Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim

24
Jag veet icke rett väl at schrijffva reta orsaken, hvarföre breffvijsare Roman
25
Amazonius

34
In den biographischen Nachschlagewerken und Verzeichnissen der Schriftsteller und Gelehrten
35
nicht enthalten, auch nicht in der Matrikel .
ähr kommen ifrån sin tjänst, anten errore quodam eller eljest.
26
Men eftersom han nu hafver sin gunstige och godhe affskeed och varit eljest
27
allom i academien serdeles ungdomen heelt tacknemblig, hafver och gjordt
28
mig i alle motto alt gott nöije och nu ähr stad på sin resa uth igen, sedhan han
29
eljest alt annat contentament undfonget hafver, och väl kan henda, att han
30
Dig igen besökiandes varder, ty hafver jag icke konet latha, at meddela ho-
31
nom dette mit vitnesbördh om hans förhollande här i landed. Och kan medh
32
sanningen seija, at han sig väl och stilla hafver förhollat och gjordt sin tjänst

[p. 665] [scan. 211]


1
med flijt och sine disciplers godhe contentament. Kan min son hjälpe honom
2
i någon motto och göra honom adsistence, däruthinnan gör Du mykedt väl.

Dokumente