Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter

37
… Thet vij i Nr. 59 mälte om uthskrifningen till the evangeliske ständer,
38
är nu så vijda färdigt, at conceptet, som då insändes, sampt vårt pass, hvil-

[p. 81] [scan. 113]


1
ket vij sedan, som thet är at see af num. 1, hafva något ändrat och låthit
2
trykia, äro allaredo underskrifne. Så snart vidimationen af then keijsserlige
3
leigden kommer ifrån Ossnabrugge, blifva pacqueterne hvar till sin ort ex-
4
pedierade.

5
I medier tijd och efter man afseer, i hvad contenance the evangeliske stän-
6
der villia sigh härpå ställa, hafve vij till at animera them ännu meera och
7
ther bredevidh at förekomma andres vidrige discourser om vårt utheblif-
8
vande a loco tractatus, nu äfven tillijka eller strax effter invitationens uth-
9
färding tycht vara rätta tempo, at jag, Salvius, skulle reesa an till Ossna-
10
brugge. Vij hafve drögt thermed thet längste vij hafve kunnat mäst för
11
Frantzosernes skuld, at the icke måtte fatta theröfver någon jalousie och
12
praetext till affträdh. Nu effter the förmodeligh vidh denne tijden äro i Haag
13
och lära effter alt anseende snart expediera sigh thädan, hafve vij meent, at
14
thenne min, Salvii, avance skulle inthet kunna göra them någon effter-
15
tänckelig ombrage, uthan fast meera the blifva theraf pousserade at fort-
16
sättia sin reesa till Munster. För thesse och slijke fleere i våre förre breef
17
anrörde orsaker, men enkannerlig effter Eder Konigl. Maij:tt allernådigst
18
finne för gott och i sine åtskillige breef befalle, at så måtte skee, så hafve
19
vij inthet längre kunnat hålla thermed tilbakar, uthan jag, Salvius, giordt
20
mig så färdigh, at jag, vill Gudh, i morgon reeser härifrån Minden tagandes
21
min vägh recta på Ossnabrugge. Hvadh jag kan på then orthen genom een
22
eller annan occasion observera och öfverkomma, som Eder Kongl:e
23
Maij:tt och thenne vår commission tienar till effterrättelsse, skall effter
24
handen blifva adverterat. I thet öfrige och vidh alle förefallande occur-
25
rentzier regulerar och rättar jag mig effter Eders Kongl:e Maij:tts aller-
26
nådigste instruction och ordres. Jag, Johan Oxenstierna, blifver än qvar här
27
i Minden at afbijda, hvadh tijden och andre interessenters, hälst Frantzo-
28
sernes antogh gifva migh vidh handen antingen att reesa fram eller här
29
längre subsistera.

30
Dem braunschweig-lüneburgischen Abgesandten v. Bülow ist die Restitution der be-
31
setzten
Orte abgeschlagen u. zu bedenken gegeben worden, daß närvarande tijdz
32
beskaffenheet es nicht zuließe, at Eder Kongl:e Maij:tt skulle qvittera och
33
afstå någre importante platzser och lickväll continuera i thetta besvärlige
34
kriget, så länge man kunde nå och erhålla een säker och reputerlig fridh.
35
Nu äfven vidh angående fridztractaten vara then tijden, tå man som bäst
36
behöfde och billigt borde vänta af the evangeliske ständerne i Romerske
37
rijket någon hielp och understödh, men icke at the här och thär skulle
38
draga sigh på it eller annat sätt undan vältrandes heela lasten på Eders
39
Kongl:e Maij:tts axlar och staat. Thet vore gott och beröm värdt, hvad
40
huus Brunsswijk talar för thet allgeemeene bäste på rijkz-, deputations- och
41
craytzsamqvämer, men skulle än hafva meera efftertryck och lända andre
42
ständer till gott exempel eller åtminstone the undertryckte till hugnadt, om
43
huus Brunsswijk ville in hoc articulo stå lijkasom för een man gripandes

[p. 82] [scan. 114]


1
Eders Kongl:e Maij:tts vapn under armerne på alle möijelige sätt både med
2
rådh och annor vürklig assistence.

3
Ther the doch änteligen skulle stå på denne punten om platzernes restitu-
4
tion, syntes oss, at sådane orther inthet väll eller annars fordras tilbakar än
5
på sådant sätt, som Keijssaren hafver gåt uhr Wolffenbuthell och Einbeck,
6
nembligen med föregången afhandling och tractat, så at Eder Kongl:e
7
Maij:tt kunnen vara viss och säker, hvad Eder Kongl:e Maij:tt hade at
8
lijta och försee sig till meerbem:e huus, sedan det hade fåt platzerne igen.
9
Effter man nu af hans taal så mycket hafver kunnat märkia, det han, Bulow,
10
inthet hade någon fullmacht och instruction at handla något therom, hafve
11
vij sådant med andre fleere invändningar vij på både sijdor pro et contra
12
hafve hafft, låthit som een discours passera och ändteligen gifvit honom
13
thet svaret, at, effter thenne saken proprie hörde till feldtmarskalken, såssom
14
then thermed hade at göra, så borde hon och billigt med honom communi-
15
ceras. Thermed hafver han varit tillfridz. Betr. Kontributionsverhandlungen
16
mit Hildesheim Verweis auf einen besonderen Brief Joh. Oxenstiernas.

Dokumente