Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter

38
Att jagh denne bodten affärdar, skeer allenast för innelagde S:t Romains
39
skrifvelse till baron de Rorté. Ty ther the Fransösische legati äre på vägen till

[p. 148] [scan. 180]


1
Münster, så veet jagh icke väl, om her Rosenhan skulle nu kunne reesa till
2
armeen. Baron de Rorté holler thet vara vist. Tijden moste thet lära. Dani
3
meenes hafva fått ordre at blifva här qvarre. Cantzleren Hög säges ventas
4
tilbakes. The hafve i går låtet inköpa enn tämmelig post öel. Blifva the icke
5
mediatores, så läre the vele blifva interessenter…

6
PS.: Hvadh Leschorn skrifver migh om the i Gluckstadt interciperade
7
brefven, vijser copian. Låter greff Pents tryckia them, så troor jagh fuller,
8
att the skole mycket blifva förbättrade durch Balhorn. Rätt vidh slutet på
9
detta kumme the bijliggiande tu bref uhr Paris och Hollandh. Finanzen.

Dokumente