Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim

25
Förgåårs-posten brachte mig Dit breff aff den 1. huius. Uthur hvilkedt så och
26
breffven till drotningen och andre adviser sijr jag vår armees och fiendens
27
tilståndh, och at de intet longt vedh den tijd vore ifrån hvarandhre. Adparen-
28
cen till tractatens fram- heller åthergong lather sig och döma. Men eftersom
29
consilierne nu alle upspennas till ded högsta, till at på en och annan sijdhan
30
taga någon fördeel aff. Och så mykedt jag kan om fiendens intention döma,
31
at turbera verkedt och åtherropa, hvadh han tilförrende beviljedt hafver. För-
32
uthan ded finner jag alt så vulet och åhrstidhen så skickat, at man tädhan efter
33
i vinter lijtet kan contribuera därtill. Hvarföre jag och nu allenast bedher
34
Gudh om lycko, och förventer campagniens uthslag, sedhan och hvadh den

[p. 109] [scan. 165]


1
keijserlige Wålmars utheblijffvande heller öfverkomst till Osnabrygge brin-
2
ger medh sig för effect.

3
Här hoos oss ähr alt stilla och i förrige lag. Och göras praeparatoria till våren
4
till armeens försterkning och saksens kraftigare uthförande, såframpt Gudh
5
icke imedlertijdh välsignar oss medh fredhen.

6
De privatis hafver jag intet at leggia till ded jag för hafver schreffvedt, mehra
7
ähn at Din salige hustrus begraffning ähr anstelt den 23. Januarii i tilkom-
8
mandhe åhr.

Dokumente