Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
322. Tungel an Salvius Stockholm 1647 September 11/21

10
–/ 322 /–

11

Tungel an Salvius


12
Stockholm 1647 September 11/21

31
Vgl. Lundgren S. 286.

13
Ausfertigung:

14
Haltung der Königin zu Salvius. Nachrichten aus Schweden.

15
Jagh hafver nu på 14 dagars tijdh varit medh Hennes Kongl. Maij:tt till
16
Upsala och imedlertijdh bekommitt trenne E. Excell. gunstige handbref
17
aff datis den 9, 16 och 23 aug. [ 9./19., 16./26. August

32
Schreiben vom 9./19. resp. 16./26. 8. 1647 nicht ermittelt.
, 23. August/2. Sep-
18
tember
] . Nu hade mig fuller bort straxt svara på de tvenne förre, män för
19
ett och annatt på reesan förefallande hinder skuldh hafver jag thet intet
20
giöra kunnadt, beder tjenstligen att thet icke medh ogunst optagas motte.
21
Bemelte tvenne bref af den 9 och 16 aug. hafver jag för särdeles orsaker
22
skuldh och vidh särdeles gifven occasion Hennes Kongl. Maij:tt under-
23
dånigest föreläsit och kan medh all sanning seija att Hennes Kongl. Maij:tt
24
själf beklagade E. Excell. tillståndh och besvär, optogh och de jocosa som
25
deri förmäles medh hjerteligit löije, seijandes thet motte vara mig een Sal-
26
vius , befallandes mig derhoos jag skulle uthi mitt svar försäkra E. Excell.
27
på H. Kongl. Maij:ttz vägnar att E. Excell. skulle icke allenast blifva i
28
dette åhr märckeligen entsatt till creditens erhollande, uthan och medh
29
Hennes Kongl. Maij:ttz serdeles nåde ihugkommen. Hvadh jag effter han-
30
den vijdh förefallande occasion kan dertill underdånigest styrckia och under-

[p. 590] [scan. 646]


1
byggia , thet skall jag medh störste flijt och trooheet giöra och altijdh låta
2
gåå migh högt till sinnes E. Excell. tryck.

3
Angelegenheit Ignatius Meurer

35
Meurer, Ignatius: * 21. 4. 1584 Blankenburg (Thüringen), † 26. 3. 1672 Stockholm; Buch-
36
drucker , kam 1610 nach Stockholm, erwarb dort durch Heirat eine Druckerei und beherrschte
37
bald durch seine Verlagswirksamkeit den schwedischen Buchmarkt. Vgl. SMK V S. 290.
.

4
Om staten och förloppet på denne sijda ähr nu föga att skrifva – de consilia
5
och resolutioner som in senatu på ankomne bref ifrån Tysslandh om kriget
6
och tractaten plägar tages blifver gemenligen E. Excell. och gr. J. OX. uthi
7
Kongl. Maij:ttz bref communicerade. De andre consilia angå mäst iustitiae
8
väsendet och landzregeringen här hemma.

9
Es folgen Nachrichten aus Schweden.

Dokumente