Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
52. Die Königin an Joh. Oxenstierna und Salvius Stockholm 1643 Oktober 21/31 Pr.: [Minden 1643 November 6/16]

2

Die Königin an Joh. Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1643 Oktober 21/31
4
Pr.: [Minden 1643 November 6/16]

5
Kopie: RR 1144–1144’

6
Verhalten bei Verzögerung der Verhandlungen.

7
Auf Nr. 44. Betr. Anreise nach Osnabriick Verweis auf Nr. 19, 40 u. 46. Vij
8
tilltroo Eder discretion att all tingh vidh denne negotiation dirigera till
9
vår och chronans lämpa och att billigt afvälta från oss all skuldh af paci-
10
ficationens protraction och vijsa, att den icke ståår hooss oss, men hooss
11
vederparten, och hvadh hooss våre bundzförvanter kunne vara förhinder,
12
som tillefventyrs kunne excuseras, altså försij vij och oss till Eder, att I
13
uthi modo procedendi et agendi härmedh så förfahra, att I altidh hafve dedh
14
ene ögat på vår excusation, men dedh andre tillijka kasta döropå att I icke
15
något committere, som i een så solenne act kan separera oss från vare
16
bundzförvanter. Stelle fördenskull till Eder samptlige dijudication och
17
uthslag, att, när I, h:r hoffcantzler, begifve Eder till Osnabryg, anten I då
18
effter vår förre brefs innehåldh rycke därifrån tillbakar igen åth Minden
19
eller och blifva stadigt qvar i Osnabryg. Oss gäller dedh lijka, när vår
20
excusation så myckit bättre kan göras och jalousien hooss vederparten och
21
mediatoren icke spennes för högt på Franckerijket och inthet blifver
22
tracterat i siälfve saken, medh mindre I både ähre tillhopa föruthan dee
23
skääl Eder både movera, att I, h:r Salvi, thijt må Eder begifva, kan och denne
24
Eder särskilde commoration, dens enes i Minden och dens andres i Osna-
25
bryg därtill tiäna, att I, h:r Johan Oxenstierna, altidh hafve uthvägh till
26
excusera Eder, att I kunne anresa, förrän dee andre parter och interessenter
27
approchere…

28
P[er] B[rahe], G[ustaf] H[orn], C[arl] G[yllenhielm], A[xel] O[ xen-
29
stierna ], G[abriel] O[xenstierna].

Dokumente