Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
10. Die Königin an Salvius Stockholm 1643 August 26/September 5

25
10

26

Die Königin an Salvius


27
Stockholm 1643 August 26/September 5

28
Kopie: RR 930–931

29
Anreise. Braunschweig-lüneburgische u. hildesheimische Forderungen nach Restitution
30
besetzter Orte u. Neutralität. Geldzahlung an Griesheim.

[p. 17] [scan. 49]


1
Vij sij af Edert breef, dateradh Hamburgh den 12./22. huius …

42
Nicht erhalten.
, thet I
2
then dagen äfven tänckte till begifva Eder från Hamburgh på vägen åth
3
Ossnabrygk föruth, och finne vij hoos samma Edert breef Edre rächninger
4
på subsidierne alt in i denne innevahrande månaden uthgifne. Theropå I
5
begere våra qvittencier. I förmäle och om att huus Brunswijk och Lune-
6
borgh hafver hoos Eder låtet sollicitera restitutionen af platzerne och
7
frijheet för durchtogh och contributionen, så skall och stiftet och staden
8
Hildesheimb veela tractera medh Eder öfver en neutralitet. Och förmäle I
9
sidst, thet I hafve måst hielpa den von Griesheimb 200 rijkzda:r på reesan
10
op till fältmarskalken.

11
Vij hafve Eder på någre dee sidste poster uptäckt vår meeningh om h:r
12
Johan Oxenstiernes och Edert conjuncte ahnreesande till Ossnabrygk
13
och hålle heller för tienligst, at I hade någon annan föruth affärdat derhän
14
att beställa om the nödige praerequisiter. Men ther så ähr, I alleredhe
15
vore thijt förreest, medan och af andre interessenterne fast således practi-
16
ceres , så mycket praeventionen af ahnreesandet vedhkommer, ty kan och
17
sådant icke vara så heelt orimmeligit. I vela dogh så disponera then föruth
18
anstälte reesa, jämväl och de caetero så disponera then öfvrige tijden, att
19
inthet praejuditz theraf må förelöpa eller och låta komma i ryckte, som
20
reste I ahn föruth till bestälte herberge och slijkt.

21
Edre öfverskickade rächningar vele vij låta öfversij och, när the ähre
22
richtige befundne vordne, som vij förmode skole finnas, sände Eder medh
23
thet första vår qvittancie.

24
Belangande furstlige huus Brunswijks och stifftes så och stadens Hildes-
25
heimbs postulata hafve I deres uthskickade väl och försichtigt svarat. Och
26
må I ther någre therom vijdare tala, anhöra dem, men invändandes defectum
27
mandati seija Eder hafva refererat och ähn referera vele sådane postulata
28
hijt till oss och feltmarskalcken och förvänta theröfver beskeedh. I synner-
29
heet emot hertigarne excusere I restitutionem locorum af spe et eventu
30
tractatuum pacis. Gåår frijden för sigh, så kan och then saaken vinna sitt
31
godha uthslagh, thertill dhe sielfve ville cooperera. Skulle och fridztractaten
32
blifva missligh och vapnen måste continuera, då stånde den saken till annan
33
communication och consilier, then tijdh och ratio belli dicterandes varde,
34
så ähre vij och litet betiänte medh någon stiffts och stadens Hildesheimbs
35
neutralitet under condition af stillesittiande; och till cooperation medh oss
36
uthi vapnen skole the näpligen förstå.

37
Den von Griesheimbs, ehuru väl fögha har giordts behoff, I hade gifvit
38
honom någre resepenningar, effter på honom inthet är att lijta. Medhan I
39
lijkväl alleredhe hafve honom them gifvit och posten elliest är ringa, vele
40
vij och dee 200 r:d. I honom hafve tillstält, Eder uthi Edre räckningar
41
bestå…

[p. 18] [scan. 50]


1
P[er] B[rahe], C[laes] C[hristersson] H[orn], C[laes] F[lemming], P[er]
2
B[aner], G[abriel] O[xenstierna]

Dokumente