Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
328. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 September 20/30

[p. 598] [scan. 654]


1
–/ 328 /–

2

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


3
Osnabrück 1647 September 20/30

4
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 7 ] fol. 493–499’; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Okto-
5
ber
7/17.

6
[1] Abberufung der Magdeburger Gesandten; Schriftstück zur Problematik des Erzstifts Magde-
7
burg ; Osnabrücker Direktorium bei Sachsen-Altenburg; Abreise zahlreicher Gesandten. [2] De-
8
putation der Protestanten bei den schwedischen Gesandten: Communicatio differentiarum; erwünsch-
9
ter Aufenthalt Volmars in Osnabrück. [3] Beratungen der katholischen Stände über die gravamina
10
abgeschlossen; katholische Deputierte in Osnabrück erwartet. [4] Unterredung mit la Cour:
11
Volmars Reise nach Osnabrück; Revisite der Schweden in Münster erwartet; Zweifel an Bayerns
12
Vertragstreue; Bedeutung des Einfalls Turennes in Luxemburg. [5] Königsmarcks eigenmächtige
13
Entscheidungen. [6] Unterredung mit dem hessischen Gesandten Scheffer; Vorsorge für den
14
Fall der Aufkündigung des Waffenstillstandes durch Bayern; Königsmarck; Gefahr eines Religions-
15
krieges . Bericht von einer Unterredung mit Mainzer Gesandten: Bereitschaft der katholischen
16
Stände zu Verhandlungen mit den Protestanten; Versuch, Hessen-Kassel zum Vergleich zu bewe-
17
gen ; Bemühungen um Braunschweig. [7] Beilagen.

18
PS: Bruch des Waffenstillstandes durch Bayern.

19
[ 1 ] Erkiebiskopen af Magdeburg hade i förstone två sijne gesandter här på
20
tractaten, nembl. sin hoffmestare h. Eynsedel

39
Konrad von Einsiedel; vgl. [ Anm. 4 S. 13 ] .
och syndicum capituli Magde-
21
burgensis doctor Krull

40
Dr. Johann Krull; vgl. [ Anm. 4 S. 13 ] .
. Sedan fordrade han för någon tijd hoffmestaren
22
hem och lät syndicum blifva, hafvandes denne althärtill fört directorium
23
blandh de evangeliske. Samma doct:r Krull, bekommandes nu nyligen och
24
ordre att begifva sig hädan, tog den 17 huius [ 17./27. September ] afsked af
25
oss och berättade det hans herre för meddel lösshet nödgades kalla sijne
26
gesandter den ena effter den andre ifrån conventen. Förnimmer han att
27
tractaten kan åter komma till gångz och någon hopning blickar af slutet, så
28
vore hans herre, erckiebischopen, sinnat att sända någon hijt igen. Hvad
29
han, Krull, såvähl hoos oss som de käijserlige plenipotentiarierne hafver
30
inlefvererat för skriffter, angåendes den mutation som här på tractaten ähr
31
för handen med archiepiscopatu Magdeburgensi och margr. Christian Wil-
32
helms

41
Christian Wilhelm von Brandenburg; * 23. August 1587, † 1. Januar 1665; bis 1628 Adm. des
42
Erzstifts Magdeburg; 1648 sind ihm die Ämter Loburg und Zinna als Versorgung angewiesen
43
worden.
alimentation, det vijsa bijlagorne under A, B, C och D.

33
De Saxen-Altenburgiske hafva trädt i Magdeburgici[s] ställe och föra nu
34
be:t directorium.

35
Lit. E vijser hvadh för evangeliske gesandter som ähr hädan reeste och de
36
som ähn stå här qvar.

37
[ 2 ] Corpus evangelicorum hade den 16 huius [ 16./26. September ] een an-
38
seenlig deputation hoos oss, som 1) tackade för communicatione differen-

[p. 599] [scan. 655]


