Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
313. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Tidö 1647 September 5/15

13
–/ 313 /–

14

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


15
Tidö 1647 September 5/15

16
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 404–404’; Eingangsvermerk Osna-
17
brück
1647 September 29/Oktober 9 = Druckvorlage Druck: Gjörwell S. 412–413.

18
Privata. Biörenklou.

19
Bezug auf Schreiben Johan Oxenstiernas vom 16./26. August

37
Vgl. chronologisches Register.
(Privata).

20
De publicis schrijff:r jag intet denne gongen, ty jag söker sjelff vedh denne
21
occasion mera recreation ähn omsorg, och eljest sijr jag att altt hos Eder
22
ståår stilla och förventer dette åhrs uthslag. Gudh styra och dirigera all ting.
23
Så snartt jag kommer till Stockholm, om Gudh spar helsan och lijffvedt,
24
skall jag intet latha correspondera något bettre med Dig.

25
Hvadh Du eljest ihugkommer om Björnklow och att Du åstundar att icke
26
någon annan secreterare till Dig sendhes motte dijt uth, förmenandes at
27
väl desföruthan kone behjälpa Dig, så ähr mig dette altt ovetterligtt, ty
28
ändoch jag fuller någott om Rosenhans nya commission hörde mädhan jag
29
var i St[o]ckh[o]lm, lijkväl var ded eij ret arresterat, icke haf:r jag heller
30
någott hörtt om ded andhra. Men där Gudh hjelper mig till hoffvedt igen
31
och icke i min frånvaru någott blijf:r slutet och stelltt i verkedt, skall jag
32
sökia Din begäran att efterkomma och sadan afferding at hindra.

Dokumente