Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter

26
Ibland annadt, som jag snackade medh h. d’Avaux, kom jag och på taal om
27
hans reesa härifrå, sade mig haffva fått breeff ifrå Paris, som och sant var,
28
att talet thär ginge, att vij skulle få en annan ambassadeur i hans ställe,
29
frågade så, om thet var sant äller hvad vij skulle tänkia thärom. Han
30
frågade, om jag viste, hvem som var ärnat i hans ställe. Jag svarade, att
31
thär taalas om Chasteauneuf. Thet ähr sant, sadhe han, att thet haffver så
32
varit taalet såvääll för någon mescontentement, som the haffva förmeent
33
att jag skulle haffva här, såsom och att the haffva behöfft mig thär vidh
34
håffvet för min charge skull, alldänstund någon desordre var thäri kommen

[p. 356] [scan. 388]


1
utaff ett missförstånd, som vore emellan hans collega och en annan minister
2
vidh financerna, som var under them och dåch en nyttig och capabel man.
3
Samma taal vore och nu meera yppat utaff thet, att card. Mazarini haffver i
4
vägen varit hooss Chasteauneuf. Män han mente thet skulle intet haffva till
5
betyda, tog alltså fram ett breff, som han samma dagen hadhe fått ifrå Paris
6
och läste för mig förmälandes, att thär hade varit en bruict om hans åter-
7
komst, män att thän nu vore cesserat; bekände och thärhooss, huru hans
8
väner och förvanter skriffva honom till och åstunda honom tilbaka, som
9
the och i förstone haffva undrat, att han thänne reesan haffver velat företaga
10
och lemna thän ståtlige chargen hemma, thän han beskreff och högligen
11
berömbde, män att hans naturel haffver varit meera härtill inclinerat, som
12
han ännu ähr, och att han intet större lust har än att bringa thetta värket
13
till ända och huru han dagligen thärpå tänker och trachtar; sade och, att
14
han var i thän håppning, att H:s K. M:t och thän Kongl. regeringen
15
intet gärna skulle höra, att han skulle komma härifrå, såsom han thetta
16
vidlyfftligen utförde med månge complimenter, taalte och något om mons:r
17
Chasteuaneuf, huru han i cardinalens tidh har varit i disgrace och 9 äller
18
10 åhr fängslig …

Documents