Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
329. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 September 20/30

14
–/ 329 /–

15

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


16
Osnabrück 1647 September 20/30

17
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 679

18
Bruch des schwedisch-bayrischen Waffenstillstandes durch Bayern. Satisfactio militum. Verhältnis
19
zwischen Königsmarck und C. G. Wrangel. Privata.

20
Bezug auf Schreiben Axel Oxenstiernas vom 21./31. August und 28. August/
21
7. September ; Verweis auf Nr. 328. Beyerfursten haffver nu igen gjordt
22
Franzmännerne och oss en tour, i det han stilleståndet brutit haffver och ähr
23
löös gången. Sådant haffver Franzozerne väl varit spått. Men quia vult iste
24
populus decipi decipiatur. Huru nu Franzozerne dette vercket rätt fatta
25
lärer tijden uthvijsa. Man spåår oss ett hefftigt krigh i denna höst. Dock
26
mena och många att detta skall oss göra freden, hvilket kan fuller haffva
27
någon apparence. Men föga blifffver han för dee evangeliske avantageux.

28
Migh tycker Beyeren han vill medh thena rupturen bevijsa att hoos honom
29
ståår arbitrium pacis et belli och skall dhermedh villja betyga det han godh
30
catholisk ähr och begge chronorne curat. Vij måste alt affsee och oss där-
31
effter lämpa.

32
Om militiens contentement ähr 〈allenast〉 silentium och vill inthet mycket
33
höras aff. Det synes effter sakernes nährvarande beskaffenheet best att lijkväl
34
den puncten för all tingh drijffves till ändan och att man dee andre materierne
35
låter stå in suspenso till dess dee haffver all sin rictigheet. Det lyder och så
36
oss sist tillkompne ordre, att vij den puncten för andre skole till änskap
37
drijffe.

38
Gespanntes Verhältnis zwischen Königsmarck und C. G. Wrangel. Privata.

Dokumente