Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
6. Die Königin an Joh. Oxenstierna und Salvius Stockholm 1643 August 12/22 Pr.: [Minden 1643 August 28/September 7]

17
6

18

Die Königin an Joh. Oxenstierna und Salvius


19
Stockholm 1643 August 12/22
20
Pr.: [Minden 1643 August 28/September 7]

21
Konz. v. Gyldenklou: Kgl. Konuepter ; Kopie: RR 870–871

22
Anreise. Förderung der portugiesischen Gesandten.

23
Verweis auf Nr. 5 betr. Anreise u. Wiederholung der darin erteilten Weisung.

24
Vij hafve elliest på denna sist ankombne post bekommit bref från konun-
25
gen och regentinnan drottningen af Frankerijke om konungens i Portugals
26
commissariers admission till fridztractaten och som oss uthur Haag blifver
27
berättat, skall nu alleredo vara från Portugal öfver Hollandh på reesan åth
28
Götheburg siöledes en gesandter medh een resident, som här stadigt skall
29
förblifva, uthi samma ährende att sollicitera. När samme gesanter komma,
30
veele vij oss emot honom uthi then saaken förklara, som skähl ähr och vij
31
befinna vara våra saker och consilier tilldrägeligit.

32
Hände i medier tijdh, att the Frantzösiske gesanterne något sollicitere
33
hoos Eder i thet värfvet, endock I icke behöfve låte sielfve fridzhandelen
34
igenom then saaken eller andre nye imminentier turberes, så vele vij lijk-
35
väl , att I in favorem regis Lusitaniae skole, så vidt I kunne, bonis rationibus
36
och medh funderade skähl och uthan hinder och ahnstöth af sielfve huf-
37
vudhsaken lägge Eder uth för höghbemä:e konungh, att hans deputerade

[p. 13] [scan. 45]


1
må admitteras till tractaten, contesterandes uthi then måtton vår adfection
2
till ställa sakerne i roo och fridh, alt effter som I sielfve in loco bäst kunne
3
considerera, hvadh sig väl passa till den saken …

4
P[er] B[rahe], C[laes] C[hristersson] H[orn], C[laes] F[lemming], A[xel]
5
O[xenstierna], G[briel] O[xenstierna].

Dokumente