Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
327. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 September 18/28

26
[ 307 ] / 327 /–

27

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


28
Stockholm 1647 September 18/28

29
Ausfertigung: J. A. Salvius Slg. vol. 7, E 5259 = Druckvorlage; Eingangsvermerk Osnabrück
30
1647 Oktober 4/14. Kopie: RR fol. 1977’–1981.

31
Schwedisch-französisches Verhältnis betr. politische und militärische Zusammenarbeit; Subsidien-
32
frage . Überlegungen zu einer neuen französisch-schwedischen Allianz. Bayrische Forderungen.

[p. 596] [scan. 652]


1
Bezug auf Nr. 307 mit ausführlicher Inhaltsangabe. Vij befinne af Eder vara vell
2
svarat opå Servients förebrachte communication, taal och förslagh. Till att
3
afskäre fienden och våre vederverdige alt hopp till vår separation och
4
befordra fredztractaterne till een önskeligh ände och fredh synes och oss vara
5
af nöden att I uniere Edre consilia medh them Fransösiske och frequentere
6
congresserne, skiptes resandes till Munster och Osnabrugge. Vij måtte och
7
gärne önska att Frankerijke effter alliancen agerade medh vapnen nogot
8
starkare i Tysklandh, at icke heele svarmen af kriget vältrades in på oss fast
9
allena och fruu landtgreffvinnan af Hessen-Cassel. Hvadh i vår eller sommer
10
lärer ske och föllja, och om Frankerijke medh een så considerabel armée
11
kommer öfver Rehnströmmen, som oss nu vill om förtröstes, thet öpner
12
oss tijden och eventus framdeles. Imedlertijdh är ingen tviffvel att fienden
13
lärer medh all macht göra sitt bästa och vij hanss force och theruppå föll-
14
jande fahra icke allenest denne höst och tillstundande vinter, uthan kanskee
15
och fram bättre uthstå måste. Vij hafve fuller varit nogerlunda i dee tanker
16
om vij skulle göra Frankerijke ett nytt förslagh, att thet gofve oss nogre
17
tunnor guldh uthöfver dee subsidier oss nu praesteres effter alliancen och
18
vij theremot toge på oss att föra kriget och göre arméerne så mycket
19
starkare i heele Tysklandh, att vij kunde sustinere heele krigzväsendet och
20
arbete tillijke för Frankerijkes interesse och säkerheet lijkasom för vår egen.
21
Men såsom vij sij att Frankerijket thertill nepligen skulle kunne förstå
22
begifve sigh så vidt det directorio belli han kan i Tysklandh haffva och låte
23
sigh lijkasom disarmera, behollandes allenest platzerne vedh Rehnströmmen
24
medh sine guarnisoner, att vij andre hanss considerationer och betänkiande
25
härvedh gåå förbij, så haffve vij eij heller funnet gott att låta oss theröfver
26
här eller genom Eder theruthe emot Frankerijke noget höra och märkia.
27
Men det tycker oss vara rådeligere först att emedan vij nu denne tijden
28
bortåth ingen adsistence hafve hafft af Frankerijke i Tysklandh effter allian-
29
cen , icke heller haffver Frankerijke nogen armée mehr i Tysklandh och
30
äffventyrliget ähr om thet och i våhr en anseenligh macht thijt låter gåå, I
31
fördenskull förnimme af dee Fransösiske plenipotentierade, samptligen eller
32
särskildte, om icke durante bello Frankerijke ville doublere eller ju förhöije
33
sine förre subsidier uthom all mention och consideration aff hanss nu be-
34
rörde Tyske armaturs cession. Ville Frankerijke dertill förstå, skulle thet
35
märkeligen lysa våre besvär och förstärke krigzväsendet i Tysklandh, hvar
36
och icke, tå är thermedh inthet förlorat vordet, allenest Frankerijke i det
37
fallet ville vara förtänkt att fortsettia kriget medh macht.

38
Sedan och effter vij sij att Frankerijke och Hollandh hafve gjordt sin emillan
39
en garantietractat och sluut och vij icke kunne veta hvadh för consequen-
40
tier , skada och fahra den i framtijden oss och chronan kan caussera eller
41
och om den 5:te articklen dertuhinnan äfven kan vara på Portugall allene
42
ansedt ; moste och befahra, serdeles sedan fredh blefve i Tysklandh, nye

[p. 597] [scan. 653]


1
liguer emot oss af Danmark, Pohlen och kanske aff det Förenade Neder-
2
landet medh Spagnien, dertill medh och effter Servient i sin discurs han
3
medh Eder hafver fördt hafver gijfvit anledningh till een nährmare och
4
starkare förknippelse och union emillan oss och Frankerijke, ty synes oss
5
och gott att I sondere them Fransösiske plenipotentiarierne om Frankerijke
6
skulle vare benäget att ingåå medh oss och vår chrono een nährmare in-
7
telligence och alliance, som förknippade oss post pacem så tillhopa att
8
vij vore hvarandre obligerade på alle fall till adsistence, försvar och säkerheets
9
conservation; och kunde sådant icke allenest af occasion af Servients conte-
10
station , uthan och jemvell theraf komme på discurs och förslag när I förhörde
11
och begärade vetha Frankerijkes meningh och tankar huru vij å både sijdor
12
hade till försäkra begges vår stat och krigzväsende in omnem eventum
13
fredztractaterne lupo ofruchtsamligen aff eller och fredh blefve sluten.

14
Elljest hvadh Churbeyerens postulata ahnlanger, så tycker oss icke vara
15
rådeliget att låte förre stilleståndzrecess fåå ett hohl förmedelst anten nyy
16
tractat eller consens aff hanss guarnisoners beholdh i Wirtenberg och Augs-
17
burg eller öfverlåtelse af vijdere quarteer. Derföre och ändogh vij ganske
18
gerne sij och önska att Beyern ingalunda må bryta stilleståndet och aff een
19
neutral vän åther blifve fiende, så holle vij lijkvell icke säkert att göra noget
20
vijdere än förre recess, hvilken vij hafve ratificerat och churfursten vår
21
ratification emottaget, förmår eller inlåte oss i een nyy tractat medh honom
22
häröfver, men förmene vara säkrast att Beyern blifver conserverat i det
23
ståndh han nu är kommen uthi efftersom vij och vele förmoda att han icke
24
så lätteligen skall komma till ruptur, besinnandes både vårt och Frankerijkes
25
honom betedde adsistence i fredztractaterne, jemvell och sin egen höge
26
ålder och genom ett dödzfall förelöpande händelser vedh desse troubler i
27
Tysklandh och ther Keijsaren skulle blifve hanss barns förmyndere. Alt
28
fördy och såsom I hafve refererat den saken om Churbeyerens postulatis
29
till feltmarskalken her Wrangell, så skrifve vij och sjelvffe honom nu herom
30
till medh befallningh att han remonstrerer Beyerfursten postulaternes
31
oskäligheet och seger sigh ingen ordre hafve från oss om i thesse Beyerens
32
desiderier att bevillja eller kunna af sigh sjelff noget theri efftergiffva, sedan
33
vij hade förre recess ratificerat och uthantvardat, men till det ytterste tage
34
det ahn ad referendum hijt till oss och förvänte deröfver vår egen förkla-
35
ringh och uthslagh.

Dokumente