Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz

25
Strax äffter i går jag hade skriffvit E. Ex. till komme Frantzösche pleni-
26
potentiarii hijtt och tillika båden frå Ossnab. med E. Ex. breff till h. Salvio
27
och h. Servien

38
Vgl. Odhner S. 196.
; och sädan h. Servien sitt breff hade upläsit, discurerades
28
något om däss contento, och vore the nästan med thet öffrige tillfredz,
29
allenast stötte the sig däruppå att E. Excell. intet hade svarat däruppå att
30
E. Excell. annorledes skulle haffva låffvat them före E. Ex. affresa härifrån.
31
Älljest var theras förnämbsta ährende att berätta Contarenis förslag därom

[p. 87] [scan. 143]


1
jag i går förmällte, att the käijserl. med h. Salvio och Contareni måtte hooss
2
Frantzoserna komma tillhopa att discurera och afftala därsammastäds om
3
ett och annadt, därtill the intet haffva kunnat bevillja förrän the viste om
4
h. Salvius funne thet rådeligit och förmodde något gått thärmed uträttas
5
kunde. Och såsom the till svar däruppå bekumme att sådant bättre vore
6
till evitera, synnerlig därföre att man därmed intet kunde uträtta äller något
7
fullkomligit göra till saken, ty låto the sig därmäd nöija och begynte sädan
8
med vanlig iffver och theras tillförende brukelige argument på thet högsta
9
till att råda och svadera att man på cronan Sveriges vägnar ville captera
10
alle occasiones till fredens befodring, brukandes ibland annadt thet till ett
11
skääll att Frankerike, som tillförende vid thänna tid på åhret plägar haffva
12
store praeparatoria gjordt till fölljande campagne, nu för thänne gången
13
icke thet ringaste thärtill gjordt haff:r äller gör något förslag till vidare
14
krigsutförande. Därhooss syntes the bifalla the kaijserl. offerter och mente
15
them så myckit haffva gjordt till saken som någon tid möijeligit. Thet stode
16
nu hooss E. Ex. att acceptera hvilkettthera förslaget honom behagar, därmed
17
såge the intet hvad som kunde hindras att freden icke måtte slutes. Vidh
18
thässe och slike discurser kom h. Contareni till mäd och begynte exaggerera
19
thetsamma, villjandes öffvertyga oss att vij hade freden reda i händer och
20
stode allenast uppå att saija ja till heele äller hallffva Pomeren. The öffrige
21
sakerna mente han intet vara aff stor vichtigheet, och i synnerheet in eccle-
22
siasticis mente han att ständerna måtte förlikes om the kunde, hvar och ike,
23
så vore thet intet religionskrig och att man thärföre behöffde uppehålla
24
freden, hvaruthi Frantzoserna strax fölle honom bij och begynte explicera
25
articulos foederis

40
Vgl. schwedisch-französisches Bündnis, Wismar 1636 März 20/30 (ST V, 2 S. 366–372 sowie
41
S. 372–376); Hamburg 1638 Februar 24/März 6 (s. o. S. 424–429). Vgl. hierzu Arnoldsson
42
S. 207–234, 315.
som på continuationen aff kriget i sådant fall intet vore
26
ansedd. Omsider äffter vidlyfftige contestationer och åtskilligt snack trädde
27
Frantzösche gesandterna a part tillhopa och, sädan the något hade taaltes
28
vid, kallade h. Salvium till sig och, sädan the hade släpt honom, fodrade
29
h. Contareni a part, sätte sig sädan neder och gjorde thänna propositionen
30
att äffter churförsten nödigst giffver sin consens till Stetin, Dam, Gartz och
31
hvad till Hinderpomeren hörar, att honom skulle offereras emot samma orter
32
två millioner r:dl., män ifall han them intet ville emottaga att då H. M:t
33
och cronan restituerade honom hele Hinderpomeren med the b:te platzer
34
undantagandes Wollin och att H. M:t och cronan däremot behölle the-
35
samma 2 millioner äller 20 t:r gull äller, om thet intet kunde komma så
36
högt, dåch åtminstone 12 som Käijseren och imperium betala måtte

43
Vgl. Breucker S. 67f. Odhner S. 195f.;
, hvar-
37
till emedan h. Salvius sade sig intet kunna svara, uthan ville thäröffver
38
communicera med E. Excell., låte the thärvid bliffvat; allenast imedlertid
39
tog h. Contareni uppå sig att sondera the kaijserl. och Brandeburgische

[p. 88] [scan. 144]


1
häröffver och låffvade the samtlig att så snart E. Ex. med sin h. collega sig
2
thäröffver haffver resolverat, ville the mäd all macht sättia churförsten så
3
an att han till ettthera måtte beqväma sig och freden alltså oundvikligen
4
föllja thäräffter.

5
Thet Pomersche förslaget bleff och något omtalat, hvilket the käijserl. i
6
afftons bekände aff g. Witgenstein vara them förebracht, män behagades
7
hvarken thän ena äller thän andra, uthan hölltz vara alldeles opracteserligit
8
och odugse

35
Vgl. Baltische Studien VI S. 90–96.
.

9
Sidst komme the och till tala om armistitio och däss nödvendigheet, synner-
10
lig att soldatescam för fridslutet måtte thärigenom komma till separeres,
11
och fördänskull nödigt hölle att man här slöte ett armistitium och intet låte
12
thet komma på generalernas gåttfinnande, uthan genom curiers härifrå be-
13
fallte them simpliciter bliffva vid hvad här vore beslutet, hvilket h. Salvius
14
i lika måtto tog till communication med E. Ex. och varder thet mäd mera
15
berättandes samt hvad om Hässische satisfaction och militiens contentement
16
bleff discurerat. Han ärnar resa härifrå i dag, män äffter the revisiter han
17
haffver till göra näpplig kunna lyktas för afftonen, tror jag intet thet kan skee.

Documents