Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
57. Die Königin an Joh. Oxenstierna und Salvius Stockholm 1643 November 4/14

26
57

27

Die Königin an Joh. Oxenstierna und Salvius


28
Stockholm 1643 November 4/14

29
Kopie: RR 1181’–1182

30
Vorläufig keine Anreise nach Osnabrück.

31
Auf Nr. 47 u. 55

34
Nr. 55 wurde Salvius am 11./21. November noch besonders bestätigt mit Hinweis auf den vor-
35
liegenden Brief (Kopie: RR 1185).
. Nu ställe vij the af Eder i brefvet indragne skähl till sin
32
orth och låte dem i deres värdhe; men att dhe skole vara så krafftige, att

[p. 70] [scan. 102]


1
dhe Eder billigt movere förr till reesa ahn på Osnabrugk, ähn i tillföllie af
2
berörde vår ordre hadhe communicerat och aftalt medh dee Frantzösiske
3
öfver sakerne, det kunne vij icke afsij och befinne, när vij samma argu-
4
menta väl hoos oss öfverlägge och sådant Edert anresande jämbnföre
5
medh dedh bundh vij hafve medh Frankerijke och tillijka måste förspörie
6
dhe interesseradhe Romerske rijkzens ständers utheblifvandhe, hvarföre
7
och på det sådan Eder hastige reesa till Ossnabrugk och intenderadhe
8
congress och fridzhandell icke må blifva eluserisk, vij och ingaledes finne
9
rådeligit, nyttigt eller görligit på sådane skähl låte fundera våre consilier,
10
medh mindre vij och till vårt store praejuditz ville effterlåta, att hela värket
11
skulle lijda en stor anstöt, alt derföre och emädan vij pröfve aldeles nödigt,
12
att sådant Edert anreesande måste hafva een annan och bättre grundh,
13
förän I dedh ställe i värket. Ty ähr härmedh vår nådige villie och alfvarlige
14
befallning, och icke reeste till Osnab[rugk], förrähn I först hafve talt medh
15
the Frantzösiske om the saker, som nödigt fordra en communication, och I
16
samtligen på både sijdår kunne anreesa och consequenter sielfve tractaten
17
gå för sigh. Och holle vij vara nogh till Edher excuse, att I, her hoffcantzler,
18
begifve eller hafve begifvit Eder till Ossnabrugk; men kommandes till-
19
bakar igen åth Minden förblifve icke minder I ähn her Johan Oxenstierna
20
där qvare till den tijdh I effter förre vår afgångne och nu i detta brefvet
21
oprepade ordre kunne reesa ahn och hafver i negden förrättadt then
22
communication, som medh dem Frantzösiske att anställes nödig ähr…

23
P[er] B[rahe], G[ustaf] H[orn], C[laes] F[lemming], A[xel] O[xenstierna],
24
G[abriel] O[xenstierna].

Dokumente