Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
98. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1646 Dezember 26/1647 Januar 5

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1646 Dezember 26/1647 Januar 5

4
Kopie: RR fol. 2361’–2362.

5
Pommernfrage.

6
Wir haben Nr. 76 erhalten, können aber darauf wegen der Feiertage vorerst nicht
7
ausführlich antworten. Hvadh Pomerske satisfactionen och thertill af oss gjorde
8
medh eller uthan churfurstens consens att heela eller storsta deelen af Pomern
9
erhålle tvenne förslaghz anlangar, så befinne vij theruthinnan ingen annan
10
ordre vara till fatta än then vij Edher den 7 novembris [ 7./17. November ]
11
nästförleden öfverskrefve och tilskickadhe och sedhan fast vidh alle ordinarie
12
poster i våre till Edher gångne skrifvelsser hafve itererat; men hvadh dee
13
andre sakerne, om hvilcke I uthi thette sidste Edert bref af den 7 huius
14
[ 7./17. Dezember ] förmäle, och särdeles the Pomerske landhständernes an-
15
lägenheeter och bekymbre, ifall vij och Sveriges crono Pomern behålle
16
skole, vidkommer, så vele I therhän sij och laga att I behållen rem in integro
17
till näste post, innan hvilcken tijdh vij vele the saker öfverlägga och tå
18
vetha Edher svar och beskedh theropå tilbakar.

Dokumente