Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
483. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1648 Dezember 23/1649 Januar 2

16
–/ 483 /–

17

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


18
Stockholm 1648 Dezember 23/1649 Januar 2

19
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 545–545’; Eingangsvermerk Münster 1648 Januar
20
9/19; Druck: Gjörwell II S. 534–535.

21
Abklingen der Krankheit. Mahnung, die Ratifikation erst dann auszutauschen, wenn das in den
22
Verträgen Vereinbarte tatsächlich durchgeführt ist und es bei dem einmal Abgemachten ver-
23
bleibt .

24
Med näste post gaff jag Dig mitt då varande tilstondh tilkenna. Sedhan hafver
25
ded sig något lijtet bettrat. Dog holler jag alt vedh sengen och kan icke ähnnu
26
komma till mitt fulle mååligen. Hvadh nu vill häraff blijffva, ståår till Gudh
27
och giffver tijdhen efter.

28
De publicis schreffve jag gerna, efter jag sijr difficulteterne i fredensexecution,
29
dem jag mig hafver förre befaret och jag där hoos förnimmer i samma ähren-
30
ded differentien emellan Dig och Din collega. Men efter min lägenheet nu
31
icke tillather mig, att komma till rådz, och jag eij heller må giffva någre rådh,
32
som löpe emot ordren, dy steller jag alt därhen. Allenast såvijdha Du icke
33
blijffver affhollen genom andre ordres, då statt så fast och länge Du kant, att
34
icke förväxla ratificationerne, förähn ded andhre i pacterne ähr uthloffvat,
35
blijffver fullbordat, och ded som aftalas skall, blijffver afftaalt. Högre instruc-
36
tion och ordre gåår öfver alt. Men där den icke hindras härigenom, så lät

[p. 879] [scan. 425]


1
inted lätteligen turbera Dig, sedan Du såvijdha medh saken äst kommen till
2
så honorabel ända

36
Vgl. Oschmann S. 133; so auch in den Briefen Axel Oxenstiernas vom 20./30. Januar und
37
27. Januar/6. Februar 1649.
.

3
De privatis schrijffver jag denne gong inted, uthan skjutar up till nästa post-
4
dag , om Gudh lijffvet unnar och giffver något till krafter.

Dokumente