Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim

12
Effter Eders Furstlige Durchlaucht numehra förmodelig är hijt öfverkommen
13
på Tyska bothn, så hafver vij tycht vara vår underdånigste skylligheet, at här-
14
med gå Eders Furstlige Durchlaucht till mötes och contestera then frögd vij
15
theröfver skulle bära, ther vij förnimma sådant vara, som vår största åstundan
16
är, lyckligen och till Eders Furstlige Durchlaucht egit contento skedt, effter-
17
som vij therhoos i underdånigheet och på bästa sättet Eders Furstlige Durch-
18
laucht öfver then sig af Kongliga Majestät, vår allernådigste drottning, nyli-
19
gen opdragne höge charge velle hafva congratulerat och innerligen af Gud
20
önskat, at hans godheet vile så thervid som elljest erhålla Eders Furstlige
21
Durchlaucht vid all långvarig beständig vällmågo så och vällsigna Eders
22
Furstlige Durchlaucht uthi all thess förehafvande, att thett måtte lända sitt
23
helge nampn till ähra, Kongliga Majestät till allernådigst behag, fädernesslan-
24
det till hugnat och Eders Furstlige Durchlaucht sjelff till een odödelig reno-
25
mée och berom. Ther vij i thet öfrige kunna, som vår skylligheet fordrar, i
26
nogon måtto gå Eders Furstlige Durchlaucht med våre underdånige tjenster
27
tillhanda, skulle thet, till hvilket vij för våre personer äre heelt öfverbödige,
28
vara oss kärt, om Eders Furstlige Durchlaucht oss thertill täcktes i nåden em-
29
ployera. Thessföruthan varde vij inthet underlåtandes, at såssom vij inthet
30
tvifla thet vara Eders Furstlige Durchlaucht till nådigst behag, effterhanden
31
opvarta Eders Furstlige Durchlaucht med vår underdånige rapporter om thet,
32
som här vid fridztractaterne förefaller.

33
För thenne gången täckes Eders Furstlige Durchlaucht sig såssom till een be-
34
gynnelsse thetta therom låtha föredraga, at omsijder här idag är aftalt och
35
näst Gudz bijstånd kommen till richtigheet alt thet, som profvas lända till een
36
reputerlig, beständig, säker fridh och vänskap emellan Kongliga Majestätt,
37
Schveriges chrono, Keijsaren och Romerske Rikssens ständer, så at nu inthet
38
mehra feelas, än låtha therpå emundera instrumentum pacis och komma till
39
underskrifft och fölligt slut. Med näste lägenheet hoppas vij kunna sända
40
Eders Furstlige Durchlaucht afskriffter af bemälte instrumento, så at Eders

[p. 609] [scan. 155]


1
Furstlige Durchlaucht theraf må kunna see, huru thet i alla sine stycker är fatt
2
och inrättat. Man är nu till värka, at stipulata manu på alla sijdor taga ihoop
3
med then Frantzöske saken och, om möijeligit är, sökia till at afhjelpa then
4
med, efftersom ständerne förmeena sig här villja blifva färdige med theras
5
sentiments öfver the differentierne, som än äre emellan keijserlige och Frant-
6
zöske, och bestå förnämbligast uthi 1. assistentien, som Keijsarn vill förbe-
7
holla sig at göra Spagnien, ther ingen fride emellan thenne och Franckrijke
8
blifver; 2. quaestionerne om Lothringen och 3. Burgund. Men om man på
9
then ohrten skall kunna komma till egentelig tractat therom, är än ovist, eme-
10
dan the keijserlige ändteligen villja hafva thesse saker remitterande till Mün-
11
ster, såssom the ther föregifvas allenast tijt höra.

Documents