Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim

29
Vij, Christina etc., giöre vitterligit, att såsom vij hafva haft funnit, att förordra
30
vår troo undersåthe och lehnman, oss elskeligh edell och välbördigh Schwe-
31
der Dieterich Kleihe, att vara vår resident hoos Hennes Kärligheet fru landt-

[p. 218] [scan. 274]


1
grefvinnan af Hessen-Cassell, altså hafve vij undt och förordnadt, efftersom
2
vij i detta vårt öpne breefz krafft unne och förordna honom till ahnligh löhn
3
och underhåldh, sålänge han i bemälte landstjänst brukat blefver, femtonhun-
4
drade Rijkzdaler, att bekomma af vår legat eller resident i Hamburgk. Här
5
alle som vederböre, eenkannnerligen och så myckit underhållet vidkommer,
6
vårt cammerrådh och bemälte vår legat eller resident i Hamburgk hafve sigh
7
att efterrätta, icke giörandes honom, residenten Kleihe, heremot hindra eller
8
mehn, men hållandes honom samma 1500 Rijkzdalers åhrlige löhn och be-
9
ställning alle åhr, sålänge han i then tjänsten brukadt varder, bekomma och
10
mechtigh blifva.

Documents