Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
58. Axel Oxenstierna an Joh. Oxenstierna Stockholm 1643 November 5/15 Pr.: Minden 1643 November 20/30

25
58

26

Axel Oxenstierna an Joh. Oxenstierna


27
Stockholm 1643 November 5/15
28
Pr.: Minden 1643 November 20/30

29
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B II; Druck: C. C. Gjörwell S. 99–101

30
Zur Reise Salvius’ nach Osnabrück. Keine Trennung von Frankreich. Kratzenstein.
31
Vermutungen über Krockow in Pommern. Schwedischer Reichstag. Chiffre.

32
Auf Schreiben aus Minden 1643 Oktober 10/20 u. Nr. 48. Jag sijr aff Din och
33
Salvii schriffvelse till Hennes K. M:t Drotningen, at Salvius reser till
34
Osnabrygge och at begges Eder anrese vil medh skääl beskönias. Salvii
35
anresa till endskylla Edert uthebliffvande ähr aff Hennes K. M:t tillåthen
36
och kan haffva sin skäl, men Din och begges Eder intedt. De införde skälen
37
ähro till en stoor deel scholastiske, såsom allt låther sig discurrera om; men

[p. 71] [scan. 103]


1
oss tiänar intet högre efter denne tijdz egenskap ähn at intet låtha separera
2
oss ifrån Frankrijke och ingaledes favorizera däruthi våra fiender eller
3
ilviliendhe. Desse första bettre hvad oss är gagnligt heller skadeligt ähn
4
vij sielffve, hvarföre vij ded och undfly moste, som de mest åstunde at
5
bringa oss till. Ty deras åstundan ähr oss ded besthe argument något at
6
fly heller eftertrachta. Hennes Maij:t mening fornimmer Du aff Nr. 57
7
och laga, huru Du lagar, at Du Dig till Osnabrygge intet begiffver, förrähn
8
Francoseske commissarierne ähro i negdhen, och Du medh dem hafver
9
öfver anrisanded åthminste förent. Lyckones lopp moste vår resolution,
10
som så grundat ähr, inted förandra; och där oss någon olycko, ded Gudh
11
affvände, anstötte, skulle fienderne snart tee et annedt mood; icke haffve
12
vij heller medh vårt antog at hoppas någon förbettring och mehra benägen-
13
heet hoos mediatorerne, men lätteligen åthlöije, at man oss så fåfengt kan
14
affskremma annan resolution.

15
Foruthan ded alt, så motte jag gärna veta, hvadh I skolen göra i Osnabrygge,
16
förähn flere interessenter komma tillstädes. Om S[alvius] menar, at I skolen
17
där begynna tractaten, förähn de andhre ankomma, heller om I där skole
18
ligga fåfenge och ledige till alle mans athlöje och förundring. Halt Dig vedh
19
instructionen och befalningen och retta Dig därefter. Über Kratzenstein.

20
Pomern fornimmer jag ähnnu intet vara ifrån Krakow befriedt; sijr för min
21
ögon landzens merkelige förderff. Om Polacken spelar darunder, veet jag
22
icke, men nödgas at troo sådant vara lijkt.

23
Befriedigender Verlauf des Reichstages. Stenderne äro tämeligen tillfredz
24
och contribuera efter förmögenhet; Hinweis auf beigefügte private Geheim-
25
chiffre
.

37
Hier nicht erhalten.

Dokumente