Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
278. Biörenklou an Johan Oxenstierna Osnabrück 1647 Juli 19/29

16
–/ 278 /–

17

Biörenklou an Johan Oxenstierna


18
Osnabrück 1647 Juli 19/29

19
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 935.

20
Beratungen Salvius’ mit Leijonhufvud; dessen Kommission in Stockholm. Beurteilung des General-
21
majors .

22
Übersendung verschiedener Schreiben.

23
Her Salvius var i dag förmiddagen hoss greff Leijonhufud och confererede
24
öfver thet här hossgående memorial

34
Biörenklou hatte schon am Morgen desselben Tages ein Schreiben an Johan Oxenstierna gesandt;
35
es enthält die Mitteilung einer bevorstehenden Konferenz zwischen Leijonhufvud und Salvius und
36
verweist auf beiliegende Schreiben (Sign. wie Nr. 278).
. Then förste punchte togz i betän-
25
kiande , och lofvade her Salvius svar therpå i morgon, effter then går honom
26
allene an. The andra ställs till E. Gr. Nade och Exc. resolution, efftersom
27
jag troor att greff Gösta skrefve therom.

28
Her Salvius är nu förhindret att expediera Svänske brefve. Jag var och i
29
samme conferentze. Jag märker att grefvens störste ärende hijt är om
30
penningerne till armeens behoff såsom och för Falkensteinske saken

37
Vgl. [ S. 520f. ] Das Geschlecht Leijonhufvud/Lewenhaupt hatte den Beinamen Gf. zu Raseborg
38
und Falkenstein; vgl. [ Anm. 4 S. 276 ] .
.

31
… Greff Leijonhufvud hafver commission af feltm. hemåt. Jagh hafver
32
inthet sedt hans memorial, men af hans discurser märker jag tvenne ting
33
vara, som feltmarskalk något gå till sinnes, 1) att händerne bindes på honom

[p. 524] [scan. 580]


1
att inthet få pro re nata lefverere fiende en battaglie, 2) att någre stater,
2
såsom Pomern och fleere, skole vara exciperede under hans generaldirection,
3
etiam in bellicis. Thette beedet skulle han, som jag hörer, gärne se oplöst
4
igen. Greffven befinner jag i sitt procedere heel discret och förståndig att
5
menagere sitt värk effter circumstantierne.

Dokumente