Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
275. Rosenhane an Joh. Oxenstierna und Salvius Münster 1645 Januar 17/27 Pr.: Osnabrück 1645 Januar 18/28

5
275

6

Rosenhane an Joh. Oxenstierna und Salvius


7
Münster 1645 Januar 17/27
8
Pr.: Osnabrück 1645 Januar 18/28

9
Ausf.: J. Ox. Slg. B II

10
Besuch bei französischen Gesandten u. Contarini: Geleitbriefe für adhaerentes ( Stral-
11
sund ), Leiche Botelhos, Franz Wilhelm, Bischof v. Osnabrück, militärische Bewe-
12
gungen , bayerische Abgesandte in Paris.

13
Vidh den audiencen jag hade förledne tijssdag hoos h:r d’Avaux, befunne
14
sig och her Servient och den Venetianiske gesandten Contareni, hvilken
15
allena mäst hade ordet, så länge han dher var, och gick alt deropå uth, huru
16
han förbrådde them och Eders E. E. vara orsak til moram tractatus, hvilket
17
han så vehementer exaggererade, at Frantzoserne föga ting viste thertil at
18
svara, at jag mig öfver theres facilitet förundrade. Han oprepade, hvadh för
19
discurs han dagen tilförende hade hafft medh mig, huru thet vore indignum
20
för cronorna at draga alla sine particularadhaerenter hijt, ther man thessför-
21
uthan medh bettre maneer kunde taga deres interesse i acht, och at thet vore
22
praeposterum at begynna een universaltractat medh Strålesundh, som ligger
23
bort i een angulo sin koos och at thermedh allena sökies praetexter, ty när
24
man hade fådt det passet, så komme man sedan effter medh ett annat för een
25
annan stadh, så för den tridie, så för een grefve, så för een baron och endelig
26
så för een particular borgare, att theropå blifve aldrigh endadt. Ty han kun-
27
de väl tänckia, at cronan motte hafve flere adhaerenter i Tysklandh än som
28
Strålesundh allena, ach kunde han inthet begripa, hvarföre man icke så ger-
29
na skulle begära för them alle tillijka på een gång; och ville han försäkra sig,
30
at the keijss. heller och snarare skulle hafva gifvit passport trettio eller mehra
31
tillijka än som för Strålesundh allena, befruchtandes allena den consequentze,
32
at man per intervalla så motte komma igien, att thermedh inthet annat vore
33
än til at updraga tiden.

34
Jag svarade såssom tilförende, at Eders E. E. inthet begiärte begynna någon
35
tractat medh Strålesundh allena och at han sådant inthet behöfde förkasta
36
väl veetandes, at ingen proposition vore skiedd äller någre conditioner
37
föreslagne mehr än the som andre rijksstender och cronans adhaerenter må

[p. 476] [scan. 508]


1
säkert komma hijt, och dher hade Keijssaren tilförende förbundit sig och
2
vore inthet nytt. At Eders E. E. för flere tillijka inthet specialpass hafva be-
3
giärt , svarade jag, at Eders E. E. inthet hafva för någon kunnat begiärt, för-
4
änn Eders E. E. blefve derom anmodde, och ther någre flere sådane kunna
5
förekomma, kunna the keijss. nogsampt under varande tractat sådant låtha
6
expdiera uthan något hinder heller stoor möda.

7
Han svarade, at, ther någre flere häreffter skulle komma och therom an-
8
hålla , kunde Eders E. E. medh godh skähl afslå, förebärandes, at man länge
9
nog väntadt effter them, och som the ha försummat sin tidh, motte the väl
10
blifva tilbakars. Han föreslog omsider een expedient, nembl. at Galli motte
11
göra sine propositioner ferdige och lefverera them förseglade uthi media-
12
torernes hender medh then protest, at, när the keijss. gifva pass för Stråle-
13
sundh äller hvem mehr begäres, så kunde propositionen yppnas; thermedh
14
meente han man kunde förtaga den objectionen the keijss. bruka, at, när
15
thet vore förbij, så komme man åter medh något annadt slikt, som åter
16
skulle oppehålla tiden; men om the för säkert viste, at ther inthet mehr
17
skulle sedan inkastas, så förmeente han, at the mediatorerne skulle bringa
18
them thet til at bevillia äller och at culpa morae blefve uttryckeligen hoos
19
them. Frantzoserne svara föga ting härtill, sedan kommo the til at tala om
20
Portugisens beröfvade saker. Häruthi hans objection var som tilförende om
21
defecten utaf passet. Frantzoserne sloge något deremot, dogh önskade h:r
22
d’Avaux, at passet hade varit annorledes stält och Portugisen uttryckeligen
23
theruthi benembd. Contareni rådde, man skulle negotiera therom, och lät
24
sig märckia, såssom han väl ville drifvat. Frantzoserne sade, at the och ville
25
görat, och märckte jag, att the den dagen hade velat göra een visite til Frantz
26
Wilhelm, men thet blef för seent.

27
Jag märker, at Frantz Wilhelm söker mycket theres faveur, som inthet ringa
28
är suspect. Föruthan thetta berättade h:r Contareni, at Keijssaren kommer
29
medh tiugutusend man tilhopa i Behmen. Sedan han var sin koos gången,
30
begynte gesandterne klaga sig, huru the som offtast blifva af mediatorerne
31
importunerade, at the hafva ondt at stella them tilfridz. Jag berättade effter
32
Eders E. E. breef Lampadii rådh at inthet förhasta sig för stendernes an-
33
kompst , thet the således optogo. Neder i trappan, när h:r d’Avaux folgde
34
mig uth, sade han, at Eders E. E. må väl stå uppå the puncter, som förmält ähr,
35
och hoppas, at Eders E. E. therpå skulle få satisfaction, dogh motte jag inthet
36
seija, at thet vore kommet ifrån honom. Jag frågade them och iblandh thet
37
vij discurrerade om andre tidender, hvadh man skulle hålla af thet som be-
38
rättas , at Churbeyern har sine gesandter i Paris. Therpå begynte d’Avaux lee,
39
svarade hvarken neij eller ja, uthan sade: Mon Dieu, qu’est ce que ne dict
40
le monde; refererade sig straxt på ett pacquet breef, som han hade i handen
41
och var kommet ifrån kungen och ändå inthet upbrutet, seijandes, om något
42
sådant vore, så motte the väl blifva therom adviserade. Sedan kommo the
43
til at fråga om den Danske tractaten och hvilke dhertil blifva brukade; item

[p. 477] [scan. 509]


1
önskade the, at Eders E. E. ville mehra antaga sig thet Ostfrisische väsendet,
2
at thet motte blifva componeradt. Sedan Contareni var borta, exaggererade
3
jag thet han berättade om the starcka troupper, som samblas i Behmen,
4
påminte them, hvadh thet var angeläget, at mareschal de Turene giorde
5
något till saaken. Her Servien bekiende thetsamma och önskade, at man
6
allena kunde hålla värkedt par månar eller 6 veekor, så skulle sedan inthet
7
hafva någon nödh …

Dokumente