Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
276. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Tidö 1647 Juli 19/29

5
–/ 276 /–

6

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


7
Tidö 1647 Juli 19/29

32
Vgl. Lundgren S. 289.

8
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979 fol. 392–393; Eingangsvermerk Osnabrück
9
1647 August 9/19 = Druckvorlage. Druck: Gjörwell S. 404–406.

10
Verhandlungssituation. Satisfactio militum. Privata.

11
Din schrijffvelse uthur Munster den 28 passato [ 28. Juni/8. Juli ]

33
Nicht nachgewiesen.
kom mig
12
här på gården till handha den 16 huius [ 16./26. Juli ]. Hvadh Du schrijffv:r
13
om tractaten, des hinder heller fortgong och om Din c

34
collega.
. desideriis och pro-
14
cedurer , ded tjänar mig till rettelse. Ded ähr mig kärtt att jag sijr sakerne så
15
löpa at ögonen på folkedt måste öpnas såframpt de icke heltt ähre och vele
16
vara blinde. Verldenes lop, handell och väsen ähr mig fuller så vijdha be-
17
kandt att jag ded longesedhan haf:r konett sijed föruth, men folked ähr
18
sådant att ded moste altt experimentera sjelff med sin skadha.

19
Den puncten om soldatescans contentament ähr en svär nött att upbijtha.
20
Men kone I komma med ded andra altt igenom och Gudh giffver lycko till
21
feltmarskalkens dessein och förehaffvande, så ähr icke heller om den punc-
22
ten att desperera.

23
Privata.

Dokumente