excellencen und Excellencen außgeantworteter declaration in puncto
13
gravaminum in der eyl angemercket worden; vgl. Meiern III, S. 444

14
1228–1235 Avise

Dokumente