1
tiarum , hvilke effter hålne conferencier med de käijserlige vij haffve obser-
2
verat och dem tillstält, deraf E. K. M:tt hoos Biörneklous allerunderdånigste
3
skrifvelsse af den 6 huius [ 6./16. September–Nr. 315 ] förmodelig hafver fått een
4
copia. Effter de deraf spörde det caesareani leeta opp och giöra differentier,
5
der som saken hafver långe se[dan] varit förlijkt, hade de tänckt på medel
6
och för sig tyckt vara rådeligit att man sökte till att få Dr. Volmar hijt igen,
7
aldenstund han hade i grefven af Trautmansdorffs praesentz fört verket och
8
pennan, skall och finnes någen dertill, såframpt plenipot. caesarei som här
9
ähre ville det begiära. Deras, evangelicorum, mening vore att besökia
10
gref. af Lamberg och Krane, förmåendes dem att skrifva effter Volmar,
11
hvilket de lichväl intet ville giöra förähn de hade hördt vårt sentiment.

12
Vij adproberade deras ijfver och flijt att trackta effter de medel och vägar
13
som kunde lända till att befordra värcket. På vår sijda ville vij dem secun-
14
dera på alle giörlige sätt. Hvad Volmar vidkommer, hade vij nogsambt prob
15
af hans sufficientia i detta värket och vore vist att han störste delen af det
16
som handlat ähr hafver jämpte gref. af Trautmansdorff arbetat. Nu, sedan
17
grefven af Trautmansdorff, såsom principal och till begge öhrterne Ossna-
18
brug och Munster förordnade plenipotentiarius, vore borta, synes vara att
19
considerera 1) om vij skulle kunna tractera med Volmar, effter han intet
20
ähr deputerat och fulmechtig till denna orthen, 2) om man och skulle denne
21
considerationen sättia afsijdes och vij vid så beskaffne saker sättia oss föra
22
att tractera principaliter med dem som hijt ähre. Committerade, lemnandes
23
i deres skiön att bruka Volmar och hans råd som de det behaga, så vore
24
föruth att öfverläggia om icke gref. af Lamberg och Krane skole misstyckia
25
och förtryta att man ville draga Volmar hijt, despecterandes dem som vore
26
de antingen intet capables eller såvijda betrodde hoss Käijsaren som Volmar.
27
Vij kunde deruthi intet determinera, uthan stälte till ständernes gottfinnande
28
att de måtte deri procedera som de funno vara bäst och meente det almenne
29
väsendet skulle lända till nytta. De sade att de ville gåå det varsambste de
30
kunne och försökia sitt bästa. Foro altså samma stund gerad till de käijser-
31
lige . Desse hafva fuller förklarat sig att de ville skrifva Volmar till, önskan-
32
des och att han måtte kunna komma hijt öfver, skulle ständerne då förnimma
33
att han inthet hade annan instruction ähn dee, men af deras taal och miner
34
hafva de intet mörckt kunnat spörja att de funn[e] något disgusterade.

35
[ 3 ] Altenburgici låto i går beretta oss det status catholici, varandes nu fär-
36
dige med sitt betänckiande, som de i 2 månader hafva arbetat opå, hade
37
deputerat någre visse, som skulle väntades i morgon eller öfvermorgon hijt
38
öfver med Volmar.

39
[ 4 ] La Cour kom i förgår tillbakar från Munster, berättandes det legatio
40
Gallica intet gierna seer det Volmar komme hijt. De väntade fastmeera att
41
enthere af oss eller, om sakerne så fordra, vij både måtte giöra den revisiten.
42
Det vore tijd att vij taltes vijd och öfverlade saken, antingen d [en] då löper
43
till freed eller och continuationen af krijget. De misströsta nu nästan om
44
Beyern och holla före att han intet ståår och håller sig vijd armistitiummet.

[p. 600] [scan. 656]


1
Vijd een slijk concurrence hade Franckrijke med god ordre och resolution
2
fattat sijne saker och ville, ifall Bavarus bryter, finna råd för honom.

