Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
54. Axel Oxenstierna an Joh. Oxenstierna Stockholm 1643 Oktober 21/31 Pr.: Minden 1643 November 6/16

2

Axel Oxenstierna an Joh. Oxenstierna


3
Stockholm 1643 Oktober 21/31
4
Pr.: Minden 1643 November 6/16

5
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B II; Druck: C. C. Gjörwell S. 96–98

6
Ankündigung des portugiesischen Gesandten. Anreise nach Osnabrück. Verhalten
7
gegenüber Braunschweig-Lüneburg, Hessen-Kassel u. Kursachsen. Kriegsnachrichten.

8
Bestätigung eines Briefes. Privata. Gyldenklou wird künftig über hiesige Gescheh-
9
nisse informieren. Hinweis auf beigefügten Briefwechsel mit dem dänischen Reichsrat.

10
Den Portugeseske ambassadeuren hafver i dag fååt sin afskedh och remit-
11
teras till Dig och Salvium. Han tager sin väg på Wismar, men gåår sielff
12
hädhan landvägen på Callmar och där stiger till skeps. Hans verff skole
13
Dig och med säkerheet communiceras.

14
Jag sijr, at Salvius gåår till Osnabrygge; och kan ded haffva sin skääl,
15
at I på allehanda sätt sökia at beholla lämpan på vår sijdha och vältra
16
skuldhen aff drögsmåledt på andre; doch at I undfly all separation så och til-
17
fälle till suspicion, alldenstundh sådant oss intet ähr medh denne tijdernes
18
och sakernes conjunctur nyttigt. Blijff Du qvar i Minden, till des de Fran-
19
cosiske commissarier ochså nalkas.

20
Du gör och väl, at Du holler godh naboskap och correspondence medh
21
landgreffvinnan aff Hessen och medh hertigarne aff Lüneburg. Hvad discur-
22
ser , som föras uthur Saxiske hoffvedt, ded hör flitigt, men svara intet för-
23
bindeligt . Vij lenchta högt at få någre säkre hugnelige tijender ifran felt-
24
marskalken och huffvudarmeen; ty vij i longan tijdh inge breff haffve
25
seedt dädhan. Om Krakows retrette uthur Hinderpomern hafve vij fuller
26
adviser om, men inga particularia flere, ähn at han ähr gongen uthur
27
Belgardh. Den högste Gudh styre och förstore alle skadelige förehaffvande
28
och låtha våre fiendher och affundzmän falla i den gropen, som de för oss
29
graffva. Han ähr och den jag Dig och Din hustru befaler till lijff och siäl…

Dokumente