Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
316. Biörenklou an Johan Oxenstierna Osnabrück 1647 September 6/16

15
–/ 316 /–

16

Biörenklou an Johan Oxenstierna


17
Osnabrück 1647 September 6/16

18
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 935.

19
Verhandlungen in Münster: Portugal-Problematik. Salvius von Altenburger Gesandten zur Reise
20
nach Münster gedrängt. Abreise von Gesandten. Militaria. Schreiben des Kaisers an die braun-
21
schweigischen Herzöge.

22
Übersendung von Schreiben. Her Langenbeek, kommende från Mönster, be-
23
rätter att the fuller göre något ther, enkannerlig att mediatores hafve därhän
24
bracht att then Portugisiske saken

38
Vgl. Dickmann S. 97f., 278, 301.
är uthsatt till änden; seden alle andre
25
äre richtige vele the tale therom. Och om the än komma till richtighet i the
26
andre, så läre the effter all adparence ändå stusse vijd then handlingen.

27
Jag vet inthet hvad tijender Altenburgici hafve fått. The hafve, enkenlig [ en-
28
kannerligen ] Thumshirn, leget her Salvium an han mått〈e〉 resa öfver till
29
Munster att ther förrätta fadderskapet hoss her Fromholt; under handen
30
meente han man skulle kunne incaminera månge saker, i synnerhet obligera
31
Volmar att resa hijt. H. Salvius hafver thet declineret och föreburit hvad
32
som tjenligit var. Thermed är Thumshirn i dag öfverrest och Wesenbeek
33
med honom.

34
Jag förnimmer att Langenbek reser på Minden, hemåt på någre vecker,
35
och skulle ther gärne opvarte E. Gr. Exc. Magdeburgensis hafve ordre att
36
resa hädan och hålle sig nu färdig intill dess E. Gr. Excellence komme
37
hijt.

[p. 582] [scan. 638]


1
Königsmarck soll Wiedenbrück zerstört haben, Lamboy sich auf dem Rückmarsch
2
aus Ostfriesland befinden.

3
Jag var rätt nu hoss Langenbeek. Han vijste mig, doch allenest styckevijss,
4
ett breff, som Keijsaren nylige〈n〉 hafver skrifvit till hertigerne af Brunss-
5
vijk om praesenti statu att obligera the till coniunctionem armorum. Uthan
6
tvijfvel kan E. Gr. Exc. få copia theraf. Mig vägrede han thet, effter the
7
inthet hafve svaret therpå.

Dokumente