3
Det hafver myckit hulpit Franckrijkes väsande att Thurenne gick in i Lutzen-
4
bergerland . Dermed diverterades een god deel af de Spanske uhr Flandern
5
och gafz Frantzöske generalitetet lufft och tillfelle att fatte Ippern

40
Ypern.
, een ort
6
af stoor consideration; om Franckrijke denn bekommer, så kunde de för-
7
medelst densamma skära af communication emillan Ostende och Nyport

41
Nieuport, an der Mündung der Yser gelegen.

8
på den ena och den andre Flandriske Spangske orther på den andre sijdan.

9
Nu hade mareschal Thourenne ordre och skulle otvijflachtigt innan 3 veckor
10
komma in i Tyskland med m/10 man igen, som kunde conjungera sigh medh
11
de Hessiske och agera efftersom man finner gott och tjänligit pro re com-
12
muni .

13
Det var så la Cours förebringande.

14
[5] Vorgestern ließ Königsmarck durch seinen Hofmeister die Entscheidung recht-
15
fertigen , entgegen der Order C. G. Wrangels nicht zur Hauptarmee aufgebrochen zu
16
sein. Die militärische Lage (Lamboy) erfordere seine Anwesenheit in Norddeutsch-
17
land . Wir antworteten, der General solle so handeln, wie es ihm richtig scheine.

18
[ 6 ] Den Hessiske gesandten Scheffer var förmiddagen i dag hoos oss, gif-
19
vandes till kienna att han hade ordre af sin fursti[n]na att oss föredraga
20
effter fölljande saker: 1) efter man numeer intet kunde giöra facit på Beyern,
21
att han blifver vid armistitiitractaten, man då på E. K. M:tz sijda såväl som
22
H. F. N:e för sig måtte anhålla och drijfva på att Fran[ck]rijke giör något
23
till saken, enkannerlig sänder een starck armee hijt i Tyskland, som kan
24
cooperera med E. K. M:tz och den Hessiske; 2) att feldtmarsch [1.] vid denna
25
fiendens posteur och Bavari mine måtte på alle fall sig så sättia attf[o]edorati
26
kunna på allahanda hendelsser räckia hanom henderne; 3) att gen. Königz-
27
marck intet måtte avoceras uhr Westphalen, enkannerlig förähn denne
28
action, han nu står uthi, blifver förd till ända; 4) att m [an] och måtte sig
29
vinläggia till att draga andre furste[r] af de evangeliske med uthi speelet,
30
aldenstund m [an] af närvarande procedere och discurser märke [r] att catho-
31
lici giöra detta krijget nu till ett religionskrijg. Fuller hafver H. Furstl. N:de
32
landgref. tillförende tenckt något gott om Churbrandenburg, att han skulle
33
vara till att disponera dertill. Men effter talet går det churfursten hafver
34
sin agent vijd käijserlige hoffvet, som solliciterar och drijfver på evacuatio-
35
nen af Ham

42
Hamm in Westfalen.
och plägar förtrolig correspondence med Spanien, jembväl
36
synes på andre sätt ställa sijne consilia ähn H. F. N:de hade meent, så kunde
37
H. F. N:de intet stort facit giöra derpå. Huuss Brunsswijk vore icke allenast
38
considerabelt för sin macht, uthan och dess härtill förde gode och resolute
39
consilia. Om det skulle slå uth på den bogen som catholici synes syffta och

[p. 601] [scan. 657]


1
trachta effter hade man att tänckia på genom hvad medel och vägar man
2
skulle kunna engagera hertigerne af Brunsswijk i detta väsendet. 5) Berättade
3
han att electoris Moguntini gesandter

43
Hugo Eberhard Cratz Gf. von Scharffenstein, Nikolaus Georg Raigersperger, Heinrich Frhr.
44
Brömser von Rüdesheim, Dr. Johann Adam Krebs, Dr. Peter Braem, Dr. Sebastian Wilhelm
45
Meel; vgl. APW [ III D 1 S. 347f. ]
hade i går honom, Scheffer, besökt
4
och derhän stält sijne discurser som vore de catholiske nu mästare och hade
5
ett vunnit speel. De hade långesedan varnet de evangeliske att spänna bogen
6
alt för högt och lijta på de fremmande alt för mycket. Ville status evangelici
7
nu komma öfver till Munster och der förmedelst tractat med de catholiske
8
sig föreena öfver de strijdige puncterne, kunde det ähn vara tijd. Her lådz
9
intet vetta af någon catholisk deputation som skulle komma hijtöfver.

