Acta Pacis Westphalicae II C 2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1645-1646 / Wilhelm Kohl
16. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1645 Dezember 30/1646 Januar 9

[p. 53] [scan. 93]


1
–/ 16 /–

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1645 Dezember 30/1646 Januar 9

4
Eigenh. Ausf.: A. Ox. Slg.

5
Verleihung der Grafenwürde an Axel Oxenstierna. Trauttmansdorffs Stellungnahme zu den
6
schwedischen Satisfaktionen. Schwedische Ansprüche auf Schlesien. Reichssachen. Abdankung
7
Torstensons.

8
I tysdagh eller dagen för juleaffton, som jagh ifrån Münster igenkom, fan
9
jagh för migh Hennes Kgl. Maj., vår allernådigste drottninghs, och min
10
käre herfaders bref, begge förmälandes om greffveståndet, titeln och greff-
11
veskapet Hennes Kgl. Maj. min käre herfader aff egit beväg vidh hedrat
12
begöffvet och försedt haffvar. Der Königin sei für die Gnade zu danken. Glück-
13
wünsche
für das neue Jahr. Die Deputierten der Reichsstände hätten zur Verleihung
14
der Grafenwürde gratuliert.

15
Om sakernes tillståndh nu här hoos oss ähr uthförlige rapport i härhoos
16
till Kgl. Maj., vår allernådigeste drotningh. Jagh kan inthet skrijffver hvadh
17
Trautmansdorf giorde för en mina vidh efftergijffvendes aff Silesien till
18
satisfaction, men om Pomeren, Wismar och Bremen sampt Werden heltz
19
han inthet brycket, ja icke det ringeste. Men det haffver inthet att betyda.
20
Han inbillar sigh att han haffver churförsten aff Saxen […] att tractera
21
medh, och eliest som det plägar här tillgåå. Ähr och en man kloker nogh,
22
men aff plump och batt procedure i sin kerne. Medh honom ähr gott att
23
tractera. Och seer jagh fuller nu, huru medh Pragiske tractaten och friden,
24
den han sigh beropar på att giort haffva, ähr tillgångit. Gudh förlhäne armeen
25
biståndh. Trautmansdorfs finesser hielpa inthet myket här, som jagh hoppa
26
att effecten skall vijsa. Dee käijserliges svar på vår replica lärer giffva något
27
lius i saken. Jagh haffva gott hopp om Pomeren och platzerna vidh siöönen,
28
det jagh holler före best vara att stå på det man begärt haffver, ehuru det
29
löper. Om aff Silesien något skall cederas, kunde det vara superior, men aff
30
inferiori vore inthet att cedera och varde Franzoserne därtill effter alt appa-
31
rence hielpandes. Jagh ville önska, Crossen vore inthet igen leffvererat.
32
Icke eller skulle mitt rådh vara att sleppa Driesen.

33
Franzoserna gåå nu helt resolut. Dette gör migh gott hopp, dock ähr icke
34
därepå att lita.

35
Er bemühe sich, mit allen Mitteln die Reichssachen voranzutreiben, und hoffe damit
36
auch Schweden zu seinem Recht zu verhelfen. Trauttmansdorff drohe mit Krieg, klage
37
aber gleichzeitig über den schlechten Zustand Österreichs und die Türkengefahr. Eine
38
baldige königliche Resolution wegen der endgültigen Satisfaktionsforderungen sei sehr
39
erwünscht.

[p. 54] [scan. 94]


1
PS. Jagh seer aff feltmarskalken breff till andre och Eskeins till migh, sååsom
2
in originali härhoos gåår, att feltmarskalken Torstenson affdanckar och
3
Wrangel träder i hans ställa. Denna förandringen kan jagh icke begrijpa, om
4
dett medh Kgl. Maj. veetskap skier. Mennier ähr illa plägat aff [ Textverlust ].

Dokumente