Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter

32
… E. Excell. låter jag och härmedt tiänstlig förnimma, att i går kom en
33
doctor medicinae Rasch benämbd (hans broder som tiänte cronan Sverige)

[p. 45] [scan. 77]


1
till mig, sadhe sig utaff the käijsersche gesandter vara utskickad, hällsade
2
mig på theras vägnar och begärte veeta, hvilken dag E.Excell. skulle här
3
ankomma, äfftersom the haffva förnummit, att thet i thänna veekan vist
4
skulle skee; så ville the likvääll aff mig haffva så mycket bättre underrättelsse,
5
hvaruppå jag svarade, att sådant var mig ovetterligit, och såsom han thärpå
6
replicerade, huru förtretligit och ledesamt thet blifver för gesandterna så
7
fåfängt att förbidha, bekom jag ungefär en timma tillförende legatens her
8
Salvii till Langerman bref à propos tillhanda, äffter hvilkets tenor och inne-
9
hålld jag någorledes remonstrerade honom, huruledes E.Excell. vore uthan
10
skull och hvadh mangel hooss andra fleere vore till att spöria, hvarmedt han
11
gaff sig tillfridz och bekände, att thet väll annorledes intet kunde vara. Sä-
12
dan kom han på discurs om the Danske gesandter, thär han sadhe sig da-
13
gen tillförende haffva varit till målltidhz och theres ängslan nogsamt för-
14
nummit. Synnerlig skulle cantzlären Höök haffve sagt, att thet vore till
15
befruchta, att hans konung måtte fodra them tilbaka, thet han dåch icke
16
ville förmodha; och thärmedh tog han sitt affträd.

17
I dag hafva the Danske hafft sitt fålk några som ock uthi en vagn till the
18
käijserske …

Dokumente