Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
173. Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin Osnabrück 1644 Mai 31/Juni 10 Pr.: [Stockholm 1644 Juni 26/Juli 6]

30
173

31

Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin


32
Osnabrück 1644 Mai 31/Juni 10
33
Pr.: [Stockholm 1644 Juni 26/Juli 6]

34
Konz. von Mylonius J. Ox. Slg. A I; Ausf.: DG, A I 1 , legat. [ 1 ], 343–345;
35
Duplikat: ebd. , 346–347’

36
Ersetzung Auerspergs durch Lamberg. Haltung der Kurfürsten v. Brandenburg,
37
Mainz u. Köln. Aufforderung an die Reichsstände zur Beschickung des Kongresses.
38
Kriegsnachrichten. Stimmung in Polen gegenüber Dänemark.

39
Hinweis auf Beilage A. Den Churbrandenburgiske af adell, som här ligger,
40
sampt dee Pommerske och syndicus Hamburgensis låta sigh märkia, att

[p. 240] [scan. 272]


1
deeras principaler inthet ogärna skulle see, att den Danske saken måtte kom-
2
ma hijt och här propter commune interesse blifva afhandlat. Talet går här
3
och blifver berättat ifrå Munster, att grefven af Auerssberg fordras härifrå
4
och een annan nys giordh grefve af Lambergh, Keijssarens vicemarskalck,
5
destineras i hans ställe. Somblige hafva meent den unge grefven aff Schwartz-
6
burg skulle blifva af Keijssaren thertill employerat; hvilket hafver så mo-
7
verat Churfursten aff Brandenburg, att hans Churfl:e Durchl:t hafver be-
8
fallat sin hoffjunckare tala therom med grefven af Nassau och förhålla, att,
9
ther bem:e grefve af Schwartzburg skulle i een sådan qualitet komma, kunde
10
churfursten dett inthet annars förstå och uptaga än skeddet par despit emot
11
sigh. Bem:e af adell gaf före, att hans herre, hvad beskickningen till denne
12
tractaten vidkommer, regulerar sigh efter Churmaintz såssom Rom. imperii
13
cancellarium och then ther acta hafver händer emellan. Tessföruthan skall
14
Keijssaren bijfalla Venetianerne och vella gifva deras gesandter praeceden-
15
cen för dee churfl:e, hvilket dee högt adpraehendera och Churcöln hafver
16
refererat till Churbrandenburg och begärat, han ville concurrera theri med
17
att maintenera den churfl:e digniteten. Effter nu elector Brandenburgicus
18
är ibland churfursterne ultimus, håller han sigh tilbakar att undvijka första
19
rencontren och disputen häruthi. Thetsamma gör Churcölns gesandter,
20
biskop Frantz Wilhelm, som håller sig oppe i Wiedenbrug och vill, förän
21
then saken blifver erörtrat, inthet fram. Den Churbrandenburgiske förebär
22
och, att hans herres gesandter föga eller inthet skulle här kunna uthrätta, så
23
länge parterne inthet komma till att ligimitera sigh. Emot honom och hvem
24
vij komma till pass med, remonstrere vij nogsampt, att chur- och fursternes
25
sampt dee andre ständernes beskickning till handelssplatzerne är dett för-
26
nämbste meddell till att gifva detta värket een begynnelsse; ju för dee sig
27
inställa, ju snarare vill man förmoda att komma till handelss, eftersom våre
28
och dee Frantzöske legaternes breef till ständerne dett medh meera uthtyda.
29
Tette dee keijsserliges förhalande och inkast af den Danske saken vore
30
allena een praetext, som the keijsserlige taga och nyttia sig till godo till itt
31
och annat, eenkannerlig att vinna tijdh hållandes med dettsamma ständerne
32
härifrå. Hinweis auf Beilagen B, C, D, u. F.

33
Hvadh krigzförfattningen hoos vederparten anlangar, gifva mäst alle ad-
34
viser medh, att E. Kongl:e Maij:tts staat hafver att vänta een svall på alla
35
kanter. Uthi Cöln drifvas den Cöllniske och Wästphaliske creitzförfattnin-
36
gen med alfvar och hålles före vara allaredo sluttin. Thensamma skall vara
37
ansedd 1. att recuperera dett som E. Kongl:e Maij:tt och landtgrefvinnan
38
hafve i Westphalen, 2. att försvara recuperata och sedan 3 die |:sigh medh den
39
Nidersaxiske creitzen till conjungera hälst Bremen och Luneburg:| att in-
40
krächta dett som Eder Kongl:e Maij:tt |:i the länderne hafver:|. På den
41
andre sijdan |:seijes Gallas vella gåå och:| agera |:i sommar i Meissen:| och
42
theromkring så gott |:han:| kan |:och i höst coniunctis viribus gåå nidre och
43
fatta siökanten:|. Dazu Beilage F.

[p. 241] [scan. 273]


1
Under lit. G … är Gen. af Posens Opalinskis breef till feldtmarskalken
2
h:r Torstensson; hvilket ehuruväll vij meena, att feldtmarskalken hafver
3
sändt, så foga vij dett lickväll härhoos för dett iudicium han theri fäller om
4
Dannemarcks actioner. Vij låta dett under handen löpa uthi liuset, att fleere
5
må see, hvadh proceres Poloniae döma therom. Thet skrifves, att consilia
6
ändra sigh mycket i Påland, sedan drottningen är blifven död. Hvad Påven
7
hafver skrifvit till regem Poloniae om printz Casimirs jesuite ståndh och
8
fått therpå till svar, thet mäler copian lit. H.

9
Uthi Epsteins breeff under lit. I finnes, hvadh discourser i Frankrijke gå om
10
kongen i Pålandz gifftermåhl …


11
Beilagen: DG, A I 1, legat. [ 1 ]:


12
A: Duplikat der Nr. 166.

13
B: 348; weitere Kopie auf ungezähltem Blatt. Servien an Joh. Oxenstierna u. Salvius. Münster
14
1644 Mai 27/Juni 6

15
C: 349; weitere Kopie auf ungezähltem Blatt [Nr. 171] Joh. Oxenstierna u. Salvius an Servien
16
u. d’Avaux. Osnabrück 1644 Mai 30/Juni 9

17
D: 350; weitere Kopie auf ungezähltem Blatt [Nr. 169] Rosenhane an Joh. Oxenstierna u.
18
Salvius. Münster 1644 Mai 28/Juni 7

19
E: 350’; weitere Kopie auf ungezähltem Blatt [Nr. 170] Joh. Oxenstierna u. Salvius an Rosen-
20
hane . Osnabrück 1644 Mai 30/Juni 9

21
F: 351 Bericht aus Köln 1644 Mai 23/Juni 2

22
G: 352–352’ Christoph Oplenski [ Opalinski ] Wojwode von Posen, an Torstensson. Posen 1644
23
Mai 6116

24
Polnische Senatoren kritisieren Verhalten Dänemarks, wollen selbst an Verträgen mit
25
Schweden festhalten, sind aber über schwedische Rüstungen an der livländischen Grenze besorgt.

26
H: 353; 336 Urban VIII. an Wladyslaw IV von Polen. Rom 1643 September 23/Oktober 3
27
353’–354; 336’–337 Wladyslaw IV. von Polen an Urban VIII. Wilna 1643 November 27/
28
Dezember 7

29
J: 355;–356’ 338–339’ Auszug eines Briefes aus Paris 1644 Mai 28

Dokumente