Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
311. Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin Osnabrück 1645 März 21/31 Pr.: Stockholm 1645 April 25/Mai 5

28
311

29

Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin


30
Osnabrück 1645 März 21/31
31
Pr.: Stockholm 1645 April 25/Mai 5

32
Konz. von Mylonius: J. Ox. Slg. A I; Ausf.: DG, A I 1 , legat. [ 2 ], 384–
33
385’

34
Drängen der reichsständischen u. kaiserlichen Gesandten auf Proposition. Geleit-
35
briefe für Adhaerentes. Meinung d’Avaux’ dazu. Zweck der eigenen Gespräche mit
36
den französischen Gesandten in Münster.

37
Ehuruväll inga breef och efterrättelsser om then sidst håldne battaglie vidh
38
Tabor i Behmen till detta datumet är hijt kommen ifrå feldtmarskalken, h:r

[p. 556] [scan. 588]


1
Torstensson, eller från någon annan i Eders Kongl:e Maij:tts hufvudh-
2
armee , hålles thensamma lickväll för the åtskillige och eenhällige berättelsser,
3
som vij ifrå the keijss:e ministrerne här hafva sedt och med sidste posten
4
sändt till Eder Kongl:e Maij:tt, vara icke allenast viss, uthan och vidh thenne
5
tijden mycket considerabel, blifvandes det därhoos tagit och uthtydt till it
6
märkeligit och gott omen, at Eders Kongl:e Maij:tts regering är vorden
7
signalerat med 2 så härlige victorier emot Keijssaren, then eene något förr
8
och then andra nu sidst och lijthet efter anträdelssen till samma regemente.

9
Ständernes deputerade, som härtill hafva hoos oss och the Frantzöske sökt
10
opskofvet af propositionerne och ther under tijdh och lägenheet at bära
11
tillsammans, öfverläggia och med oss communicera sine tankar om pub-
12
lico Germaniae och hvartheras principals particular interesse, hafva efter
13
undfången kundskap om thenne Eders Kongl:e Maij:tts härlige victorie,
14
Lampadius under handen och genom Schäffer, then Mecklenburgiske och
15
the städtiske personligen och een annan under it förborgat nampn och
16
lijkasom skrefve han uhr Munster (ther man lickväll håller före at han är
17
här i staden) låtit oss bekomma och få sine sentiments; dazu Beilagen 4 u. 5
18
zu Nr. 307 u. Beilage 1–3. Så högt, som the härtill hafva varit emot och
19
begärat propositionerne måtte opskiutas, så starkt hålla the nu an om
20
begynnelssen af tractaten meenandes nu vara rätta tempo thertill och pro-
21
positionen tiena till at draga the andra, som ännu äre uthe, hijt på handelss-
22
platzerne , efter een godh deel skola allena vänta therpå och villia see, huru-
23
vijda cronorne taga sigh an Tysklandz interesse.

24
The keiss:e, som vij uthi Nr. 301 u. 307 hafva underdånigst skrifvit, begära
25
och med flijt, at vij ville komma fram med vår proposition. Thertill vij
26
tesmoignera villian och alfvare, men hafva vijst them och andre, som på
27
thet talet med oss komma, det vij inthet kunde säkert görat, så länge the
28
keijss:e bestodo på theras nya uthtydningar öfver praeliminaraccordet,
29
thermed the bröto sönder och ophofvo then säkerheet, som Eder Kongl:e
30
Maij:tt hade föraccorderat åt sin ambassade, allierade och adhaerenter här
31
i Tysklandh, stängiandes på thet sättet vägen igen för oss at nåka närmare
32
till handelss medh them. The keijss:e hafva föreslagit, at the ville om thenne
33
saken än yterligare referera till sin herre anhållandes, at vij desemellan ville
34
här begynna på saken och theri fara fort. D’Avaux meente, när han var här,
35
at vij inthet måtte vijka och begiffva oss thetta, men hölt lickväll före man
36
kunde skrijda till tractaten med thet förbehållet och reservato, at, ther oss
37
icke skedde satisfaction, måtte vij, när oss så tyckte gott vara, stanna och
38
nederläggia alt annat, till des vij blifva nögde i thet som desidereras till
39
praeliminarconventionens conservation. Hvadh vij nu göra i thenne saken,
40
antingen deferera the keijss:e så vijda, at vij gifva them tijdh at skrifva
41
härom till Wien och desemellan låta them bekomma vår proposition med
42
then condition, at vij inthet vijdare villia gå och oss i någon tractat ther-
43
öfver inlåta, förän oss skeer it nöije efter Hamburger sluthet, eller man

[p. 557] [scan. 589]


1
finner häri een annan uthvägh, thet kan af oss bättre sluthas, sedan jagh,
2
Johan Oxenstierna, som i morgon achtar migh till Munster, hafver fåt ther
3
tala medh the Frantzöske plenipotentiariis. Thet hafer fuller fallit oss något
4
betänkeligit, at nu, förän man vist veet om plenipotentiarii Gallici äre
5
förlijkte eller och hafva fåt någon courrierer, som the vänta, från hofvet,
6
reesa tijt öfver, hälst efter the sielfva synes thet innuera i sitt breef till oss,
7
som går härhoos under num. 4, och d’Avaux, som copierne under num. 5
8
och 6 mähla, thetsamma hafva begärat af residenten Rosenhanen. Lickväll
9
och emedan thet skreefs med sidste post uhr Paris, at drottningen hafver
10
skrifvit d’Avaux och Servien till, så at man meenar, the skola thetsamma nu
11
allaredo hafva fåt och förmodelig nu vara eller snart råka i annat förtroli-
12
gare ståndh, hafva vij derföre funnit för gott, at then reesan måtte gå för
13
sigh, sökiandes thermedh 1. at gifva them part om thet som här är passerat,
14
the keijss:es anhållande, ständernes begäran och vår meening at uthlef-
15
verera hufvudpropositionen, hvilken vij fuller inthet än hafva fulkomligen
16
och som vij henne vella gifva ifrå oss affattat, men lickväll korteligen opsatt,
17
at punchterne kunna them föreläsas och tiena till at discurera öfver; 2. at
18
vidh denne tijden poussera Frankrijke i action emot Tysklandh, på thet
19
Churbeyern blifver diverterat och feldtmarskalkens desseiner inthet få
20
med någontheras försummelsse stööt och återgångh; 3. at tala med them
21
om then Frantzöske öffverstens d’Estrades proposition, som han hafver
22
giordt i Haagh och ther afrådt General Staterne at mängia sigh i thet
23
Danska kriget; hvilket efter sakernes art och nature kan them nu vidh
24
thenne tijden bäst repraesenteras …


25
Beilagen in DG, A I 1 , legat. [ 2 ]:


26
1: 386–391 Der Augspurgischen confessions verwandten fürsten und stände anwesen-
27
den räthe pottschafften und gesandten uberreichte gravamina. Regensburg 1641 April
28
7/17

29
Druck: M. C. Londorp V S. 205–209

30
2: 392–393’ Gutachten [ 7 Punkte ]

31
3: 394–394’ Constantinus Irenophilus Germanus an Joh. Oxenstierna u. Salvius. Münster
32
1645 März 17/27

33
395–397’ Gutachten [31 Punkte]

34
4: 398 d’Avaux u. Servien an Joh. Oxenstierna u. Salvius. Münster 1645 März 16/26

35
5: 399–399’ [Nr. 309] Rosenhane an Joh. Oxenstierna u. Salvius. Münster 1645 März 14/24

36
6: 400–400’ [Nr. 310] Rosenhane an Joh. Oxenstierna. Münster 1645 März 15/25

Dokumente