Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim

12
Uthi vijsse affgångne skriffvelse medh post ähr aff herr Salvio och migh be-
13
rättat vordet om vår sammankomst med herr generalissimi Förstlige Durch-
14
laucht. Thenna ähr nu aff och efter högbemälte Hans Furstlige Durchlaucht
15
egen begäran formedelst herr Benct Oxenstiernas afferdning till oss werkstal-
16
ligh gjort, att herr Salvius och jagh dock särskilt ähre igåår hijtkompne i me-
17
ningh, att 1. hvar man settia resan vijdare fort till Minden. Snarast vij för-
18
mode, att finna Hans Furstlige Durchlaucht, efftersom idagh oss ähr här visse
19
tiende kommen från Minden, att Hans Furstlige Durchlaucht ofelbart som
20
idagh sigh i Bucheburgh finnandes vardert. Hvadh där nu passerande varder,
21
berättar jagh effterhanden. Och haffva nu inthet mehra att mentionera om,
22
undantagandes att min collega herr Salvius för sin affresa togh fullkomligh
23
affsked aff allom, men bleff dock icke revisiterat medan ähn aff caesareanis.
24
Greff Servient var sjuk. Herr Servient haffver änteligen velat träffa på Salvium
25
några joveler och på migh några tapeter. Hvad Salvius bekommit haffver, veet
26
jagh icke. In specie mina tapeterna ähre 6 stycker temligen gode. Värde effter
27
gisningen till fyratusendh Riksdaler. Om nu Hans Furstlige Nåde vill hono-
28
rera honom igen, det ståår i Eders Kongliga Maijestät höge dijudication. Aff
29
andre presenter ähre inthet. Först haffve die keijserlige samptt ständerne för
30
vår affresan oss ett deras project om evacuationen locorum et exauctoratione
31
militiae tillstelt, som bijlagan littera A uthvijsar. Jagh haffvar ded på nährva-
32
ran medtaget och vill däroffver med Hans Furstlige Durchlaucht conferera
33
och taga en vist resolution 1. de loco tractatus pro hac conventione; 2. mate-
34
rialibus som böre komma uthi denne conventione. Conventus Monasteriensis
35
holler före, att man alt skulle i Münster rictigt göra. Jagh ähr indifferens,
36
anten det sker i Münster eller alio loco. Skeer det inthet i Münster, så haffver
37
jagh där inthet mehra att göra ähn simplement att taga min affsked och sedan

[p. 1009] [scan. 555]


1
Eders Kongliga Maijestäts ordre tillfölje migh till Pomeren att begijffva och
2
där affbijda, hvadh migh vijdare kan blijffva upålegt att förretta.

3
Hvad eljest den Churbeyerske gesanten i Münster haffver inlagt för en ny
4
saak och petitum aff pfaltzgreff Carl Ludwijk, ähr och här hoos fogat littera
5
B och på samma skrifft någre marginales notae aff den Churbrandeburgiske
6
gesanten Wesenbeck förbemelt churförsten till besta. Denne saken ähr helt
7
och hållin blijffvin till min tillbakakompst upskutin, efftersom jagh och för-
8
modar som idagh 8 dagar, vill Gudh, till att vara igen i Münster.

9
Eders Kongliga Maijestätz ville migh i nåder förläta denne min hastige skrif-
10
fvelse. Jagh hinner sannerligh inthet att skriffva för denne gångh mehre par-
11
ticularia. Kanskee jagh kan ähnnu ifrå Minden komma att berätta medh
12
denne posten om min ankompst till Hans Furstlige Nåde.

13
Hans Furstliga Nåder margreffven aff Durlach och öffverste Kruj ähre rätt nu
14
hijt i staden kompne, men jagh haffver inthet talt medh dem ähnnu. Deras
15
regementer, som jagh förnimmer, skole nu haffver deras qvarteer här i
16
stifftet.

17
PS: Herr Salvius ähr idagh qvar bliffven, att affsee Osnabruggeske frendeell
18
och racketer och reser imårgon bittida litet för migh aff på vägan åth Minden.
19
Jagh menar lijkväl att hinna tillijka till Minden menaar ankommandes. Han
20
haffver nu i affton varit hoos migh till måltidh etc.

Documents