Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
296. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 August 14/24

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 August 14/24

4
Kopie: RR fol. 1798’–1799’.

5
Causa Palatina.

6
Vij finge i förgår medh Raignier

39
Wohl l’Aignier.
Edre särskildt afgångne bref uthur
7
Osnabr. den 27 passato [ 27. Juli/6. August ], theraf vij sij att i Munster inthet
8
mehr hafver varit till att uthrätte eller närmare till fridzslutet komma än af
9
Eder är skedt och där förrättat. Måste så ställa saken och fridztractaternes
10
uthslagh till tijden, och, efftersom Erskein nu otvifvelachteligen är hoos
11
Eder stadd, förvänte hvadh I uthi soldatesquens contentement kunne uth-
12
rätte hoos Romerske rijkzens ständer.

13
Dette förmähle vij härhoos och gifve Eder nådeligen til känne att den Frant-
14
zosiske residenten Chanut hafver berättat oss thet han haf:r ordre af pleni-
15
potentiariis Gallicis till sollicitere hoos oss att vij ville låta komma tracta-
16
terne något närmare till then Pfalziske och Beyerske saken och träten och
17
så förklara oss dervidh at vij icke stöte Beyern för hufvudet, men ville ställe
18
ordre att honom må skee satisfaction i hans postulatis vidh påstående fridz-
19
tractater , nu besynnerligen sedan han hafver vijst sigh obrotzligh och oför-
20
vijteligh i Johan de Werths handell och lätteligen skulle kunna blifva offen-
21
deradt och disgusterat såframpt honom contentement icke vederfahres.
22
Nu måste vij bekänna thet vij gärna hade sedt att then Churpfalziske * * *
23
och huset hade kunnat komma till sin förre dignitet och possessioner igen,
24
efftersom vij Eder både i hufvudinstructionen såväll som ergångne åth-
25
skillige andre ordrer [i] then saken, såsom ett vårt af stor dependentie och
26
consequentie, hafve recommenderat och befallat, och vele ännu att I göre
27
Churpfaltziske furstens Carl Ludvighs och hans anhöriges i thet huset saak
28
och interesse så gott I kunne; men ther I och icke kunne något mehra theri
29
uthrätta, destituerade både af Franckrijke såväll som andre Tyske ständer,
30
som hafve theri större interesse än vij, tå vele vij härmedh hafva Eder
31
påmint att I tage Eder härvidh till vahra och icke anten låte löpa 〈andre〉
32
någre occasioner till friden eller gode conditioners erholning utur henderne
33
eller och förmedelst något strängt och ytterligare drifvande i Pfalziske saken
34
icke allenast försättie churforsten af Beyer[n] i disguste, utan och necessitere
35
honom till andre consilier och att conjungere sine vires medh Keijsaren, där
36
han dogh nu giör oss och det gemene vesendet een stor tjenst och nytto
37
medh sin neutralitet och icke stärcker Keijsarens elljest på behnen hafvande
38
store macht emoth oss.

Dokumente