Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim

11
Eders Välborenheets mycket gunstige gratulationsbreeff af den 31. nästförrle-
12
den Martii till then af Kongliga Maijestätt, min allernådigste drottningh, mig
13
uthi nåder confererade secretariatet tjenst här vidh dess legation hafver jagh
14
behörligen unfåt. Och såssom jag theraf med hugnat hafver förnummit then
15
favorable affection Eders Välborenheet i så måtto hafver behagat mig oför-
16
skylt at bevijsa, så erkänner jag thensamma efter min skyllighet med itt
17
tacksampt hjerta. Jag kan och nogsampt besinna, at Eders Välborenheets väll-
18
förmögenheett hafver een godh deel hulpit till thenne konglige mig tedde
19
nåde, och finner mig förthenskuld så mycket högre obligerat, at på något sätt
20
göra migh om een sådan förnäm patron vällmeriterat igen. Mig skulle inthet
21
vara kärare, än at min lycka någonsin kunde blifver så godh, at jag måtte få
22
tillfälle thenne intentionen uthi sjelfva värket at betyga, men effter jag ännu
23
inthet kan låtha see något prof theraf annat, än thet Eders Välborenheet täk-
24
kes nu taga af thesse mine oprichtige vällmeente ordh, så beder jag på thet
25
tjenstligaste Eders Välborenheet ville så länge ansee min gode villja och imed-
26
lertijd icke tröttas vid at continuera uthi thess välbenägenhet emot migh.

27
Jag hafver och icke mindre orsak, at tacka Eders Välborenheet för then gun-
28
stige offerte han gör mig till vijdare befordran, i synnerheet angående min
29
löhn. Hvilket komme mig för thenne tijden mächta väll tillpass, effter jag på
30
thenne dyre och kostbahre ohrten måste allerhögstbemälte Kongliga Ma-
31
yestätt och fädernesslandet till heeder hålla mig falklijcker, och hafver såssom
32
een främmande här i så måtto inge synnerlige medell at tillgå, så at jag må
33
bekänna thet faller mig besvärliget nog. Doch hoppas jag at Gudh genom
34
gode gynnare, ibland hvilka jag aestimerar Eders Välborenheet såssom then
35
förnämste, lärer botha then sothen. Jag hörer, at the andre, som hafva tjent
36
häruthe i legationscantzliet, hafva fåt theras löhn therhemma; hvilket gör mig
37
hopp, at jag och för min ehuru ringa doch svåhrige trägne tjenst icke mindre
38
än the lärer åthnjutha sådan konlige mildheet. Ännu veet på Eders Välboren-
39
heets gunstige anledelsse jag inthet förslag theruthi at göra. Hvad med tilläf-

[p. 421] [scan. 477]


1
ventyrs thertill hemma i rijket kunna finnas, äre Eders Välborenheet bäst be-
2
kände. Häruthe är inthet öfrigt, som jag kan eller dristar mig begära. Lemb-
3
nar therföre till Eders Välborenheets gunstige disposition, at efftersom han
4
unnar mig gott see något uth för mig och hjelpa mig thertill. Eders Välboren-
5
heet ville vara försäkrat, at thet inthet skall förgäfves och på een otaksam
6
tjenare användes.

Dokumente