Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter

18
Såsom nu är then till congressen och fridztractatens begynnelse i Osna-
19
brügg och Munster sätte och beramade dagh och termin i händer, så önske
20
vij till itt så högt värk aff högden myckin välsignelse och therhos
21
giärna sij, att samma tractat måtte snart begynnas, väl fulfölias, lyckeli-
22
gen ändas, Gudz nampn till ähra, hans församblingh till roo och veder-
23
qväckelse och vårt kiäre fädernesslandh till frijdh och myckin fromma, att
24
på vår sijda icke någåt måtte feela, som kunde tiäna till befordra itt så
25
hälsosampt värk, tviffle vij intet, I ju taga i noga akt vår intention både
26
att I resa ahn, när I förnimma vederpartens, Frankerijkes eller ju media-
27
torens commissarier vara tilstädes eller ju i negden och ahnmarcherandet,
28
efftersom vij therom skriffva Eder à part till härhos, jämväl och att I
29
kommandhe till siälffva saken therutinnan effter bästa förståndh försick-
30
tigen och medh discretion förfare och angåå

34
In getrennten Schreiben (1643 Juli 1/11) wird Salvius (RR 716’–718’) und Joh. Oxenstierna
35
(RR 718’–719’) befohlen, nicht vor den anderen anzureisen. J. Oxenstierna soll in Minden und
36
Salvius in Hamburg warten; für die Subsidienverwaltung soll Salvius einen geeigneten Mann in
37
Hamburg zurücklassen.
.

31
Residenten till Munster haffve vij för een veeku eller två affärdat. Her
32
Thure Bielke, Eder collegam, affärde vij och innan kårt hädan till Edher
33
och medh honom Edher öffver thet som i giffne instruction flere och Eder

[p. 4] [scan. 36]


1
till all bätre undervisningh och vår meningh i the saker, som kunna förlöpa
2
och consilierna måste adapteras, ländha kan.

3
Detta allenast haffve vij såsom föruthe velladt Eder giffva tillkänna och
4
påminne, att, när vederparten och flere interessenter komma till tractaten
5
och I kunna giöra på värkedt een begynnelse, I ju då och för all tingh låta
6
Eder Romerske rikzens ständers publike saak vara anlägen, efftersom I och
7
dheröffver för detta uthförligen äre instrueradhe. Och haffve I besynner-
8
ligen att taga i akt, dhet I uthi ständernes interessens promoverandhe
9
sökia och trackte therhän, att lämpan altijdh må vara hoos oss och på vår
10
sijdha; och therföre måste I altijdh så emot mediatoren som emot siälffve
11
parterna maintenera detta värkedt på dhet discreteste I kunne. Derhoos
12
och måste I lägia Edher vinningh om och sökia att draga the Fransösiske
13
ambassadeurer och commissarierne till comparation medh Eder till samme
14
scopum och handell på sätt, som I kunna befinna then nationen bäst är
15
till vinna och nåå. Denne orsaken är nödigt I så inhaerere och bestå på,
16
att I förr icke komme till någre andre än att oss I häröffver haffve noti-
17
ficerat och informerat, på hvadh sätt detta värket sökes att driffvas så
18
aff siälffve ständerna i Tysklandh som aff mediators jämväl och accepteras
19
aff vederparten och secunderas aff våre vänner och bundzförvanter, att
20
vij vijdh våra consiliers fattandhe i andre ähränden, öffver hvilke I äre
21
vijdare till underrättandhes, må föruth kunna affsij och förfhara dheras
22
intention, som vij directe och indirecte haffve till giöra medh, och hvadh
23
difficulteter häraff synnes kunna upspinnas, och vij i tijdh kunne vara
24
betänkte uppå consilier och expedient dheremot.

25
Finne I och hoos dhe Churbrandeburgiske commissarierne någon godh
26
benägenheet till hielpa dhetta värkedt fort och till befordringh, som
27
Götz och Leuchtmar fuller haffve i Stetijn nyligen tesmoigerat tesmoignerat emot Edher,
28
h:r Johan Oxenstierna, i then commission och tractat öffver armistitio,
29
då måste I och tillsij, att I föra dhem till comparation i samma saak, att
30
I så myckit bätre och lättare henne kunna driffva, urgera och förfrämia, så
31
vidt och att ther I kunna haffva dhem till rådha och handa att altijdh tala i
32
thenna saken och secundera Edher negotiation theruthi, hålle vij före det
33
vara Edher medh flijt att sökia.

34
Detta komme vij emot Edher nu i hugh allenast generaliter bärandes till
35
Edher dhen visse tillförsikt, att I gåå therutinnan försicktight och vhar-
36
lighen. Förnimma vij framdeles Edher komma till handels theröffver, som
37
vij förmoda, tå skole vij Edher specialius optäkna vår meningh i detta
38
ärändet och andre. Och aldenstundh vij förnimme, åtskillighe evangeliske
39
ständer begynna giffva sigh hoos Edher ahn och besökie Edher medh sine
40
breef begärandes, I velle taga Edher dheras saak och interesse ahn vidh
41
fridztractaten, så är vår nådige vilia och befalningh, att, hvilke som komma
42
och sådant af Edher begiära högh eller lågh, I taghe dheras saak promte
43
ahn, särdeles och hälst dheras, som haffva burit och ännu bära någån godh

[p. 5] [scan. 37]


1
affection och icke hafva de facto giort sigh anhängigh, män improbera
2
dhen Pragiske fredhen och söke deras säkerhetz friheet och välståndh
3
uthi een och annan affhandlingh. I dhenna saken negotiere I alt till vår
4
lämpa, som förberördt är, så att dher ständerne skulle vederfaras något
5
mheen therutinnan eller eliest synnes dhermedh gåå helt besvärligit till,
6
att då skulden icke må vältras inpå oss, män bliffva hoos väderparten och
7
andra, som ringa inclination tilleffventyrs skulle betee, och hielpa dhen
8
saken aff vidh desse tractater…

9
P[er] B[rahe], G[ustaf] H[orn], C[laes] F[lemming], A[xel] O[xen-
10
stierna], G[abriel] O[xenstierna]

Documents