10
Enkannerlig hafver han rådt att H. F. N:de landtgref. måtte i tij[den]
11
lämpa och laga sig till ett billigt accommodement, gifvandes dermed dem
12
andre ett gott exempel att reuniera rijket inbördes. Han, Scheffer, sade der-
13
hoos det han vijste att caesareani och catholici frija med all macht effter huus
14
Brun〈ss〉wijk att få det på sin sijda, hoppandes att andre meere skulle snart
15
föllja och således giöra deras värck lätt.

16
[ 7 ] Om E. K. M:tz hufvdarmée hafver vij intet yngre tijdender ähn öf-
17
verstl . Emeses bref uhr Erfurdt, som finnes copialiter under L. Under M
18
ähre andre inkombne adviser. E. K. M:tz nådigste bref af den 4 huius
19
[ 4./14. September ] är i dag väl framkommit.

20
PS: Här berättas i staden att Churbeyern skall allaredo hafve angripat
21
Memmingen.


22
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 7 ]:


23
A: 500–502 Johann Krull [ Gesandter von Magdeburg ] an die schwedischen Gesandten Memorial
24
wegen herrn marggraff Christian Wilhelm zu Brandenburg Fürstliche Gnaden.
25
o. O., o. D.

26
B: 503–505 Magdeburger Gesandter an die schwedischen Gesandten. Osnabrück 1647 August 28/
27
September 7

28
C: 506–506’ Krull an die kaiserlichen Gesandten. Osnabrück 1647 September 8/18

29
D: 507–517 Krull an die kaiserlichen Gesandten. Osnabrück 1647 September 8/18

30
518–518’ Der fürstlichen ertzbischöfflichen Magdeburgischen cammer ist aus denen
31
ämbtern von Michaelis 1638 biß ausgangs des 1646. jahres geliefert worden

32
E: 519–519’ Verzeichnis der evangelischen Gesandten, die sich zur Zeit noch in Osnabrück und
33
Münster aufhalten

34
520–520’ Verzeichnis der evangelischen Gesandten, die aus Münster abgereist sind

35
F: 521–521’ Königsmarck an C. G. Wrangel. Bodenburg 1647 August 23/September 2

36
G: 522–522’ Königsmarck an C. G. Wrangel. Höxter 1647 August 28/September 7

37
H: 523–523’ C. G. Wrangel an Königsmarck. Im Feldlager zwischen Theusing und Tepl. 1647
38
September 4/14

39
525–526’ Kf. Maximilian von Bayern an C. G. Wrangel. München 1647 August 29

40
I: 527–527’ Königsmarck an Erskein. Im Feldlager bei Rheine 1647 September 18/28

41
K: 528–528’ Erskein an Königsmarck. Osnabrück 1647 September 19/29

42
L: 529–529’ Caspar Ermes an Erskein. Erfurt 1647 September 15/25

[p. 602] [scan. 658]


1
M: 530–530’ Eberhard Koch an monsieur Sthentin, maistre de hostel pour Son Excellence
2
le comte de Oxenstirna [ Ausfertigung ]. 〈Quakenbrück〉 1647 September 14/24

3
531 Barstorff an Erskein. o. O., o. D.

4
[ 532 ] Rahle an Rudolf von Schledenhausen. Tecklenburg 1647 September 15/25

5
532–535 Avise

6
536 G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ] .N [ ürnberg ] 1647 September
7
10/20

8
537–548’ Avise

9
549 C. G. Wrangel an Oberst Ermes. Böhmisch Brod 1647 August 30/September 9

10
550–551’ Bericht aus Osnabrück. 1647 August 26/September 5

11
552–553 Extractus protocolli über das von Churbeyrn den 2. May abgangenes schrei-
12
ben , zu Münster gehalten

13
554–557’ Avise

Dokumente