Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
309. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 September 4/14

15
[ 299 ] / 309 /–

16

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


17
Stockholm 1647 September 4/14

18
Kopie: RR fol. 1951’–1952’.

19
Vollmacht Volmars für Verhandlungen mit den schwedischen Gesandten. Weimarische Truppen.

20
Vij hafve fått Nr. 299 och theraf ibland annat sedt thet I förfråge Eder om
21
I skole fordra fulmacht af then till Munsterske tractaterne fullmächtigade
22
keijserlige legaten Wolmar, effter han nödvändigt synes fordras till Ossna-
23
brugg såsom then ther för detta fast ett halfft åhr hafver negotierat medh
24
Eder i the vichtigste och secreteste sakerne. På det I nu må gå härvidh säkert
25
och vederparten icke få orsaak att förebära thet Wolmar hade ingen full-
26
macht hafft, men kunne kullstöta hvadh emellan Eder och honom, varande
27
såsom en privatus homo till considerera i Ossnabrugk, vore och blefve
28
afftracterat, derföre hålla vij för nödigt och rådsamt att han legitimerar sin
29
personam medh Keijsarens fullmacht till att tractera i Ossnabrugk medh
30
Eder icke mindre än han för hafver sigh legitimerat till tractera såsom en
31
keijserligh legat och commissarius i Munster medh dem Frantzösische. Och
32
när thet vore skedt kunne I tractera medh honom icke allena exclusis ordi-
33
nariis Osnabrugae legatis caesaris men conjunctim.

34
Vij hafve och eljest sedt af Edert breff hvadh om dee Weimarske dijudiceras
35
af androm. Och hålle vij fuller före inthet vara oäfven om them skrifvit aff
36
felttmarskalken h:r Wrangell till generalen Königzm. af den 20 julii

[p. 573] [scan. 629]


1
[ 20./30. Juli ], mehrendels af fruchtan att the skulle komma i andras, och
2
serdeles fiendens våld och händer

36
Dieser Satz enthält wohl einen Zeilensprung zwischen den Eigennamen Wrangel und Königsmarck.
. Såsom vij nu befinne för ingen deel vara
3
tilldrageligit att dee skulle gå till fienden vidh detta conjunctur af krigz-
4
väsendet , altså sij vij och på andre sijdan ingen säkerheet af vår milities
5
obediente, ther the i vår och chronones tjenst vyrckeligen skulle engageras,
6
och therföre hålle vij före vara thet bästa expedientet att dee persuaderas
7
eller pousseras till gå i fru landtgreffvinnans tjenst, effter vij tro att dee heller
8
skole vela vara under en Tysk furste och general eller och, ther the thertill
9
icke skulle vela förstå, att dee då måtte så småningom af sigh sjelfve förgå,
10
smälta och försvinna, anten de då kunde separeras eller elljest någon annan
11
uthvägh finnes thertill. Om detta hafve vij nu skrifvit till felttmarskalken och
12
Königzmarck och för en nödtorfft erachtat sådant Eder att notificera.

Dokumente