Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim

13
Din schrijffvelse aff den 31. Januarii ankom här i förgåår med rapport aff alt
14
ded, som intill ded dato var passerat i fredztractaten. Dit iudicium om tilstån-
15
ded och förlopped dijt intill och hvadh vij om fredhen haffva at hoppas,
16
stemmer öfvereens med den meningen jag altidh hafver hafft. Altidh hafver
17
jag hollet före, ded man om fredhen skulle tractera och den medh alffver
18
eftersökia, men såframpt Gudh genom svärded den icke giffver, finner jag till
19
den lijten adparence. Och där den medh ähra och säkerheet nåås, billigt at
20
böra deputeras in lucro. Nu sosom svårigheterne finnas störst, så tjänar best
21
at gåå redeligen och därjempte försichtigt medh saken om. Retta meningen
22
och intentionen finner Du uthur Hennes Kungliga Majestätz eget breff. Kan
23
fredhen intet nåås för våra fienders falskheet, list och större desseiner skuld,
24
så moste aff Dig därhen arbetas, huruledes Hennes Majestät står best för ven-
25
ner och ovenner at excusera, beholla bestha lämpan och haffva sins nampns
26
rette och försvarlige fundament, däroppå Du och Din collega till ded högsta
27
ville arbeta.

28
Här komma månge adviser in om hemlige handlingar emellan Keijsaren,
29
churfursterne och någre kongar och andhre republiker emot Hennes Kung-
30
liga Majestät

33
Angesichts der Schwierigkeiten auf dem Friedenskongreß, den Frieden herzustellen, zog der
34
Kurfürst von Brandenburg den Plan in Betracht, eine dritte Partei zu gründen, die den Frieden
35
erzwingen sollte. Als Teilnehmer waren Hessen-Kassel, die Hansestädte, August von
36
Sachsen, Administrator von Magdeburg, und vor allem Kursachsen vorgesehen ( UA IV
37
S. 742).
. Adparencen till ded ene och andhre sijr jag väl, troor och at
31
ded icke aldeles ähr fåfengt, hvadhsom schrijffves. Men härtill hafver jag icke
32
konet komma under rätta vädred. Den Lichtenbergiske sammankompsten

38
Die Aufgabe, Kursachsen für den Plan Kurbrandenburgs zu gewinnen, wurde Konrad von
39
Burgsdorf übertragen, jedoch schlugen die Verhandlungen in Lichtenberg fehl. Kurfürst Johann
40
Georg ließ sich nicht von dem Prinzip möglichst enger Zusammenarbeit mit dem Kaiser abzie-
41
hen, das er seit dem Prager Frieden befolgte ( ebd. S. 742f.).
,

[p. 275] [scan. 331]


1
item den i Bonn och flere beskickningar betydha något. Kantu komma däref-
2
ter, då gjordhe Du väl, at Du inquirerede däruthij.

3
Dine privata belangende, så hafver Wulffratt ingen skuldh, at hans expedition
4
fördröijes. Han solliciterar flitigt, men hoffvedz art ähr Dig bekendt, enkan-
5
nerlig nähr någon solliciterar penningar. Doch skall han, som jag hoppas, få
6
sin afferding i tilkommande veka, och så mykedt någonsin möijeligt till Ditt
7
contentament, ded Gudh veet jag gärna gör, så mykedt jag kan. Om secrete-
8
raren Biörneklow veet jag intet anned at schrijffva ähn gott. Intet kan jag
9
anned spörja, ähn at han hafver gjordt heel godh relation, sosom jag väl veet,
10
at han ingen annan orsak hafver. Ditt breff hafver jag läset, sedhan förseglat
11
och honom handfonget. Tvijfflar intet, at han ju schrijffver Dig till om en,
12
som hafver varit Din fougdhe och praetenderar på 200 daler, dem han Dig på
13
Din trugårdh i Strängenäs skall förstreckt haffva, ded Ingemar Persson består
14
och gör en annan praetension på honom igen, så och om Din lagmansrenta i
15
Ingermanlandh, som nu ståår inne öfver 3 åhr, och anten itijdh moste hjelpas,
16
heller du gåår dem heelt quitt. Men tijdhen tillather mig ded denne gong
17
intet, uthan sparer ded till en annan gong. Din svärmoder ähr ähnnu här. Din
18
moder holler ähn vedh sengen, doch medh hopp till bettrings. Fru Marga-
19
retha Brahe ähr i denne vekan hijtkommen mykedt opaslig och hafver sedhan
20
varit något plågat aff skelffvan, därtill intet lijtet hafver hulpet, at andre da-
21
gen, efter hon ankommen var, kom en fahrlig eldh uth i fruentimbredt på
22
slottedt, så at röken och lågan slog ini fyrkanten, hvilken dogh genom Gudz
23
meldheet bleff slecht, sedhan fruentimbret och altanen däröfver vore aff-
24
brände. Fahran var stoor, skadhan, des Gudh loff, ringa, och skedde i Tijs-
25
dags den 15. huius om afftonen klockan sex och varade intill morgonen kloc-
26
kan 4

37
TE VI S. 489f. zum 14./24. Februar 1648.
. Dette incommoderade eij heller fru Margretha Brahe lijtet, som ge-
27
nom denna occasion moste fly sin cammar. Men, så hoppas jag till Gudh, at
28
hon snart kommer sig före igen. Hennes breff till Dig följer här hoos.

Documents