Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim

23
Befalte Hennes Kongliga Maijestät mig expresse, att jag skulle uthi min skri-
24
fvelse Eder Excellentie å Hennes Kongliga Maijestätz vägnar hälssa och där
25
hoos förmäla, att Hennes Kongliga Maijestät åstundar och gerna såge, att
26
Eder Excellentie kunde själf giöra ett ryckiande hijt hem medh fredzslutet, att
27
åter uthföra derpå Hennes Kongliga Maijestätz ratification. Män emädan
28
Hennes Kongliga Maijestät hälst sijr och vill, att Eder Excellentie skall hafva
29
den ähran, att hijt hemföra Imperatoris ratification och alltså befarer, att thet
30
vill falla Eder Excellentie allt för besvärligit och nästan omöijeligit för den
31
kortta tijden skuldh, som ähr satt emellan subscriptionen och ratificationen,
32
att komma först hijt in medh fredzslutet och åter reesa uth effter Keijsarens
33
ratification, så vill Hennes Kongliga Maijestät nådigest hafva stält uthi Eders
34
Excellenties eget skön och villkor, antingen att komma nu straxt hijt till Hen-
35
nes Kongliga Maijestät medh bemälte fredzsluth och sädan resa straxt uth
36
igen eller och där uthe förtöfva effter Keijsarens ratification och den Hennes
37
Kongliga Maijestät tillhanda föra, hvilket Hennes Kongliga Maijestät högeli-

[p. 766] [scan. 312]


1
gen åstundar och önskar skee kunde till eller vidh påstående allmenne rijkz-
2
dag, som här medio Januarii begynnas skal.

3
Er bitte hierfür um eine Stellungnahme zu dem Entwurf zur Errichtung eines
4
Geistlichen Generalkonsistoriums, der bereits 1624 verfaßt, aber nicht weiter be-
5
handelt wurde. Die Königinwitwe gedenke ihre Residenz in Nyköping zu neh-
6
men. Der Reichskanzler sei seit einigen Wochen unpäßlich.

Documents