Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
539. Biörenklou an Königin Christina [Hamburg] 1649 Februar 3/13

3
–/ 539 /–

4

Biörenklou an Königin Christina


5
[Hamburg] 1649 Februar 3/13

6
Eigh. Ausf.: DG 14 fol. 102.

7
Übersendung von Korrespondenzen.

8
Sedan som sidsta posten för otta dagar sedan afgick, bekom jag aff generalen,
9
her greve Magno de la Gardie, här hoss under A gående originalbreff aff in-
10
nehåll , att Hans Grevlige Excellence begärte, jag måtte reesa hijt till Ham-
11
burg , förmodelig och effter thet första breffvetz lydelsse, att munteligen gijff-
12
van underrättelsse om tractaten, aldenstund inthet alt kan så communiceres
13
medh pennan. Jag hafver än ingen meera effterrättelsse om hans ankomst, än
14
hvadh öffverste Pentz, som ligger 2 mijl härifrån i thenna stadsens gebieth,
15
och een annan correspondent uhr Cassel therom hafva skrijffvit, bägge här
16
hoss fogade under B och C. Effter residenten Kleyhe och referendarius Stey-
17
niger hafva aff den 24., 25. och 26. passato berättat om sakernes förlopp på
18
tractaten, och eenkannerlig monsieur Kleyhe communicerat copier af två
19
sijna relationer till Hans Forstlige Durchlauchtt, och thesamma vijsa medh
20
någre particulariteter närvarandes tillstånd i Mönster, så drijster jag mig, att
21
läggia them copijevijss här hoss under D, E och F. Thet som finnes på littera
22
G, är af den 29. passato uhr Münster och synes peeka på uthslaget af then
23
tvijst ther hafver varit om commutationem.


24
Beilagen in DG 14:


25
A: 103–106’ Biörenklou an Pfalzgraf Carl Gustav. Münster 1649 Januar 24 / Februar 3

26
B: 107 Übersendung eines Schreibens Magnus de la Gardies an Biörenklou. Bergedorf 1649
27
Januar 23 / Februar 2

28
108 Obrist Christoph Kannenberg an Biörenklou. Königsluther 1649 Januar 28 / Februar 7

29
C: 109–109’ Avise

30
D: 114–118 Kleihe an Pfalzgraf Carl Gustav. Münster 1649 Januar 12/22

31
E: 119–119’ Steiniger an Biörenklou. Münster 1649 Januar 25 / Februar 4

32
F: 110–113 Kleihe an Pfalzgraf Carl Gustav. o. O. 1649 Januar 26 / Februar 5

33
G: 121 Kleihe an Biörenklou. Münster 1649 Januar 29 / Februar 8

Dokumente