Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
323. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 September 13/23

10
[ 300 ] / [ 301 ] / [ 305 ] / 323 /–

11

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


12
Osnabrück 1647 September 13/23

13
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 7 ] fol. 470–471’; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Sep-
14
tember
30/Oktober 10.

15
Weiterhin Stillstand der Verhandlungen. Beratungen der katholischen Stände über gravamina fast
16
abgeschlossen, weitgehend Ablehnung der kaiserlich-schwedischen Vereinbarungen; Volmars Hal-
17
tung hierzu. Gerüchte über Spannungen zwischen spanischen und niederländischen Gesandten.
18
Militaria.

19
E. Kongl. Maij:tt kunde vij i dag otta dagar sedan intet med vår samptlige
20
skrifvelse opvarta, effter jagh, Johan Oxenstierna, var bortreest att föllja
21
min sahl. hustros lijk ett stycke vägz härifrån.

22
E. K. M:tz nådigste bref af den 11, 17 och 20 augusti [ 11./21., 17./27.,
23
20./30. August ]

38
Vgl. chronologisches Register und [ Nr. 300 ] , [ 301 ] .
om Portugisiske infanten Edvard, landtgraff Frederichz af
24
Hessen-Cassel F. N:des interesse angående Eichzfelt och den här under-
25
skrefne Churbeyerske saken ähre på samma dag, den 6 huius [ 6./16. Septem-
26
ber
], här inkombne. Hvad som då var att mala om hafver jag, Salvius, genom
27
min particularskrifvelsse i underdånigheet refererat .

28
Sakerne stå här ännu i lijka terminis som för 14 dagar. De Altenburgiske
29
och andre, som i desse dagar ähre kombne ifrån Münster, berätta att status
30
catholici hafva nu mäst ändat sijne consultationes öfver puncto gravaminum.
31
Som residenten la Cour föregifver och andre med honom, så skole samma
32
catholici lijtet nog gilla af det som de käijserlige här hafva slutet i be:te
33
puncht. Volmar skall hafva sagt emot de Altenburgiske att han och hans
34
college[r] fuller vetta att catholici gå om med att stöta deras, de käijserliges,

[p. 591] [scan. 647]


1
project öfver ända. Men effter de käijserlige, committerade af de catholiske,
2
hafva tracterat punctum gravaminum och effter handen communicerat
3
deputatis catholicorum hvad som föreföll och invilljades, så ville caesareani
4
finna råd derföre, så myckit meer, effter det vore få catholici som sättia sig
5
deremot. De käijserlige som här ähr tala och nästan på det slaget, tesmogne-
6
randes att de ville fort. Man spör af alt att gravamina och andre saker, der-
7
uthi catholici interessera, vrijdes nu allestedes före och brukas till praetext
8
såvähl af de käijserlige som de andre, ehuruväl på åtskilligt maneer och
9
effter hvars och eens particularinteresse.

10
La Cour vill i morgon reesa öfver till Munster och effter någre dagar komma
11
igen, hoppandes då kunna gifva oss pertinent effterrettelsse om tillståndet
12
i Munster. Talet går att de Spanske och Staternes plenipotentiarij intet ähre
13
nu mehre så förtrolige sig emillan som för.

14
Nr. 305 kom rätt nu. Huru det ähr afluppit med de Weijmeriske regimen-
15
terne , det berättade E. K. M:tt vij underdånigst den 23 passato [ 23. August/
16
2. September ]. General Königzmarck hafver dem nu med sig; ty sedan Lam-
17
boy gick neder i Ostfrissland hafver Königsmarck ändrat sin intention att
18
för sin persson gå op till hufvudarmeen, aldenstund landtgref:s F. N:de
19
hade ingen general och Lamboy var icke allenast reda in i Ostfrissland, uthan
20
effter inkombne effterrettelsse hade rättat sin dessein på stifft Brehmen. Så
21
snart tijenderne kommo att gen. Königzmarck var i marchen med de
22
Hessiske hafver Lamboy dragit sig uhr Ostfrisslandh och öfver Embsen
23
igen vid Meppen.

24
Königsmarck soll Lamboys Infanterie und Artillerie beschossen haben, die Kavallerie
25
und Lamboy seien entkommen. Generalmajor Hammerstein wird mit seinen Truppen
26
vermutlich bei der Hauptarmee eingetroffen sein.


27
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 7 ]:


28
A: 472–473’ Schwanenthal an Erskein. Feldlager zwischen Tepl und Theusing 1647 August 30/
29
September 9

30
B: 474–477 N. N. N. herren-, ritter- und bürgerstandes aus dem königreich Böheimb,
31
ihrem vaterlande wegen der reinen, wahren evangelischen religion vertriebene und
32
unter Ihr Churfürstlichen Durchlaucht zu Sachßen et c. schutz in dero landen sich
33
auffhaltende persohnen an die schwedischen Gesandten. Dresden 1647 August 23/
34
September 2

35
478 Hiltebrandt an B. Wolffrath [Ausfertigung].N[ürnberg] 1647 September 3/13

36
479 Avise

37
480 G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ]. Nürnberg 1647 September 3/13

38
481 G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ]. [ Nürnberg ] 1647 August 31/
39
September 10

40
482–483 Avise

41
484–485 Bericht aus Osnabrück 1647 August 19/29

42
486–487’ Avise

43
488 Billerbeck an G. Keller [Ausfertigung].K[öln] 1647 September 15

44
489–490’ Avise

45
491 Breitenbach an [ Wolffrath ] [ Ausfertigung ]. Erfurt 1647 September 7/17

46
492–492’ Johann Rudolph an Wolffrath [Ausfertigung]. Leipzig 1647 September 5/15

Dokumente