Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter

9
Jag besökte i söndags hertigen af Longeville, aflade min compliment och
10
gratulation öfver theres erhåldne victorie emot the Beyersche; därupå
11
begynte han upreepa tilståndet på alla orther förmälandes thet vara sådant
12
och sakerne stå i den postur, at ingen beqvemligare tijdh skulle finnas til
13
at göra fridh, ther man nu ville medh alfvar drifva theropå, äller och ther
14
man inthet ville thertill, så hade man och advantage på andre sijdan och
15
uthi kriget; men effter thet vore hazardeuxt och någon olyka lätteligen
16
kunde tilslå, hölt han rådeligast, at man urgerade på tractaten, hvilket han
17
medh stort ifver exaggererade och begärte, jag ville råda Eders Excellentie
18
desslijkest dhertil; och syntes lijkasom han hade någon misstanka, thet
19
Eders Excell. icke aldeles voro dhertil resolverade, hvilket jag gissar
20
därutaf motte härkomma at stenderne i Ossnabrügk hafva uthspridt, at Eders
21
Excell. skulle hafva afrådt them at komma thesse til mötes. Jag remon-
22
strerade honom theremot, at Eders Excell. vore vidh samme mening och
23
inthet heller skulle see än tractatens avancement; och derhoos berättade
24
honom stendernes betänckiande i Ossnabrügk såväl om modo deliberandi
25
såssom theres resolution at träda til materiam ipsam och hufvudhvärket. I
26
medier tidh at thet andre effter handen kunde bättre gifva sig, hvilket
27
syntes vara raiçonabelt och närmaste medlet at komma uthur thesse dis-
28
puter och til sielfve saaken, föreslog förthenskuldh, om the (Galli) icke
29
behagade igenom mediatores drifvat så vijda hoos the keijss., at the motte
30
gifva stenderne propositionen under händerne at deliberera öfver i lijka
31
motto, som Osnabrugenses utaf them keijss. hafva begärat. Men thetta syntes
32
honom icke väl görligit, förrän stenderne sinemellan föreenas om modo
33
deliberandi, thet som och her d’Avaux, som äfven tilkom, ytterligare con-
34
firmerade, och låtz inthet vara tilfridz medh Ossabruggesche stendernes
35
förslag, synnerlig at the inthet ville komma them androm til mötes och i
36
conference, sade och, huru han hade förnummit, at thesse murmuriera öfver
37
theres breef ifrån Ossnabrugk, hållandes thet före vara alt för högmodigt

[p. 728] [scan. 760]


1
stält; ytterligare lät han sig märkia, at, om så skulle vara, at stenderne blefve
2
på beggies orther, så vore nödigt, at the förmängdes i så motto, at een deel
3
evangelische ifrån Ossnabrügk komme hijt och een deel catholische droge
4
härifrån dijt; hvarutaf Frantzosernes jalousie är til märckia, öfver thet the
5
evangelische, hvilke the låthas villia favera, hålla sig ifrån them.

6
Dessföruthan taalte the och om Spansche tractaten, hvilken the sammaledes
7
låtas sig vara högt angelägen och urgerade upå, meente den snart skulle
8
vinna sin framgång, allenast at the motte tillijka tractera Tyske sakerne. In
9
summa Longeville lät see sig heelt impatient öfver drögsmåhlen, sade dogh
10
therhoos, at han icke ähr så heelt fridhbegirig, uthan ther friden inthet kunde
11
skie, så vore han een soldat och ville och sökia sin part i kriget, och i sådant
12
fall vore bättre, man resolverade sig at continuera ännu i någre åhr kriget,
13
at man icke behöfde liggia här på ovist.

14
Contareni besökte jag sammaledes i söndags, gaf honom så discursevijs til
15
förnimma, hvaropå saakerne bestode i Ossnabrügk; deremot berättade han
16
sig medh nuncio i förledne veeku hafva besökt the keijsserlige och them
17
förmanat til svar upå propositionen, hvilket the hafva änskylladt sig inthet
18
kunna gifva, förrän Osnabrugenses hafva resolveradt sig på then Culm-
19
backisches anbringande; och effter han förnam them reeda hafva svaradt,
20
så ville han medh sin collega än ytterligare urgera på them. Oblique gaf
21
han til förstå sig och vara i den opinion, at Eders Excell. hindrar ständerne
22
at komma tilhopa och per consequens tractatens fortgång; hvilket jag
23
förtoog och uttyde, så vida jag kunde.

24
I går besökte jag h. Servien och Pereira de Castro, dhervidh inthet synner-
25
ligit föreföll, som kan mentioneras. Her d’Avaux giorde i går een visite til
26
min hustru. I dag säijes ständerne komma tilhoopa i biscopens huus, som
27
särdeles är bygdt och repareradt til rumm för 3 collegiis …

Dokumente