Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
143. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Februar 15/25

16
–/ 143 /–

17

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


18
Osnabrück 1647 Februar 15/25

19
Eigenhändige Ausfertigung

40
Stark beschädigt.
: A. Ox. Slg. B: I, E 679.

20
Causa Palatina. Persönliches Ergehen. Brandt in Osnabrück. Intention Wrangels. d’Avaux noch
21
in Osnabrück. Französische Kriegsvorbereitungen. Privata.

22
Verweis auf die Relation an Kgin. Christina.

23
Dee keijserske, pousserade aff Bava[ricis], urgera nu på causae Palatinae
24
affhjelpnigh, tesmoignerandes den punctens uthslagh och determination
25
draga alla dee andre saker [nes] decision medh sigh. Phaltz haffver icke rätt
26
många venner som stort vele eller kunna för honom tala. På K. M. vägnar
27
måste vij fuller göra det dryggeste [i then] saken. Huru det afflöper uth-
28
vijsar tij[den], alenast att jagh thette paucis må mentio [nera] Gallia tota est
29
pro Bavaro etiam usque ad to [tam] oppressionem lineae Heidelbergensis.
30
Chro[nan] Sverige haffver andra considerationes i thenna [sa]ken ähn Frank-
31
rijk , och kunne fuller inthet [i alla] stycker medh den komma öffverens.
32
[The] vela göra Beyeren så stor och mectigh som någontzijn möijeligit
33
ähr, på thet the muge [haffva] någon som kan holla Keijsaren och huus
34
Oster[rij]ke på all fall contrepoid. Därtill mena [the] Beyerske försten vara
35
alena capabel, efftersom hans formågo sigh noghsampt haffver låtha see och
36
påskina i detta långhvariga kriget. Jagh holler migh ähnu så entre deux och
37
haffver aldregh låtit migh märckia någon inclination till Bäyeren härtill,
38
hvadh skee kan fåår jagh see. Min collega henger alt effter d’Avauces kappa,
39
sin och omnia illius dicta sunt ipsi oracula. Jagh måste så gott som alena

[p. 292] [scan. 348]


1
agera i thetta vercket. Gudh stå migh bij och hjelpe nu väl, efftersom i hans
2
mact alena ståår att styrckia en uthi en sådan svår carico som denne ähr.

3
Min krämpe vill migh ähne inthet rätt förlåtha, dock hoppas jagh innan kort
4
att blijffva restituerat.

5
Rett nu ähr commissarien Brant kommen från feltmarskalken. Jagh haffver
6
fuller något litet talt medh honom, dock icke ähnu rett kunnat erfahra
7
hvartuth feltmarskalken syfftar medh soldateskens contentement, migh tycker
8
[att] Wrangel agerade eller ähn[n]u fort ähn [att han] gerna seer [att] fredh
9
〈blijf[ver]〉

35
Wohl: migh tycker [att] Wrangel agerade eller [= heller] ähn[n]u fort ähn [att han]
36
gerna seer [att] fredh bliffver.
. Men stilleståndetz tractaten med de keijserske och Beyerske
10
ähr uphäffven. D’Avaux ligger här alt ahnu qvar, och förmenas att han vill
11
blijffva här så länge till det han fåår see huru thet vill i thet nemste afflöpa.
12
Interim saijes starkt att göra mecta stora praeparatoria till krigets con-
13
tinuation i Italien moot Spanien, så att dee snyes haffva mehr tanckar på
14
kriget ähn freden. Dock kan det fuller och vara så en rodomontade eller
15
*** [de**inthe] att skräma Spanien till accorden.

16
Rätt som jagh sluta skulle kom[mer] l’Aignier medh min her faders breff
17
aff den 30 januarii.

18
Privata.

Dokumente