Acta Pacis Westphalicae II C 2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1645-1646 / Wilhelm Kohl
20. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christine Osnabrück 1646 Januar 5/15

[p. 74] [scan. 114]


1
–/ 20 /–

2

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christine


3
Osnabrück 1646 Januar 5/15

4
Pr.: Stockholm 1646 Januar 26/Februar 5

5
Ausf.: DG, A I 1, Legat . [ 4 ], 1–2

6
Fortschritte der schwedischen Waffen und größere Friedensneigung der Gegner. Verrichtungen der
7
kaiserlichen Gesandtschaft. Gravamina der Stände. Schwedische Ansprüche auf Pommern und
8
Schlesien. Angebliches schwedisch-sächsisches Einverständnis

36
Johan Oxenstierna schrieb am selben Tage an Rosenhane über die in diesem Bericht enthaltenen
37
Einzelheiten zu den Ständeverhandlungen, zur Frage des portugiesischen Passes und der franzö-
38
sischen Forderung nach Abtretung des Elsasses ( J. Ox. Slg. A II).
.

9
Såssom Eder Kgl. Maj. i thet förledne åhret hafven skeenbarligen spordt
10
Gudz välssignelsse och bijståndh inn- och uthom dess konungarijke och
11
ländere, förmedelss samma gudomlige skickelsse bijlagt kriget medh konun-
12
gen i Danmark och emellan bägge rijkerne stiftat een godh och för Eders
13
Kgl. Maj. och Sveriges chrono reputerligh fridh; jämväll förmedelss dess
14
victorieux vapn häruthe i Tysklandh så vijda bracht Keijssaren och hanss
15
adhaerenter, at the förnämligen i thetta åhret, mehr än förr, hafva begynt
16
lämpa sigh till tractats, och Eders Kgl. Maj. foedererade och adhaerenter
17
här i Tysklandh theraf fattat een goodh hopningh om thenne handelens
18
önskelige uthgångh, altså kunne vij icke annars än i underdånigheet tes-
19
moignera emot Eder Kgl. Maj. then glädie vij hafva fattat och bära öfver
20
sakernes lycklige lopp, önska therhoos at Gudh then allrahögste ville i lijka
21
måtto thet nu ingående åhret och månge efterfölliande bekröna med sine
22
nåde, oppehålla Eder Kgl. Maj. vidh önskeligh hälssa, förlähna gode rådh,
23
lyckligh regeringh och förrättningar i heem- och uthländske sakerne. Gudz
24
försambling, fädernesslandet och them som häruthe lijta på Eder Kgl. Maj.
25
till försvar, vederqväckelsse och styrkio, sampt Eder Kgl. Maj. sielfve nu
26
och hoos posteriteten till een odödeligh renomée!

27
Hvadh som i förledne veeku intill nyåhret på thenne orthen är föreluppit,
28
hafva vij i itt härhoos lagt särskildt breef affattat. Thet skrifves hijt ifrå
29
Munster, at the kaijsserlige skole inthet än i förgår hafva fåt egenteligh
30
information om heele then Frantzöske replicquen. Så snart thet skeer,
31
meenar man at grefven af Nassou och Vollmar komma hijt. Trautmanssdorf
32
hafver ännu inthet mehr än första gången, när han kom ifrå Cöln, varit i
33
Munster, och inthet höres theraf, om han vill tij. Han skall caussera, det
34
han uthi thenne kölden och oföre inthet orkar reesa. La Barde hafver sagt
35
åt residenten Rosenhanen, att Trauttmanssdorf är alt för länge här. Och

[p. 75] [scan. 115]


1
efter tractatus gravaminum blifver här anstält, syntes honom, som ville the
2
kaijsserlige draga alla ständerne ifrå Munster och hijt. Om Trautmanssdorff
3
blifver här i Ossnabrug mehr än i Munster, skeer thet fuller inthet så mycket
4
för hans lägenheet skuldh eller Eder Kgl. Maj. till respect, som at göra
5
Frankrijke jaloux.

6
The evangeliske hafva reeda deputerat visse, som skole med papisterne träda
7
i handell öfver gravaminibus. Thesse är inthet än färdige medh sine. Grefven
8
af Wittgenstein hade för någre dagar sedan grefven af Lamberg till gäst,
9
och när theme bleef drucken, begynte ban beskylla churfursten och hans
10
gessandter, at the vore skulden och orsaken thertill, at å Eders Kgl. Maj.
11
vägnar vij hade begärade Schlessien; the kaijsserlige såge fuller, at thet vore
12
een collusion och therhän ansedt, om churfursten miste Pommeren, han då
13
måtte få vederlagh i Schlessien! Thet och andre mehr slijka particular-
14
beskyllningar hafva så förbittrat Wittgenstein, at the hade så när, som
15
Wittgenstein sade, kommit ihoop i håret. Men h […]

37
Textverlust
här och ther at the
16
baxas och säija, at vij hafva i satisfactionspunchten tagit alt för stoort till.
17
Men ständerne synes inthet misshaga at vij hafva rördt om Schlessien, at
18
Kaijsaren må känna huru gott thet hafver giordt een och annen, som hans
19
herrfader hafver tagit bort länder före. Att Eder Kgl. Maj. måtte blifva itt
20
ståndh i rijket, hörer man, at evangelici inthet ogilla, uthan skatta thet lända
21
till theras bättre stöödh och assistence.

22
Chursachssen hafver hafft een secretarium här till at bereeda logemente för
23
sine gessandter. The Brandenburgiske säija, at Eder Kgl. Maj. söker mehr
24
och mehr intelligence med Chursachssen, efter thet är vitterligit, at Chur-
25
sachssen inthet är Churbrandenburg godh och skall näpligen villia förlohra
26
itt ord för Pommeren, uthan fast hällre lijda, at Eder Kgl. Maj. finget än
27
Churbrandenburg.

28
Hvadh och huru snart the kaijsserlige komma med sitt svar, thet lärer tijden.
29
Grefven af Trautmanssdorff låtz skynda på värket. Eders Kgl. Maj. hufvudh-
30
armées marche ini Behmen och inkrächtandet af någre platzer i kongarijket
31
Behmen, erffländernes eelaka tillståndh och evangeliske ständernes inclina-
32
tion till Eder Kgl. Maj. och thetta parthiet, sampt fahran af Turken synes
33
göra honom något heet om öronen.

34
Här inkomne aviser finness bijlagde.


35
Beilage in DG, A I 1, Legat . [4]:


36
Ohne Bezeichnung: 3–5 Avise

Dokumente