Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
332. Tungel an Salvius Stockholm 1647 September 25/Oktober 5

13
–/ 332 /–

14

Tungel an Salvius


15
Stockholm 1647 September 25/Oktober 5

34
Vgl. Lundgren S. 295 Anm. 59.

16
Eigenhändige Ausfertigung: J. A. Salvius Slg. vol. 10, E 5262.

17
Problem der Geheimhaltung des vertraulichen Briefwechsels. Ernennung Salvius’ zum Reichsrat.
18
Unterstützung Salvius’ im Kammerrat durch Königin Christina. Privata. Rosenhane.

19
Verweis auf Schreiben Tungels vom 18./28. September und Bezug auf Salvius’
20
Schreiben vom 6./16. September . Att allt hvadh E. Excell. i förtroende hijt
21
hemskriver blifver åter refererat dijt uth till kommer mig mycket underligit
22
före, kan medh all sannig och vijdh min sjääl betyga att jag ingen menniskia,
23
uthan Hennes Kongl. Maij:tt allena, hafver sådant in secreto opptäckt, icke
24
allt, uthan hvadh jag hafver tänckia kunnadt, skee medh E. Excell. villja
25
och till E. Excell. tjenst. Jag hafver detta berettat Kongl. Maij:tt som och
26
förundrar sig mycket däröfver hvadan sådant skulle komma, alldenstundh
27
H. K. M:t alla E. Excel. handbref till Kong. M:t som någre privat och
28
secret saker inneholla granneligen hafver försvarat i sitt schatull och dem
29
ingen communicerat, icke heller andre bref låtitt läggia in archivum hoos
30
de andra rapporter än de som angå publique saker. Hennes Kongl. Maij:tt
31
hafver nådigest befalat mig att försäkra E. K. Mai:tt att allt skall blifva tyst
32
och löönt hollit hvadh E. Excell. Hennes Kongl. Maij:tt i förtroende till-

[p. 606] [scan. 662]


1
skrifver , hoos mig lijka så. Jag vill icke tro att gref Gustaffson skall låta
2
någon märckia hvadh E. Excel. hånom tillskrifver.

3
Förän jag detta seneste brefvet bekom ähr något discurrerat medh Konigl.
4
Maij:tt om senatoria dignitate, och thet svaret aff K. M:t fallit: Salvius må
5
försäkra sig derpå att han medh den digniteten åthminstonne skall blifva
6
honorerat. Mig tycker att Hennes Kongl. Maij:tt vänter derpå att E. Excell.
7
skall giöra ett ryckiande hijt hem, så att Hennes Kongl. Maij:tt vidh den
8
occasionen kunde effectuera sin intention.

9
Hennes Kongl. Maij:tt klanckar alltidh på cammaråd att de skole secundera
10
E. Excell. medh någre anseenlige medell, stundom praetendera de omöije-
11
ligheten , stundom låfva sig thet vela giöra, män så fölljer in effectu. På
12
Kongl. Maij:tz villja och strenge befallningar felar för Gudh intet.

13
Euer Excellenz danke ich für die Hilfe bei der Erlangung einer Donation.

14
Den advijs E. Excell. skrijfver om Rosenhanen ähr H. K. M:t till godh
15
rettelse och seijer att E. Ex. giör vääl däruthi att E. Excell. om sådant
16
adverterer.

Dokumente