Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
310. Königin Christina an Salvius Stockholm 1647 September 4/14

13
–/ 310 /–

14

Königin Christina an Salvius


15
Stockholm 1647 September 4/14

16
Druck: Gjörwell , Drotning Christina , S. 134f. = Druckvorlage; Meiern V S. 8–9.

17
Schreiben an Servient.

18
Jag ser at numera fredstractaten är så godt som helt stannad och at alle man
19
afvänta denne campagnies utslagh, tviflar intet med mindre I på Eder sida
20
lären giöra Eder yttersta flit at bringa detta långsamma verket til endskap,
21
det den högste Gud nådeligen förlåne! Jag hafver denne gång intet synner-
22
lig at skrifva, utan recommenderar Eder på nytt de ärender som Eder nog-
23
samt kunnige äro. Giören Eder flit at alt uträtta til mit contentement så
24
mycket utan fredsbrott ske kan. Jagh innesluter härhos et bref til Servien
25
det honom medh första må öfversändas. Jag har inte kunnat med höflighet
26
förbigå at svara honom på sit bref som för en tid sedan han har skrifvit mig
27
til. Jag vore den ohöfligaste på verlden där jag låte det obesvarat, medan
28
han däri så högt offererar sig til min avantage. Det är nödigt at I försäkren
29
honom om min affection och at jag håller god correspondence medh honom,
30
ty I måtten considerer at han är hos cardinalen creatur. Jag vet väl Franso-
31
sernes lag, at de mäst civile äro i complimenter, men genom civilite lappas
32
intet, och man betalar dem med samma mått som the utmäta. Jag vet nog
33
at det är lutter flatterie som de skrifva och tala, ty mine meriter kan alla
34
sådane loford intet förtjena, dock finner jag mig obligerad at giöra civilite
35
igen, caresserer då fördenskull den ena och andra, te[s]moignerandes altid

[p. 574] [scan. 630]


1
min affection både mot drotningen såväl som mot cardinalen, ty det är han
2
som alt regerar, och måtten I fördenskull giöra hans creatur bonne mine.
3
Jag beder I ville skaffa mig copien af detta hosgående bref, ty jag har henne
4
intet sjelf.

Dokumente