Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
280. Johan Oxenstierna an Salvius Münster 1647 Juli 21/31

11
–/ 280 / [ 279 ]

12

Johan Oxenstierna an Salvius


13
Münster 1647 Juli 21/31

14
Konzept oder Kopie: J. Ox. Slg. A: II, E 923.

15
Visite der kaiserlichen Gesandten: Interimsantwort auf das französische Friedensinstrument.
16
Visite bei den französischen Gesandten: Kaiserliche Interimsantwort. Visite bei den Kaiserlichen.
17
Reise Salvius’ nach Münster nicht erforderlich; bevorstehende Rückreise nach Osnabrück. PS: Ver-
18
abschiedung Contarinis; dessen Bitte, J. Oxentierna möge noch in Münster bleiben. Bevorstehende
19
Visite der Kaiserlichen.

20
Såssom jag i mit sidste monde förmäla mig medh näste legenheet villja låta
21
h. ambassad:n vetta huru sakerne effter hans afreesa här sig anlåta, så
22
hafver jag det denne gången hermed velat effterkomma och kan förthenskul
23
h. ambassad:n till effterrättelsse eij bärge det de käijserl. plenipot:er i förgår
24
vore här hoos mig och brachte med sig det de genom mediatorerne hafver
25
låtit tillstella dem Frantzösiske såsom ett interimssvar på deras fredzinstru-
26
ment , gifvandes mig derhoos vid handen at de intet kunde förklara sig
27
närmare deröfver förähn det vore af ständerne debatterat och deras senti-
28
ment inkomme. Jag merckte och af deras discourser det deruthi funnes
29
någre punchter öfver hvilka de intet kunne sig uthlåta förähn de finge ifrån
30
hofvet derom beskedh. Bem:te svar fogas sådant som det då mig öfverlef-
31
vererades härhoos.

32
Derpå besökte jag de Frantzösiske och optächte dem hvad som emillan de
33
käijserl. och mig var förluppit. Utaf dem förnam jag at de efven ett sådant
34
svar hade fått genom mediatorerne. Effter nu deraf nogsampt syntes at de
35
kaijserlige inthet annat dermed söchte ähn opskoff blef emillan oss afftalt at
36
jag immediate måtte gifva dem käijserlige till förstå, men de igenom media-
37
torerne , det vij, seendes af alle deras actioner att de drogo saken opå långe

[p. 527] [scan. 583]


1
bencken, vore förorsakade at och på vår sijda låta det så derhen stå, utstäl-
2
landes alt till tijden, som uthi det ena och andra kunde till efventyrs skaffa
3
brot och ändring, på hvilket fall dem inthet måtte komma nytt och frem-
4
mande före der vij deröfver frambdeles måtte något vijdare extendera våre
5
praetensioner.

6
Uthi desse tanckar foor jag i går till de kaijserlige grefven af Lamberg och
7
Crane; Volmer var uthfaren at spatzera och altså inthet tillstedes. Dem
8
förde jag till sinnes huru de alt bortåth, men enkannerlig vid min närvarelsse
9
her inpå 8:de veekan, hade handterat värcket, låtandes dem på sätt och vijs
10
som mält ähr vetta hvad resolution vij vid så fatta saker hafva måst fatta.
11
De kaijserl. bekiende fritt uth at de intet kunde gå vidare ähn som de vore
12
kombne vidh grefvens af Trautmansdorffz afresa. De vore öfver det inthet
13
beordrade, och stodo altså inthet uhti deres macht. Hvadh vij derpå gott
14
funne att giöra, stälte de till sin ohrt. Jag bad de ville bettre betänckia sig
15
och öfverläggia hvadh fahra och olägenheet väsendet på det sättet blefve
16
underkastat, hvilket de optogo at i dag låta oss tillkomma deras entelige
17
förklaring deröfver. Huru den lyder det får man snart höra.

18
Vid een slijk beskaffenheet, och der de käijserl. nu skulle ähn derutinnan
19
blifva sig lijka, håller jag intet vara af nöden at h. ambassad:en skulle
20
komma hijt igen, eij heller seer jag hvad med mitt blifvande här mera kan
21
vara att uträtta. Jag ähr derföre sinnat at innan någre dagar och så snart jag
22
hafver fåt förrättat her någre mine enskijlte saker begifva mig tillbakars åth
23
Ossnabrug igen. Men der de käijserl. annorledes skulle villja sig förklara
24
och man daraf kan fatta något hopp till värketz befordring och afhjelpande,
25
så vill jag strax advertera h. ambassad:n derom.

26
PS: Jag var elljest i dag hoos Contarini at valedicera honom, han tesmoig-
27
nerade sig och hålla derföre at henderna voro bundne på de käijserl., så at
28
de intet kunde gå vijdare fort med sakerne. Doch bad han lichväl att jag
29
ähn ytterligere ville poussera de käijserlige till at seija uth deras mening,
30
och hölt vara gott och tjäna till desto bettre vår justification om jag ähn
31
töfvade här qvar i någre dagar. Men jag hafver intet aldeles jakat dertill,
32
uthan remitterat mig på den förklaring jag väntade ifrån de käijserlige,
33
hvareffter jag ville mig skicka.

34
Rätt nu sände de käijserl. till mig och begierte een stund, hvilken jag dem
35
hafver gifvit i affton klockan 5. Hvad då förefaller berätter jag härnäst.


36
Beilagen fehlen.

Dokumente