Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
279. Salvius an Johan Oxenstierna Osnabrück 1647 Juli 20/30 [Ps von 1647 Juli 22/August 1]

6
[ 280 ] / 279 /–

7

Salvius an Johan Oxenstierna


8
Osnabrück 1647 Juli 20/30
9
[Ps von 1647 Juli 22/August 1]

10
Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 1000.

11
Unterredung mit Leijonhufvud: Finanzielle Forderungen C. G. Wrangels – finanzielle Situation –;
12
Weimarer Truppen; Donationen; Privatinteressen (Gft. Falkenstein). Visite der Altenburger
13
und Weimarer Gesandten.

14
PS [I]: Verzögerter Abgang des Schreibens. Abreise Leijonhufvuds. Visite der Kurmainzer
15
Gesandten. Zerstörung der Petersburg. Erskein.

16
PS [ II ]: Subsidien.

17
Jagh hade gerna i aftons skrifvit E. G. Exc. till men hindrad af gen. majorn
18
greff Lejonhufvudh moste jagh thet ahnstå låta. Höghvälb:te grefves värff
19
hafver E. Exc. sedt af thet öfverskickade memorialer. Thet förnämbsta är
20
at feltmarschalken vil ännu trassera på migh een tunna guld, thertill jagh
21
slätt inga medel seer, hafve thet fördenschuld strachs till Kong:e Maij:tt
22
refererat. Jagh står till dato i förskott af m/270 r:d. Ther nu sommarsubsidierne
23
falla, så blifva ändå m/30 r:d obetalte föruthan 87.907 r:d och 46 ß som äre
24
på migh assignerade och nu in julio förfalne. Skulle nu feltmarskalken
25
trassera een tunna guld thertill, så blefve 217.907 r:d 46 ß obetalte sedan
26
be:te sommarsubsidier erlagde voro. Medan nu E. Exc. behöfver enn ahn-
27
sehnlig post på thet angående halfva åhret, her Rosenhane begärer ock sin
28
deputat föruth, så gören E. Exc. mächtog väl ther E. Exc. medh gott manere
29
kunde få Fransosernes cathegorique försäkring på be:te subsidier. Ty ther
30
the icke falla, så blifva 457.907 r:d heelt i sticket, och kan jagh ingen pening
31
mehra för nogon menniskia opbringa.

32
Thet andra gr. Lejonhufvuds förnämbste är om feltmarskalken skulle
33
moottaga the Weimarische troupparne, ther the ultro kumme til honom

[p. 525] [scan. 581]


1
stötande? Rationes äre pro et contra: At icke moottaga them, motte för-
2
orsaka them at gå til fienden, thet skade voro; at ahntaga them, motte offen-
3
dera Franckrijke, och hade vij så myken större militia at contentera. Bäst
4
synes at the blefve hoos Frankrijke och coopererade i Tyskland; skulle annat
5
skee, tjänte theröfver medh Gallis at föruth communiceras therom.

6
Thet tridje värfvat går uth på officerernes godz, eenkannerligen Pirits och
7
Colbats, them the vele quocumque modo beholla. Gref Lejonhufvud vän-
8
ter i morgon E. Exc. resolution, hvadh han skal svara feltmarskalken, och
9
vil thermedh i morgon afton sin koos åt Sverige at giffta sigh.

10
Elljest såge greff Lejonhufvud gerna at hans interesse motte på innelagda
11
form införas in instrumentum pacis.

12
I dagh hora 6:ta besökte migh the Altenburgische och Weimarische, sade
13
sigh snart vele reesa til Munster, bodhe migh ock reesa tijt igen. Jagh rättar
14
migh efter E. Exc. aviso.

15
PS [I]

16
Mit breef är blifvit beliggiande till i dagh af fehl på posten. Greff Lejonhuf-
17
vud reeste i aftons till Wittlage

34
Wittlage, Stadt nordöstlich Osnabrück, westlich Lübbecke.
, tädan i dagh till Minden och så fort till
18
Hamburg, ther vil han förvänta hvadh E. G. Exc. täckes svara på feltmar-
19
schalkens her Wrangels memorial.

20
Här är imedlertijdh inthet passerat annat än the Churmaintzische vor ehoos
21
migh och tackade för Bergstraßen, och serdeles Brömbser

35
Heinrich Freiherr Brömser von Rüdesheim, Bevollmächtigter von Kurmainz; vgl. APW [ D 1 S. 348 ] .
för sitt lähn,
22
bode sådant icke motte förandras, klagade at Galli hade i sitt project uthe-
23
låtet Brömbsers feudum, hoppades bättring.

24
Hvadh caesareani hafva hijt skrifvit till rådet om Petersburgs demolition

37
Schloß in Osnabrück; vgl. Stüve S. 323f.

25
vijser innelagda copia.

26
På timan fick jagh E. Gr. Exc. skrifvelse af dem 21 julii [ 21./31. Juli ] , seer
27
theraf at caesareani icke vela foort; vil altsa vidare afvänta hvadh E. G. Exc.
28
finner gott om reesan hijt, eller om nödigt synes at jagh skulle reesa tijt eller
29
icke.

30
Gref Lejonhuf. sade sigh hafve här fått breef från Eger at h. Erskein skulle
31
den 8 julii [ 8./18. Juli ] hafva varit tädhan reesefärdigh.

32
Gf. Gustaf Gustafsson wird in Stettin erwartet, er reist möglicherweise nach Berlin.
33
Die Königinwitwe

39
Marie Eleonore, Gattin des Kgs. Gustav II. Adolf von Schweden, Tochter des Kf. Johann
40
Sigismund von Brandenburg: * 11. 11. 1599, † 28. 3. 1655. Vgl. Isenburg I T. 62.
ist bei ihrer Schwester

41
Gemeint ist wohl Anna Sofie, * 18. 3. 1598, † 19. 12. 1659, die mit Friedrich Ulrich, Hg. von
42
Braunschweig-Lüneburg, verheiratet war. Vgl. Isenburg I T. 62.
in Gröningen

43
Gröningen, Stadt und Kloster nordöstlich Halberstadt, südlich Oschersleben.
.

[p. 526] [scan. 582]


1
PS [II]

2
Jagh hafver härhoos skrifvit til duc de Longeville och d’Avaux om sub-
3
sidierne , beder at E. G. Exc. täckes them ock ihugkomma.


4
Beilagen in J. Ox. Slg. B II, E 1000:


5
Entwurf zu Art. IV [ § 37 ] IP ( zugunsten der Familie Leijonhufvud )

6
Salvius an Oberst Abraham Brüninck. Münster 1647 Juli 8/18 (betr. Pensions-
7
zahlung )

8
Salvius an Oberst Abraham Brüninck. Osnabrück 1648 September 3/13 (betr.
9
Pensionszahlung)

10
Die kaiserlichen Gesandten an den Rat der Stadt Osnabrück. Münster 1647 Juli 28

Dokumente