Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter

20
Jagh tackar E.Exc., som hafver täckts låta Zamits och Lars Månsson reesa
21
hijt. The hafve här afsedt sakernes beschaffenheet och kunne therom deste
22
bättre göra Kon.M:t och feltmarschalken rapport… Jagh hafver inthet annat
23
heemberättat, än thet E.Exc. alloreda vitterligit är. Lars Månsson kan ock
24
berättat, och sänder jagh, ther så nödigt synes, E.Exc. härnest, medan jagh
25
nu icke hinner copia theraf, efter jagh hafver här most sluta pacquetet.

26
Rorté fick i går bref uhr Paris af den 3./13. Febr., theri Galli högt poussera
27
sina legatos at skynda til Münster, apprehendera ock högt thet Danske
28
krijget fruchtandes oss icke sufficere duobus bellis och at also heela Tyska
29
kriget faller på them. Gallia vill skicka een ambassada at bijläggia thet
30
Danska kriget. Men Rorté hafver ordre at bedia E.Exc. och migh först son-
31
dera i Sverige, om thet är behagelig eller icke. Thet hafver jagh i mijn re-
32
lation till E.Exc. her fader nu berättat. Rorté säger ock, at Servien nu icke
33
går til Frankrijke, uthan väntes nu alla dagar både til Munster. Här är elliest
34
inthet nytt ahnkommet mehr än thet Parisiske brefvet. Originalet slog
35
jagh inn til E.Exc. her fader, copian går härhoos til E.Exc.

36
Jagh hafver ock insändt Reinkings discurs, ut videant pasquillos Danicos
37
et manifestum maturent. Deputati Pomeranici nimis mature veniunt ad

[p. 178] [scan. 210]


1
tractatus pacis nondum inchoatos… Jagh beder E.Exc. täcktes i thes skrif-
2
velse påminna Kon.M:t om mehra provision för ambassadan medh första
3
skep til Lubeck …

Dokumente